Skip to content

Archief

Gemeenteraad 09/07/2012, 18u30, raadszaal Kortrijks Stadhuis. Klik hier voor de agenda.

 • We zijn aan de mondelinge vragen. Goeie vakantie iedereen!
 • Schepen Santy geeft een uitgebreid antwoord op alle vragen van Seynaeve. Hij doet dit ook op papier en deelt zijn antwoorden uit aan alle aanwezigen. Het moet gezegd. Het is soms wat lang maar wel heel consequent. Hij is ook de enige schepen die dit bijna altijd doet. Beter dan het vaak onverstaanbare gewauwel van zijn collega de Béthune bijvoorbeeld. Intussen houdt CD&V-raadslid Ann Pascale Mommerency een theekransje met haar collega Martine Vandenbussche. Je moet de tijd toch met iets doven. Anders nog nooit gehoord in een debat of zo hoor…
 • Maarten Seynaeve (VB) heeft een aantal vragen over het doortrekkersterrein. “Naast een veiligheidsprobleem doet zich ook het probleem van de ‘overbezetting’ van het terrein voor.” zo zegt Seynaeve. “Er zijn ook problemen met het onderhoud en reiniging van het terrein.” Seynaeve stelt in totaal acht vragen over het terrein.
 • Schepen van economie de Béthune erkent het hoge aantal leegstaande winkelpanden in centrum Kortrijk. Het probleem stelt zich vooral in de periferie. Maar ik wil het probleem zeker niet onder de mat vegen. We moeten een korf van maatregelen nemen om deze problemen aan te pakken. Zo vindt hij het telsysteem zeker een nuttig instrument. We moeten ook inzetten op het verhogen van het aantal starters. Juist. Maar hoe? Er moet één aanspraakpunt komen wat betreft de immobiliën.
 • Bert Herrewyn (sp.a) gaat een debat aan over het handelsbeleid te Kortrijk. Er is immers heel wat leegstand in de stad. “Hoe is het zo ver gekomen dat er een vaststelling van 15% leegstaande handelspanden in het centrum is?  Erkent de stad dit probleem? Bevestigt men de cijfers?” Hij vraagt ook om op constante basis te meten hoeveel passanten er zich begeven in het winkelgebied. Invloed van factoren zoals weekdag/weekend, weer, specifieke acties worden duidelijk in kaart gebracht. Ook kan je de evolutie van dag per dag en week per week bekijken. Kan er overgegaan worden tot de effectieve aanschaf van een constant telsysteem voor passanten in winkelgebieden?”
 • Pieter Soens vraagt naar de stand van zaken van het project Heerlijke Heulebeek en de heraanleg van Heuleplaats. Er zijn gemeenteraadsverkiezingen op komst hoor. Na zes jaar oorverdovende stilte van Soens in deze raad snel nog eens een vraag stellen over de deelgemeente. Hij heeft wellicht stof nodig om in zijn verkiezingsfolder te schrijven. En doen moeten een paar andere Heulenaars zich ook mengen natuurlijk. Om ter beste Heulenaar! Wat een schijnvertoning.
 • De Coene: “Ik kan begrijpen dat het gras niet altijd overal ten allen tijde even kort kan gemaaid worden. Maar het argument van het slechte weer is toch echt wel zwak. Dat slechte weer is er ook voor vele andere gemeenten, waar het echt wel veel netter is.”
 • Schepen Stefaan Bral is niet akkoord met de vaststellingen van De Coene. Het is helemaal niet zo erg zoals u hier schetst. Het weer speelt ons immers parten. We zijn zeker met voldoende personeelsleden we moeten de ploegen niet versterken. “Als ik naar de tuinen van de mensen kijk zie ik ook dat de ene buur zijn tuin beter onderhoudt dan de andere. Wat een zwakke argumentatie.
 • Philippe De Coene (sp.a) klaagt nu nogmaals eens het grote gebrek aan degelijk groenonderhoud aan in Kortrijk. “Er konden de voorbije weken ernstige verwaarlozing vaststellen in niet minder dan 20 straten, parken en pleinen. En het is zeker geen limitatieve lijst. De stad heeft het duidelijk niet meer onder controle. Maar dit is geen verwijt aan het personeel. Je kunt immers maar roeien met de riemen die je hebt. Er is te weinig volk. Er moet steeds meer gebeuren met steeds minder mensen. Terwijl groenonderhoud een absolute kerntaak is van de stad. Of zou moeten zijn.”
 • Veel kandidaat-gemeenteraadsleden ook deze keer op de publieksbanken van de raadszaal. De lijsttrekker van de N-VA komt juist toe. En ook de politiek groen-rood-gele kameleon Jan Dhaene komt eens een kijkje nemen. Zou hij mogen kandideren bij zijn nieuwe partij? We zijn bijna drie uur bezig. Sowieso leer je niet wat hier gaande is door een keer op zes jaar langs te komen ;-).
 • Aan de vierde toegevoegde vraag. Caron heeft vragen over de industriezone Kuurne/Kortrijk. Hoeveel bedrijfsgebouwen staan er leeg? Hoeveel zones zijn er nog beschikbaar? Wie is verantwoordelijk voor het aantrekken, accepteren of weigeren van bedrijven op bedrijventerreinen? Het lijkt ons een goede plaats (economisch, visiueel en ecologisch) om windmolens te plaatsen. is die piste al onderzocht? Wat was de houding van het Kortrijkse stadsbestuur? Schepen van economie: er is een geschatte leegstand van ongeveer 15 hectare. Maar er zou interesse bestaan voor veel van de panden. Ook moeilijk iets aan te doen. Het gaat om 99% van de gevallen om privé-eigendommen. Wat de windmolens betreft was er een probleem, gezien er een wachtbekken moest komen op deze plek. Er werd onderzocht of het mogelijk was kleinere windmolens te plaatsen op deze site, maar het bleek niet rendabel te zijn. Vandaar werden deze niet gerealiseerd.
 • Roel Deseyn heeft vragen bij de impact van het School’s out festival 2012. Het specifieke tijdstip van de optredens en DJ-battles zorgde er immers voor dat het onder andere in het conservatorium quasi onmogelijk bleek te zijn om de lessen te laten plaatsvinden. De schepen van jeugd vindt het tijdstip logisch, gezien dat dit wordt gekoppeld aan het einde van de examens. Ook de locatie is ideaal, gezien de Kreun een perfecte infrastructuur heeft.
 • Stefaan De Clerck gaat niet akkoord met het VB. Er zijn genoeg fora om alle vragen te stellen en het debat te voeren. Onder andere op de politieraad kan er vrij met de korpschef van gedachten gewisseld worden. En indien nodig kan de korpschef gevraagd worden bij wijze uitzondering naar de gemeenteraad te komen. Ook open VLD vindt het voorstel van VB niet noodzakelijk. De politieraad is de plaats bij uitstek.
 • Maarten Seynaeve doet nu een voorstel betreffende een jaarlijkse gedachtewisseling van de gemeenteraadsleden met de korpschef aangaande het optreden van de lokale politie. Hij haalde de mosterd bij een wetsvoorstel van de senaat.
 • Stefaan De Clerck geeft een antwoord. Hij vindt dat het moet kunnen, zo zijn er meerdere scholen, winkels, steden, die aanbieden om mee te werken aan de beurs. Dus, Heule, biedt u aan, doe mee! Hoe meer volk hoe liever. Maar dit gaan wij niet met de stad organiseren.”
 • Philippe De Coene vindt het idee van Moniek Gheysens eigenlijk nog zo slecht niet. Het kan geen kwaad om in te gaan op dit zeer sympathiek voorstel. “Op die manier kunnen we meer inwoners van onze stad betrekken bij dit belangrijke evenement.”
 • Moniek Gheysens wil dat de deelgemeenten actief worden betrokken bij de biënnale Interieur. “Hoe ver reikt “buiten de Hallen” en “rond de stadskern” precies? Er is nog meer Kortrijk dan Buda en Overleie! Zou het geen prima idee zijn om ook de deelgemeenten die mee betalen voor Interieur te laten mee genieten van deze ‘Interieur’ extra muros?” Moniek geeft tussendoor een leuke opsomming van de troeven van de deelgemeenten: “Bellegem heeft zijn Bockor, Bissegem heeft Stefaan Bral en Marke heeft meneer Jean. Het is tenslotte een baron hé.” Hilariteit.
 • We zijn aan de toegevoegde punten.
 • Er wordt gestemd over de amendementen. Enkel de progressieve fractie stemt voor. Verworpen dus. Het toewijzingsregelement zelf wordt goedgekeurd enkel VB onthoudt zich.
 • De schepen van wonen, Filip Santy, verdedigt het toewijzingsreglement. Hij licht er een aantal punten uit die hij nader toelicht. Hij wil niet ingaan op het amendement van sp.a. “Het toewijzingsreglement gaat ook pas in voege zodra de Vlaamse minister van wonen het reglement goedkeurt. Dit moet binnen de drie maanden gebeuren. Ik hoop op een unanieme goedkeuring.”
 • Marc Lemaitre huivert van meer rotatie voor de huurders van sociale woningen. Dit zorgt enkel voor meer woononzekerheid voor de mensen. Iedereen wil toch een zekere woonst?”
 • Marie-Claire Vandenbulcke (open VLD) vindt intussen dat je in Kortrijk nog steeds een betaalbare woning kan vinden. Zij wil dat er nog strenger wordt toegezien op de toewijzing. “3560 gezinnen op wachtlijsten, 836 dagen. Maar niet enkel meer sociale woningen zal helpen. Meer rotatie helpt op korte en middellange termijn.”
 • Koen Byttebier, voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij ‘Goedkope Woning’ mengt zich ook in het debat. Zo zegt hij dat de Goedkope Woning al een tijdje gelijkaardige criteria gebruikt. Zo ijveren wij al een hele tijd voor het type woningen die in de studie als zeer noodzakelijk worden omschreven. Het gaat om woningen met enkel gelijkvloers of via een lift makkelijk te bereiken. Dit om tegemoet te komen aan de toenemende vergrijzing.
 • Ook Groen heeft opmerkingen over het reglement. Men pleit voor één sociale huisvestingsmaatschappij in de stad, er is ook nood aan één aanspreekpunt. Dat vragen we met sp.a ook al jaren. Zie de eerdere tussenkomst van Marc Lemaitre en ons dossier ‘betaalbaar wonen in Kortrijk
 • VB wil bij monde van Maarten Seynaeve ook een aantal correcties op dit reglement: “Wie sinds zijn geboorte in Kortrijk woont, zou voorrang moeten krijgen. Ik vind het criterium lokale binding wel een belangrijke regel. VB wil ook een centraal wachtregister.” Seynaeve vraagt zich ook af wat er gebeurt met de kandidaat-huurders die intussen ingeschreven zijn. “Blijft men ingeschreven op basis van de oude regeling? Zijn er overgangsmaatregelen?”
 • Lemaitre legt ook een amendement ter stemming voor. Hij vindt het criterium ‘lokale binding’ niet meer van deze tijd en discriminerend. Daarom een amendement om dit punt niet al voorrangsregel te laten gelden.
 • Marc Lemaitre: “Het is goed dat er eindelijk een lokaal toewijzingsreglement voor de sociale huisvesting komt in Kortrijk. Het socialehuurbesluit is al van kracht sinds 2008, het heeft lang genoeg geduurd. Er is een pijnlijke schaarste aan sociale huurwoningen. De gemiddelde wachttijd van een kandidaat-huurder in Kortrijk bedraagt 836 dagen. Uitgezuiverd zijn er een dikke 3500 wachtenden. Heel mager vind ik het vooropgestelde voor de doelgroep kwetsbare personen: amper 15 woningen. Een doelgroep die niet aan bod komt zijn de starters: jonge gezinnen die eerst enkele jaren huren eer ze zich aan een aankoop kunnen wagen. Ten slotte vinden wij al lang dat er in plaats van al die verschillende actoren beter één grote sociale huisvestingsmaatschappij komt in onze stad.”
 • Punt 39: Het lokaal toewijzingsreglement. Dit is een kader dat bepaalt wie wanneer recht heeft op een sociale woning in de stad.
 • Schepen Lybeer is blij met deze vraag. Hij vindt dat er heel wat evolutie is. “We werken wel niet meer quota, omdat de groepen zo divers en verschillend zijn, dat dit onwerkbaar is.” Ook schepen Santy vindt dat er heel wat gebeurd is in de goede richting. Bart Caron stelt nog een bijkomende vraag: Heeft u een idee hoeveel personeelsleden er bij de stad van allochtone afkomst zijn?” Lybeer heeft niet onmiddellijk een exact cijfer maar hij stelt voor om de vraag nog eens schriftelijk te stellen, zodat er uitvoerig kan geantwoord worden. Caron zal de vraag schriftelijk opnieuw stellen.
 • Caron komt tussen op punt 38, de convenant integratie 2013. Hij heeft een aantal vragen bij het diversiteitsbeleid binnen het personeelsbeleid. Werkt de stad met streefcijfers? Hoe is het personeelsbestand geëvolueerd inzake diversiteit? Wat zijn de bijzondere inspanningen die werden geleverd?
 • We vliegen intussen door de agenda. Roel Deseyn vraagt tussendoor dat er een beter versag zou komen van de 3e raadscommissie. “De andere twee commissies hebben wel een uitvoerig en correct verslag. Graag ook voor de 3e commissie.”
 • Moniek Gheysen (open VLD) wil dat er bij straatnaamgevingen meer rekening wordt gehouden met interessante vrouwen. “Ik ben er zeker van dat er op Heule Watermolen ook interessante vrouwen actief waren.”
 • Schepen Wout Maddens (open VLD) zegt dat overleg inderdaad nodig is en dat dit zeker nog kan worden georganiseerd. De Coene vindt dat de omgekeerde wereld. “Eerst wordt iets beslist en dan pas gaan jullie overleggen met de buurt!”
 • Philippe De Coene (sp.a) komt tussen over de Vlasrootstraat. Hij vindt het niet kunnen dat er een gebrek aan overleg is met de buurt over de verkaveling. “Eigenlijk gaat dit punt over de straatnaamgeving in deze verkaveling, maar wij wensen ons symbolisch te onthouden op dit punt. Overleg is echt meer dan nodig.”
 • Schepen van Cultuur Depuydt verschuilt zich achter de werkdruk en het beperkt aantal personeelsleden voor de AGB. De Clerck vindt zelf ook dat het verslag zeker beter moet. Hij zal dan ook deze opmerkingen overmaken. De progressieve fractie (sp.a – Groen) onthoudt zich op dit punt.
 • Caron komt nog tussen op het jaarverslag van de AGB Buda. Dit Autonoom Gemeentebedrijf staat in voor het beheer en de uitbating van de gebouwen, vooral gebruikt door het kunstencentrum Buda. Hij vindt dat het jaarverslag van de AGB, die hier vanavond ter goedkeuring voorligt, zeer mager is en niet de punten bevat die het zou moeten bevatten. “Dit jaarverslag doet meer kwaad dan goed.”
 • Bart Caron (Groen) komt tussen op het punt over het vliegveld van Wevelgem. Groen is tegen deze regionale luchthaven en onthoudt zich op punt 14. Ze vinden dat de stad geen geld moet pompen in een nieuw op te richten LOM-structuur.
 • Eric Flo wil het punt over de overeenkomst met KV Kortrijk uitstellen. Dit omdat voor hem de cijfers onduidelijk zijn. Zijn voorstel werd verworpen. De stemming over voorstel tot uitstel gebeurde met zitten en opstaan. “Een goede oefening!” vindt Stefaan De Clerck.
 • Bij aanvang van de zitting zijn er heel wat ‘spécialekes’. VB wil duidelijk de pers halen door naar aanleiding van 11 juli een biertje uit te delen aan alle raadsleden. Er worden ook felicitaties overgemaakt aan raadslid Elisabeth Van Damme, die mama geworden is van Julien. Ook raadslid Eline Brugman krijgt een proficiat. Zij trad deze maand in het huwelijksbootje.
 • Er zijn aan de ingang van de raadszaal twee acties. Een van de Heulse kandidaten van Open VLD die pleiten voor een volksraadpleging over de heraanleg van de plaats in Heule. En een andere actie van bewoners van de Scheermolenerf te Aalbeke die willen dat de paaltjes in hun wijk worden teruggeplaatst. Dit om de verkeersveiligheid te blijven garanderen.

Gemeenteraad 11/06/2012, 18u30, raadszaal Kortrijks Stadhuis. Klik hier voor de agenda.

 • We zijn aan de mondeling vragen. We kunnen op een zeer redelijk uur afsluiten vandaag.
 • Intussen komen er felicitaties voor raadslid Marc Lemaitre van sp.a. Hij is binnen enkele ogenblikken 25 jaar lid van de gemeenteraad. Proficiat!
 • Schepen Santy geeft een antwoord. De huidige moskee in de Stasegemsestraat voldoet niet. Zowel de locatie als het gebouw zijn verre van ideaal. Op dit ogenblik is er nog geen enkele concrete beslissing genomen. Maar we gaan verder met overleg en onderzoek.
 • Philippe De Coene pikt in op de vraag van Seyaneve. Hij vindt het op zoek gaan naar een serene en rustige manier naar een ideale locatie voor een moskee in Kortrijk goed. Iedereen heeft het recht om zijn of haar geloof op een goede manier te kunnen beleven. Dit is een terechte bekommernis van de moslims in onze stad.
 • Laatste punt. Nog eens Seynaeve. Nu over het onderzoek naar een locatie voor een nieuwe moskee in de stad. Hij vraagt zich af of er al iets beslist is in deze.
 • Seynaeve vraagt ook nog naar een stand van zaken van de aanpak van de criminaliteit in de stad. Stefaan De Clerck wil niet ingaan op de vraag van VB. Het debat zal eerst plaatsvinden op de komende politieraad. Seynaeve gaat daar niet mee akkoord. De Coene vindt het wel nuttig om eerst het debat te voeren op de politieraad. “Indien nodig kunnen we dan nog debatteren op de gemeenteraad die komt na de politieraad.”
 • Stefaan De Clerck zegt dat het gaat om 1 individu die via facebook verklaart aanhanger te zijn van deze radicale beweging. “Het gaat zeker niet om een ‘tak van’. Sowieso wordt alles opgevolgd door de bevoegde instanties.”
 • Maarten Seynaeve stelt een vraag betreffende de aanwezigheid van de radicaalislamitische shariah-beweging in Kortrijk. Kloppen de berichten en is de burgemeester op de hoogte van het bestaan van een dergelijke tak van Shariah4Belgium in onze stad?
 • Schepen Bral antwoordt: De aarde zal worden verwijderd. Volgens onze informatie kwam er wel degelijk een antwoord op de vragen die gesteld werden via het meldpunt. Caron dringt nogmaals aan om een opwaardering te realiseren van die terreinen.
 • Bart Caron (Groen) stelt een aantal vragen over de opgevoerde aarde aan het Stenen Ende in Marke. Waarom is hier aarde en gras gestort? Is deze aarde vervuild? Waarom kwam er geen reactie nadat het probleem twee keren werd gemeld bij het Meldpunt van de stad? Kan er een hoogstamboomgaard worden aangeplant op dit terrein?
 • Schepen Santy geeft een ellenlang antwoord (3 bladzijden) op de vraag van Avijn. Het besluit is van belang: “Kortrijk sluit zich aan op het regionale traject om zo in een groeitraject te evolueren van voedselverdeelpunt naar sociale kruidenier.”
 • Philippe Avijn (Groen) houdt nu een pleidooi voor de oprichting van een sociale kruidenier door de stad. “Een sociale kruidenier is een soort buurtwinkel met een aanbod van voedings-, onderhouds- en verzorgingsproducten. Klanten kunnen er, na inschrijving en op afspraak, winkelen aan een ferm gereduceerde prijs. De winkel is toegankelijk voor klanten met een toegangskaart. Die verkrijg je na een sociaal onderzoek door onafhankelijke diensten zoals CAW of OCMW.”
 • Stefaan De Clerck antwoordt positief op de vraag van De Coene. De ambtenaren hebben via mail de FOD Economie laten weten dat stad  zal deelnemen aan de informatiecampagne. Philippe De Coene is blij dat de stad zal deelnemen. Hij vraagt wel dat dergelijke beslissing zou geagendeerd worden op een schepencollege.
 • Philippe De Coene houdt een pleidooi voor deelname aan de stad aan de campagne van minister van Economie Vande Lanotte ‘Gas-Elektriciteit: durf vergelijken’. De minister van Economie en Consumenten en de staatssecretaris voor Energie delen mee dat ze de consumenten willen helpen in de zoektocht naar de meest aangepaste leverancier. Daarom willen ze voor de winter een grootscheepse informatiecampagne voeren in samenwerking met alle geïnteresseerde gemeenten. Kortrijk komt al voor op de lijst van deelnemende gemeenten. Nochtans werd er in deze nog geen enkele politieke beslissing genomen door college of gemeenteraad. De Coene legt een voorstel voor aan de raad: De stad Kortrijk neemt deel aan de campagne ‘Gas-Elektriciteit: durf vergelijken!’ en werkt samen met de betrokken FOD het initiatief uit. De Coene besluit: “Wij zijn er zoals gezegd van overtuigd dat er bij de Kortrijkse inwoners veel belangstelling zou zijn voor dit initiatief en dat het goed is om dit op stedelijk of zelfs deelgemeentelijk niveau te organiseren. We helpen de Kortrijkse gezinnen daarbij op een objectieve manier om hun energiefacturen en dus ook hun uitgaven te milderen door gebruik te maken van het goedkoopste aanbod.”
 • Intussen vliegen we door de agenda en zijn we aan de toegevoegde punten.
 • Punt 20. Bert Herrewyn (sp.a) komt tussen over het jaarverslag van de vzw Feest in Kortrijk. Deze vzw staat in voor de organisatie van de Sinksenfeesten maar ook voor de jaarlijkse activiteiten rond de kerstperiode. Herrewyn geeft enkele suggesties: “Veel mensen vragen naar meer gezelligheid en de aanwezigheid van een kerstmarkt. Dit klinkt voor sommigen wat traditioneel en luidruchtig, maar tijdens periodes van koude en donkere dagen houden mensen van een oerdegelijke kerstmarkt.”
 • Er worden ook vertegenwoordigers van de gemeenteraad aangeduid bij Psilon en Figga. Dit gebeurt via een geheime stemming.
 • Lieven Lybeer ligt kort en bondig het punt over het jaarverslag van Psilon toe. Psilon is de intergemeentelijke vereniging voor crematoriumbeheer in Zuid-West-Vlaanderen.
 • De schepen van financiën, Alain Cnudde, geeft een korte toelichting bij het punt over Figga, de financieringsintercommunale van Gaselwest.
 • Na een kwartier schorsing gaan we weer verder.
 • Raadsnar Flo zwaait intussen met zakje coke, zo beweert hij zelf. De Clerck schorst de zitting.
 • De Clerck verdedigt de sluiting van de panden. Hij vindt de kritiek van VB als zou de stad te lang gewacht hebben niet terecht. De opmerking van partijgenoot Jolie vindt hij wel terecht. Nu gaan we volop inzetten op heropbouw.
 • Nu komt de sluiting van een aantal panden in de stad aan de beurt. Omwille van drugsproblematiek liet het stadsbestuur onlangs 5 panden sluiten. Flo brabbelt iets over inquisitie. Anthony Vanden Berge (open VLD) juicht de sluiting toe en hoopt dat dit in de toekomst nog zal toegepast worden indien nodig. Maarten Seynaeve neemt het op voor café Riley, die ook wordt gesloten. Hij betreurt dat ‘de laatste Vlaamse zaak’ moet sluiten in de Zwevegemsestraat. Maar hij keurt wel uiteindelijk de sluiting van alle panden goed.” Patrick Jolie komt ook nog even tussen. “Het is niet de bedoeling om van de Zwevegemsestraat een woestijn te maken. In de woestijn is geen criminaliteit maar is er ook geen leven.” Hij vraagt initiatieven om de buurt weer te doen opleven.
 • Na een debat van meer dan een uur wordt het punt ter stemming gelegd. Het amendement van sp.a werd unaniem goedgekeurd.
 • De interpellanten geven nog een korte repliek. De Coene verduidelijkt ook nog even: “Als dit amendement wordt goedgekeurd dan zal de raad transparant kunnen beslissen over verdere engagementen naar Interieur.” Hij wijst ook het VB op hun verantwoordelijkheid. “Je kan niet tegen het voorstel zijn maar wel voor het amendement stemmen. Dat is van een opperste tjeverij.”
 • Stefaan De Clerck spreekt ook van een kwakkel wanneer hij het heeft over de berichtgeving dat de stad de beurs subsidieert om dure wagens in te zetten als shuttle. Hij heeft het over dit bericht.
 • De burgemeester geeft een antwoord op de vele tussenkomsten. Hij verdedigt terecht het belang van een beurs als Interieur voor de stad. Maar hij vindt niet dat het gaat om een blanco cheque. “Ik heb geen problemen met de opmerkingen en het amendement van Philippe De Coene. We willen in alle transparantie werken.” Intussen laat de De Clerck de tekst van de persconferentie over de beurs uitdelen.
 • Eline Brugman (open VLD) komt ook tussen over de subsidies voor Interieur. De liberale fractie wil de subsidies voluit steunen. Brugman heeft wel enkele aandachtspunten mee: “Zo moet de volledige stad betrokken worden en niet enkel het Buda-eiland en moeten alle commerciële partners in de stad worden betrokken. Ook moet er maximaal ingezet worden op een goede communicatie naar de bezoekers.”
 • Ook Bart Caron van Groen sluit zich aan bij de opmerkingen van De Coene. “De Vlaamse overheid zou zo’n dergelijke subsidies nooit toekennen met zo’n licht dossier als tegenprestatie.”
 • Maarten Seynaeve (VB) gaat akkoord met het amendement van sp.a, maar VB wil nog een stap verder gaan. Seynaeve heeft ook vragen bij het inzetten van taxi’s. Wij vinden dat de stad geen subsidies ‘à la tête du client’ moet uitdelen. Zeker niet als er beknibbelt op essentiële zaken zoals veiligheid. Seynaeve gebruikt zowaar franse uitdrukkingen in zijn betoog. Dat vindt zijn VB-collega Jan Deweer vast niet zo leuk.
 • Er wordt daarom een amendement voorgelegd aan de raad door Philippe De Coene. De sp.a is niet tegen ondersteuning voor Interieur, maar het zou beter zijn dat de gemeenteraad het laatste woord krijgt. Dit is democratischer. Drie kwart van de beslissing loopt trouwens verder in de volgende legislatuur. Om deze subsidie te verantwoorden en het draagvlak ervoor te vergroten, alsook omwille van de transparantie, is het nuttig en nodig om vooraf te weten waaruit de tegenprestatie zal bestaan. Daarom is het aangewezen het stadsluik aan de goedkeuring van de gemeenteraad te onderwerpen.
 • Punt 3. Philippe De Coene vraagt het woord over de protocolakkoord met Interieur. De sp.a heeft een aantal bedenkingen bij dit punt. Er wordt hier een zeer groot bedrag toegekend aan deze beurs maar de tegenprestatie die Interieur moet leveren is niet helemaal duidelijk. De Coene: “Voor alle duidelijkheid: het inzetten van taxi’s tussen hoog en centrum Kortrijk lijkt ons geen opdracht te zijn van de stad, laat staan dat daarvoor publieke middelen zouden aangewend worden. Zeker in tijden van krap budget en de noodzaak om duurzaam te werken, is dit totaal ongepast. In tijden van budgettaire schaarste worden woonpremies afgeschaft en toelagen aan politie en en OCMW bevroren. Maar tegelijk wordt voor vier jaar een forse subsidie verleend zonder dat duidelijk is waarvoor het geld precies dient en waarbij het schepencollege en raad niet meer bij de inhoud worden betrokken.” De Coene heeft ook vragen bij de manier van werken. Zo is het volgens de omzendbrief van minister Bourgeois niet goed dat meerjarige engagementen worden aangegaan door een bestuur net voor verkiezingen. Dit om te vermijden dat een volgend bestuur opgezadeld wordt met uitgaven die niet door hen werden goedgekeurd.
 • Stefaan De Clerck verklaart de zitting voor geopend. Eerst worden de verontschuldigingen overlopen en worden de toegevoegde punten opgesomd. Maarten Seynaeve vraagt de stad om een brief te sturen naar de intercommunales waarin de stad pleit voor meer respect voor de data van de raadszittingen. Hij doet dit naar aanleiding van een punt dat bij hoogdringendheid werd toegevoegd omdat het schrijven van de intercommunale in kwestie na datum van de opstelling van agenda van de gemeenteraad werd overgemaakt.
 • De raadsleden komen aan in de raadszaal en installeren zich. Nog 2 zittingen voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober. Zal de spanning voelbaar zijn in deze raadszitting?

Gemeenteraad 14/05/2012, 18u30, raadszaal Kortrijks Stadhuis. Klik hier voor de agenda.

Op de agenda vanavond niet minder dan 63 punten, waarvan 8 toegevoegd door de raadsleden en 2 punten in besloten zitting.

De vorige verslagen kan je steeds terugvinden op de ‘Archief’ pagina. In cursief geef ik hier en daar een eigen inbreng. De meest recente berichten verschijnen bovenaan.

 • Bert Herrewyn vraagt naar de ontvangst van de nieuwe bewoners in de OC’s in de deelgemeenten. Blijkbaar gaat het om een eenmalige organisatie. De schepen bevestigt. We willen de bewoners in eerste instantie ontvangen in het stadhuis omdat ze zo in contact komen met alle stadsdiensten. Marc Lemaitre vraagt of de stad het open zwembad terug volledig zal openstellen. Er was een probleem met een tekort aan redders. Volgens de schepen van sport is het probleem van de baan.
 • 23u09. Mondelinge vragen. Philippe Avijn kreeg klachten over geluidsoverlast bij de bouw van het nieuwe deel van de Nieuwe Lente in Heule. Er zouden ook op zondag werken aan de gang zijn door Poolse bouwvakkers. OCMW-voorzitter Verhenne zegt dat de klacht haar al bereikte via Philippe De Coene en dat sindsdien geen werken meer doorgaan op zondag.
 • Laatste toegevoegde vraag is van Maarten Seynaeve. Hij stelt vragen bij het op WTV aangekondigde woonplan van de stad. “Ik vind dit gevaarlijke aankondigingspolitiek.” Op welke beslissing steunt deze aankondiging? Schepen van wonen Santy antwoordt: dit gebeurde op basis van een collegebeslissing. “We zijn het niet gewoon van u dat u dergelijke beslissingen niet zou gezien hebben.” “Het betaalbaar woonaanbod is een probleem geworden in deze stad.” geeft de schepen ook toe.
 • Schepen Christine Depuydt geeft antwoorden. Er is op zich geen verschil tussen de verschillende pleinen, al wordt wel een uitzondering gemaakt voor het festival aan De Kreun, omdat dit een buitenevenement is met een nachtelijk aanbod. De andere pleinen zullen moeten stoppen met muziek maken om 24u. In de cafés mag er wel nog muziek gedraaid worden. Het antwoord van de schepen valt als volgt samen te vatten: “Feesten kan buiten tot 24u. Daarna moet men maar naar De Kreun gaan of binnen verder feesten in de cafés.”
 • Bert Herrewyn (sp.a) heeft vragen bij de opgelegde geluidsnormen tijdens de Sinksenfeesten. “Het is een goede zaak dat er een algemeen geldend kader komt omtrent nachtlawaai tijdens de Sinksenfeesten. Hiermee kan opgetreden worden bij zware overtredingen. Maar de huidige afspraken zijn nogal streng, rekening houdende met het feit dat de Sinksenfeesten het jaarlijkse hoogtepunt moeten vormen van het Kortrijkse evenementenbeleid.”  Waarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen de verschillende straten en pleinen? Kunnen de geluidsnormen nog aangepast worden? Hoe worden de afgesproken geluidsnormen afgedwongen? Kan er geen sensibiliseringscampagne omtrent nachtlawaai gekoppeld worden aan de geluidsnormen? Veel nachtlawaai wordt immers niet enkel door muziek veroorzaakt, maar ook door mensen die een feestzone verlaten, op weg naar huis. Mits een ludieke boodschap kan je deze vorm van nachtlawaai proberen te beperken.
 • Schepen de Béthune geeft antwoorden. De glazen kiosk moet een permanente invulling krijgen. Daarom hebben we gekozen om die kiosk te laten gebruiken door de designregio. Rond de bewegwijzering in de stad: er zullen nieuwe wegwijzers komen vanaf station naar de winkelzone in de stad. Er werd afgesproken dat de politieverordening zal gescreend worden vanuit het oogpunt van de handelaars om bij een volgende wijziging eventueel rekening te kunnen houden met wensen van de handelaars. Bondig en gevat antwoord van de schepen. Het kan soms anders zijn met schepen de Béthune.
 • Maarten Seynaeve (VB) stelt een aantal vragen bij de bevindingen van het activiteitenverslag 2011 van het handelsdistrict. Waarom werd niet ingegaan op de vraag van het Handelsdistrict om de glazen kiosk nuttig in te vullen met een infopunt? Hoe lang zullen de handelaars nog moeten wachten op een duidelijke bewegwijzering in de binnenstad? Wordt ingegaan op de vraag om de reglementen in verband met tijdelijke uitstallingen en inname van het openbaar domein te herbekijken? En in welke zin? In hoeverre zijn al stappen gezet om private bewakingsagenten in te zetten in het winkelwandelgebied? Hoe moet dit voorstel gezien worden? Hoe zou de financiering gebeuren? En wat is het standpunt van het stadsbestuur hierin?”
 • Philippe Avijn (Groen) vraagt of de Stad bereid is over te gaan tot de organisatie van een permanente opvang voor daklozen en daar de nodige middelen voor uit te trekken. Schepen Santy bedankt de indieners van de vraag. Eerlijk waar, ik kon het wollige antwoord van de schepen voor de rest niet echt volgen. Ligt waarschijnlijk aan mij. Zowel antwoorden als vragen kunnen duidelijk korter en meer to the point op deze vergadering.
 • Bart Caron vraagt dat de paaltjes worden teruggeplaatst in de wijk Scheermolenerf / Garenwinderstraat te Aalbeke. Dit wordt gevraagd door de bewoners. Er is vandaag wel degelijk een probleem van doorgaand verkeer. Eens de sluipweg gekend, wordt deze steeds steeds intenser gebruikt. Bovendien wordt de snelheidslimiet niet gerespecteerd. Ook raadslid Roger Lesaffre (sp.a) pleit voor het terug plaatsen van de paaltjes.
 • Bart Caron heeft vragen bij de promotiecampagne ‘1 ton lichter’. Hij vindt het deontologisch niet verantwoord dat schepen Stefaan Bral prijkt op de promofolder geflankeerd door Svetlana Bolshakova. Stefaan De Clerck zegt dat het hier niet om een stadsfolder gaat. Wel werd dezelfde huisstijl van de stad gebruikt. “Ik zal voortaan wel strikter toezien dat op publicaties van de stad wel degelijk de geldende richtlijnen zullen gevolgd worden.”
 • Marc Lemaitre vraagt ook waarom het bushokje aan de halte begraafplaats Lange Munte moest wijken voor de heraanleg van de Lange Munte-sporthalparking? Leleu verzekert dat er terug een bushokje zal komen.
 • Marc Lemaitre (sp.a) start zijn agendapunt over de problematiek rond de wijk Pradopark. Het Pradopark dat het grootste gedeelte van het bouwblok tussen de Zwevegemsestraat, de Filips van den Elzaslaan en de Sint-Denijsestraat inneemt, is opgezet als een modelwijk, in de jaren negentig. De bewoners hebben wel een heel aantal klachten en suggesties voor hun buurt en startten een petitie. Lemaitre geeft een oplijsting van de verzuchtingen. “Ik zou erop aandringen dat de bewoners ruim geïnformeerd worden en dat zij ook hun mening kunnen kenbaar maken.” Stefaan De Clerck kondigt aan dat het stadsbestuur ter plaatse zal gaan op 29 mei om te luisteren naar de verzuchtingen van de buurt.
 • We zijn aan de toegevoegde punten. Eerst worden de resultaten van de geheime stemming voor de intercommunales bekend gemaakt. Zoals gewoonlijk worden de kandidaten van de meerderheid gekozen.
 • Philippe De Coene komt tussen over het masterplan KVK jeugdacademie. Wij vinden het goed dat er geïnvesteerd wordt in de jeugdwerking van KV Kortrijk. Hij vraagt wel dat de stad zal trachten te vermijden dat voor kinderen die het inschrijvingsgeld niet kunnen betalen de toegang zou ontzegd worden. “Het zou jammer zijn dat talent verloren gaat, omdat de ouders het inschrijvingsgeld niet zou kunnen betalen.” Francesca Verhenne, voorzitter van het OCMW, zegt dat er al mogelijkheid is om 80% terug te betalen met een plafond van 125 euro. De Coene erkent dat de inspanningen van OCMW goed zijn, maar het inschrijvingsgeld bedraagt vaak een veelvoud van het terugbetaalde bedrag. Het zou goed zijn dat de club hier zelf ook verantwoordelijkheid neemt. Schepen van sport Stefaan Bral volgt De Coene en zegt dat hij dit zeker nog ter sprake brengt bij de club.
 • Schepen Cnudde geeft repliek. Hij zegt dat hij nooit beweerde dat deze overeenkomst de oplossing is voor het ontbreken van een fuifzaal. Hij had echter ook gehoopt dat hij de fuifzaal al kon inwijden. Maar er zijn verschillende redenen voor deze mislukking.
 • Ook Bart Caron en Maarten Seynaeve sluiten zich aan bij de bedenkingen die Herrewyn maakte. Caron: “De schepen van jeugd, Alain Cnudde, kwam reeds 56 keer in de krant met de aankondiging van een fuifzaal. Maar hij heeft er al 0,0 gerealiseerd.”
 • Bert Herrewyn (sp.a) komt tussen op het punt over de raamovereenkomst met De Kreun. De overeenkomst is volgens de stad een tijdelijke oplossing voor het ontbreken van een fuifzaal in Kortrijk. Herrewyn vindt dit echter geen goede oplossing, zo kan je de zaal slechts 1 maand op voorhand definitief boeken. Dat is een veel te korte termijn voor de jeugdverenigingen. Alleen al naar bekendmaking is deze procedure onwerkbaar. De meeste verenigingen blijven dus op hun honger zitten. “Na 18 jaar aankondigingsbeleid omtrent de middelgrote fuifzaal is het resultaat duidelijk een buis.”
 • Punt 39 gaat over de jaarrekening van de stad. Marc Lemaitre (sp.a) heeft bedenkingen. Er worden terug heel wat overschotten geboekt. “Ik begrijp dus helemaal niet waarom in die omstandigheden het OCMW en de politiezone ernstig moeten besparen en dus moeten snoeien in hun dienstverlening.” Lemaitre wil ook ontkrachten dat er geen belastingen werden verhoogd in Kortrijk. De gemeentelijke saneringsbijdrage op de waterfactuur bracht vorig jaar 3,8 miljoen euro op. “Als verhoging van de fiscale lasten voor de gezinnen kan dat tellen.”
 • Nu vliegen we door de agenda. Heel wat wegenwerken worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
 • Punt 26. Philippe De Coene komt tussen over de nieuwe verkaveling Vlasrootstraat-Roeselaarsestraat in Heule. Hij vraagt dat er overleg zou komen met de bewoners over de leefbaarheid en de verkeersveiligheid in deze nieuwe woonwijk. Ondanks de positieve ingesteldheid van de bewoners zijn er op dit moment veel vragen maar krijgt men maar weinig antwoorden. Er werd een bezwaarschrift ingediend, ondertekend door dertig gezinnen, maar deze werden grotendeels ongegrond verklaard door het college. De Coene vraagt het punt uit te stellen omdat er nog te veel vragen zijn. Schepen Wout Maddens deelt de bezorgdheden maar wil het punt wel degelijk ter stemming leggen. Maarten Seynaeve (VB) sluit zich aan bij de geuite bezorgdheden. Ook Patrick Jolie (CD&V) sluit zich gedeeltelijk aan. En ook Pieter Soens (CD&V) voelt zich geroepen om zich aan te sluiten. Bij CD&V speelt men weer om-ter-beste-Heulenaar. Maar ze stemmen wel voor.
 • Nog een jaarverslag. Distributienetbeheerder Gaselwest is aan de beurt. Schepen Leleu belooft kort te zijn in zijn discours. Marc Lemaitre (sp.a) vraagt dat de vertegenwoordigers van de raad zich niet zullen verzetten tegen de maatregel van minister Vandenbossche om de dividenden die de netbeheerders uitkeren aan de steden en gemeenten te verlagen. Dit kan leiden tot een verlaging van de prijs voor de consument. Ook Philippe De Coene vraagt om voluit het mandaat dat de stad heeft in Gaselwest te gebruiken om te pleiten voor lagere prijzen. “Er zijn geen objectieve redenen dat de tarieven duurder zijn voor Kortrijk dan voor andere streken.” Het eerste boeiende debat rond de jaarverslagen.
 • De stemmen worden geteld. Intussen gaan we verder met de agenda.
 • Nu kunnen de raadsleden via geheime stemming hun vertegenwoordigers aanduiden voor Imog, het vliegveld en Leiedal. Er staat wel een klein foutje op de stembriefjes, zo zegt Philippe De Coene. Zo staat de kandidaat van sp.a voor de plaatsvervangers niet vermeld. “Ik wil er echter geen punt van maken, gezien wij wegens de krachtsverhoudingen in deze raad toch geen kans maken om het te halen.”
 • Volgende jaarverslag op de agenda: Imog, de intercommunale die oa. de verbrandingsoven in Harelbeke uitbaat. Schepen Stefaan Bral licht het verslag toe. Bral houdt het heel kort. Hij besluit dat Imog goed bezig is. Geen opmerkingen vanuit de raad.
 • Het is aan het jaarverslag intercommunale vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Schepen de Béthune aan het woord. Hij heeft het bij het begin van zijn betoog over een boekhoudkundig redelijk jaar. Caron wil de cijfers die de schepen gaf wat relativeren. Caron geeft ook aan dat 20% van de vluchten, helikoptervluchten zijn, die zich meestal voordoen op de rand van de luchthaven en dus niet binnen het terrein, hier ontstaat dus een grijze zone. “Het zijn net die vluchten die heel wat irritaties opwekken bij de bewoners. ” Schepen de Béthune geeft toe dat er een probleem is rond de helivluchten.
 • We zijn aan de behandeling van het eerste jaarverslag. Het jaarverslag van de intercommunale Leiedal wordt via een powerpoint-presentatie toegelicht door schepen Santy, ook voorzitter van Leiedal. Zijn presentatie is echter onleesbaar. Gele achtergrond met witte letters… Santy geeft een lange opsomming van wat Leiedal in 2011 zoal heeft gedaan. Dit is redelijk saai. Ik maakte eerder al de suggestie dergelijke jaarverslagen op een andere manier te bespreken. In plaats van een ellenlange aflezing van de realisaties zou men beter een debat organiseren over de werking. Men mag er toch van uitgaan dat de raadsleden de verslagen lazen voor aanvang van de raad (ook al zal dit voor de meesten waarschijnlijk niet het geval zijn).
 • Caron vindt dat in de volgende legislatuur de strategische beslissingen die genomen worden in de intercommunales eerst politiek zouden moeten worden besproken. Intussen zit Flo naar een filmpje of zo te kijken op de laptop. Hij vergat geluid af te zetten. De Clerck roept hem tot de orde.
 • Bart Caron heeft zijn bedenkingen bij de werking van veel intercommunales. Zo betreurt hij dat heel wat strategische beslissingen, die genomen worden door intercommunales, ontsnappen aan de democratische controle van de verkozen gemeenteraad. “De bestuurders van de intercommunales hebben feitelijk meer te zeggen dan de gemeenteraadsleden.” Ik vind dat Caron een punt heeft. Hij betreurt ook het stilvallen van het project ‘Sterk besturen in een sterke regio’. “Gelooft dit college er wel nog in?” Stefaan De Clerck is het er niet mee eens. Zo worden straks de jaarverslagen voorgelegd aan de raad. “Er is ruimte om te debatteren over de werking van de intercommunales, ik sta daar open voor.” aldus de burgemeester.
 • Er moeten tijdens deze zitting ook een aantal mandaten verdeeld worden bij diverse intercommunales. Dat gebeurt via geheime stemming, de raadsleden krijgen elk een stembriefje waar ze hun keuze kunnen maken voor de vertegenwoordigers. Traditioneel worden gewoon de kandidaten van de meerderheid aangeduid door de leden van de meerderheidsfracties. Als oppositie maak je geen schijn van kans om zo’n mandaat te kunnen invullen.
 • Bart Caron (Groen) neemt het woord over wijziging van de huurovereenkomst van stadsgebouwen aan de politiezone. Hij vindt het betrokken pand zeer waardevol en vraagt zich af of er al een herbestemming is voor het gebouw. Hij betreurt ook dat het pand niet degelijk werd onderhouden. Stefaan De Clerck antwoordt dat het SOK (Stedelijk Ontwikkelingsbedrijf Kortrijk) de herbestemming zal bestuderen. Schepen Wout Maddens (open VLD) deelt de bezorgdheden van Caron.
 • Intussen stemt VB ook tegen het samenwerkingscontract tussen de stad en de vzw designregio.
 • Punt 2 vraagt Maarten Seynaeve (VB) het woord. Het gaat over de toelage die de verschillende fracties krijgen om hun werking te financieren. Seynaeve vraagt dat de bedragen eerst worden gecontroleerd vooraleer ze worden doorgestort naar de partijen. Nu is dat omgekeerd. Hij vindt het ook niet kunnen dat iemand die niet in de gemeenteraad zetelt, toch telefoon en internetkosten kan inbrengen via deze toelage. Hij heeft het over Nicolas Cloet, voorzitter van CD&V Kortrijk en geen mandataris, die zo 588 euro opstrijkt. VB onthoudt zich. Op een aktename?!
 • We zijn gestart met een kleine vertraging van 10 min. De voorzitter deelt de verontschuldigingen mee. Drie verontschuldigingen van open VLD vandaag.
 • Bij het binnenkomen in de raadszaal krijgt iedereen een flyer toegestopt van de bewoners van het Pradopark. De bewoners vragen meer aandacht voor hun wijk. Zo klagen ze bijvoorbeeld het gebrek aan groenonderhoud aan. Er zijn ook toegangsproblemen en parkeermogelijkheden in de buurt. De problematiek werd ook geagendeerd door raadslid Marc Lemaitre (sp.a). Meer tijdens punt 54.
 • Toegevoegde vragen. Bart Caron vraagt goede sensibilisering voor de kiezers nu er beslist werd dat we elektronisch gaan stemmen in oktober.
 • De batterij van mijn laptop kan elk moment leeg zijn. Sorry voor deze beginnersfout. Nochtans al meer dan 2 jaar en half bezig met verslaggeving. Ik krijg laders aangeboden van zowel Koen Byttebier van open VLD als Yann Mertens van CD&V maar jammergenoeg niet compatibel met mij computer. Toch bedankt! Je kan wel verder volgen op twitter via hashtag #GRKortrijk. Nogmaals excuses.
 • Bert Herrewyn (sp.a) vraagt voor de derde keer naar een betere digitale ontsluiting van de zittingen van de gemeenteraad. In veel andere steden kan dit al. Zo zou het zeer handig zijn mochten burgers de integrale zittingen kunnen opvragen via de website van de stad.
 • Philippe De Coene geeft een suggestie mee rond de keuze voor elektronisch stemmen bij de komende verkiezingen. Hij vraagt dit zeer goed voor te bereiden omdat dit voor veel mensen toch niet zo evident is.
 • Maarten Seynaeve (VB) betreurt dat de Grote Markt niet wordt opgenomen bij de installatie van een nieuw systeem van verzinkbare paaltjes in de binnenstad. Hij vreest voor ongelukken met spelende kinderen.
 • Philippe De Coene (sp.a) vraagt aan de stad om de historische gevel van het stadhuis proper te maken. De gevel ziet er nu nogal vuil uit.
 • Het punt over de ondergrondse parking wordt gestemd. Meerderheid stemt voor. Oppositie onthoudt zich.
 • Schepen van mobiliteit Leleu zegt dat St Vincentius een deel zal terugbetalen aan de stad. De keuze voor een ondergrondse parking zorgt er ook juist voor dat we het bovengrondse deel van de Houtmarkt met veel groen kunnen aanleggen. Hij is niet akkoord dat er parkeerplaatsen op overschot zijn in de stad, er zijn immers al heel wat plaatsen verdwenen, onder meer rond de R36.
 • Philippe De Coene (sp.a) vindt de kostprijs van de studie om de aanleg van de nieuwe parking onder de Houtmarkt te onderzoeken nogal hoog. Hij vindt het ook vreemd dat dergelijke engagementen van grote omvang nu nog beslist worden op 5 maanden van de verkiezingen. Dit heeft immers een bijzonder grote financiële impact het budget voor het volgende bestuur. De Coene pleit ook voor een ‘groene verbinding’ tussen het reeds heraangelegde Plein en Begijnhofpark.
 • Bart Caron (Groen) heeft heel wat bedenkingen bij het bouwen van een ondergrondse parking op de Houtmarkt. Volgens hem is er geen nood aan extra parkeerplaatsen. Hij vindt ook dat St Vincentius zijn parkeerproblemen niet moet doorschuiven naar de stad. “Groen maakt de duidelijke keuze om de auto van de straat en de pleinen te halen.”
 • Stefaan De Clerck vindt dat VB onnodig paniek zaait. We zijn perfect op de hoogte van wat moet gebeuren. Er werd destijds minder betaad voor de gronden van Kortrijk Weide omdat de stad zelf zal instaan voor de sanering. “OVAM zit er met zijn neus op en dat is goed. Ook de bewoners zijn zeker op de hoogte.”
 • Punt 6. Over het afsluiten van een samenwerkingsverband tussen de stad en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). VB maakt zich zorgen over zware verontreiniging op de site van de parking Appel. Ze stellen daarom wat vragen: Zijn de bewoners op de hoogte, wordt er prioriteit gegeven aan de sanering?
 • Er worden wat mensen aangeduid voor de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro).
 • Schepen van cultuur Depuydt betreurt dat VB klaagt over de dotatie op de gemeenteraad maar dat niet doet via hun vertegenwoordiger in de raad van beheer van de AGB Buda. Ze noemt de verhoging van de dotatie ook een goede investering. Stefaan Declerck vult aan: “Het is niet cultuur of veiligheid maar cultuur én veiligheid.”
 • Jan Deweer (VB) vindt dat de AGB Buda en meer concreet ook de Budafabriek geldverslindende machines zijn. VB vindt hun uitgaven onverantwoord in het licht van de huidige besparingen. VB zou ook liever meer geld zien vloeien naar veiligheidsmaatregelen in de stad. Ze keuren een verhoging van de dotatie aan dit Autonoom Gemeentebedrijf niet goed.
 • Er zijn wat problemen rond de aanduiding van vertegenwoordigers bij de sociale huisvestingsmaatschappijen. Volgens schepen Filip Santy zou veel te wijten zijn aan het niet vertrouwd zijn van de directeurs van de maatschappijen met het politieke proces. Marc Lemaitre (sp.a) betreurt dit en pleit nogmaals voor het laten samensmelten van de vele maatschappijen in Kortrijk tot één grote, krachtdadige huisvestingsmaatschappij.
 • De voorzitter opent de zitting. Zoals gewoonlijk worden eerst de toegevoegde punten overlopen en geeft Stefaan De Clerck een overzicht van belangrijke data. Er wordt ook een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis van oud-gemeenteraadslid voor PVV Walter Weydts, die een lange staat van dienst had in de Kortrijkse politiek. Naar het schijnt ook verre familie van mij, maar ik ken hem niet persoonlijk.
 • Iedereen is aan het binnenkomen. Kortrijkwatcher is zowaar foto’s aan het nemen van het publiek. Binnenkort een fotoverslag van de gemeenteraad?

Gemeenteraad 12/03/2012, 18u30, raadszaal Kortrijks Stadhuis. Klik hier voor de agenda.

Op de agenda 44 punten, waarvan 6 toegevoegd door de raadsleden. Een van die toegevoegde punten is gerust historisch te noemen. Voor het eerst komt er een voorstel ondertekend door zowel raadsleden uit de oppositie (sp.a en Groen) als uit de meerderheid (open VLD). Er zijn ook nog twee punten in besloten zitting.

 • We zijn aan de mondeling vragen. Seynaeve vraagt of we in Kortrijk digitaal zullen stemmen? De Clerck zegt dat woensdag de beslissing wordt genomen op het schepencollege. Bert Herrewyn geeft aan dat de voorlopige budabrug zeer slecht verlicht wordt. Moniek Gheysen vraagt om werk te maken om verzendingen zoveel mogelijk te groeperen. Soms krijgen raadsleden 5 verschillende zendingen op 1 dag.
 • Bert Herrewyn klaagt de zeer slechte toestand van de lokalen van chiro Rollegem aan. De lokalen zijn echt onveilig geworden. Herrewyn heeft een aantal vragen: “Hoe komt het dat sinds de vaststelling van de problemen in november 2009, deze op vandaag niet aangepakt zijn? Kan er een oplossing op korte termijn gegarandeerd worden? Zijn er mogelijkheden met de vrijgekomen ruimtes van stadsdiensten die verhuisd zijn naar site Callens? Welke oplossing wordt er op lange termijn voorgesteld?” De schepen spreekt over verschillende pistes. Zo kan er gerenoveerd worden, een nieuwbouw is een suggestie maar ook het zoeken van ruimtes van de stad in de buurt kan een oplossing zijn op kortere termijn. “We zullen heel binnenkort samenzitten met de leiding van de chiro. Er zijn wel geen stabiliteitsproblemen in het pand.”
 • Terug Maarten Seynaeve over de toepassing van het reglement aangaande de belasting op de voetpadbedekking. Seynaeve heeft het over een heel concreet geval in Bellegem. Hij insinueert dat er tsjevenstreken aan de gang zijn, zo zou het voetpad voor het perceel van CD&V-er Roel Deseyn plots ophouden te bestaan. Zo zou Deseyn niet mee moeten betalen aan de verplichte belasting. Deseyn heeft het over fascistoïde sferen die gecreëerd worden. Schepen Leleu weerlegt alles: “Het is poepsimpel: er moeten nog sanitaire werken uitgevoerd worden aan betrokken woning. Vandaar dat men heeft gewacht het voetpad door te trekken.” Seynaeve is bereid om zijn excuses aan te bieden indien de bewering van Leleu klopt.
 • Maarten Seynaeve vraagt meer informatie over het project glasvezel ‘LeYLab’.
 • Schepen van personeel Lieven Lybeer verzekert dat de procedure rechtvaardig is. Philippe De Coene stelt dat het voor nieuwe kandidaten zo goed als onmogelijk is om aangeworven te worden, gezien ze nooit de kans hadden zich te bewijzen in het verleden. Lybeer gaat andermaal uit de bocht en verdraait de woorden van De Coene. “Wie vorig jaar goed presteerde krijgt van u geen kans.” Dat heeft De Coene immers nooit gezegd.
 • Volgende punt. Philippe De Coene vraagt nogmaals naar een gelijke behandeling van alle kandidaat-jobstudenten bij de stad. Hij bracht dit al op de gemeenteraad van juli 2011. Toen was een grote meerderheid voorstander om de gelijkheid in de kandidaturen toe te passen. Zo hebben tot nu de kinderen van stadspersoneel voorrang op andere kandidaten. De Coene: “Is deze discriminatie nu weggewerkt? Hoe zit de vork nu aan de steel?” De Coene is wat bezorgd omdat er nu gesteld wordt dat er zal rekening gehouden worden met de inzet van de jobstudenten tijdens hun vorige periodes. Zo is het nogal logisch dat kandidaten die nog nooit in aanmerking kwamen, omdat men geen zoon of dochter is van stadspersoneel, nu dus ook mogelijk geen kans maken.
 • Eline Brugman legt het stemgedrag van open VLD uit. We zullen ingaan op het voorstel van CD&V om eerst de andere festivals tegen het licht te houden. “Daarom onthouden wij ons op ons eigen voorstel, ikzelf zal voor stemmen”
 • Philippe De Coene (sp.a) krijgt ook even het woord. Hij bepleit om de meest eenvoudige methode te hanteren.  “Laten we eens met alle actoren rond de tafel zitten. Hier wordt gevraagd door drie partijen om constructief aan het werk te gaan. Daarom willen wij het voorstel wel degelijk stemmen.”
 • Open VLD vraagt om af te wachten. Depuydt vraagt om het voorstel niet te stemmen. Seynaeve heeft het over een tsjevenstreek: “Er bestaat niet eens een reglement die de basis is voor de 35.000 euro die Novarock opstrijkt.” Bart Caron: “Je spant hier het paard voor de kar. Maak eerst een reglement, toegankelijk voor alle initiatieven, en toets dan af wie wat krijgt.”
 • Bert Herrewyn vindt dat als er mogelijkheden zijn voor Novarock die er ook moeten zijn voor andere festivals. “U zegt dat Novarock in eerste klasse speelt. Dat klopt, maar ze zijn lang niet de enige die in eerste klasse spelen.” Bart Caron: “Novarock komt zelfs niet voor in het verslag van de intendant cultuur.” Maarten Seynaeve: “Het is duidelijk dat het de verzuiling is die ervoor zorgt dat Novarock als enige 35.000 euro krijgt.” Seynaeve vraagt ook waarom Novarock recht heeft op een subsidie voor het gebruik van Kortrijk XPO, terwijl ze niet eens een erkende organisatie zijn. Meer info: Kortrijkwatcher.
 • De stad wil niet ingaan op voorstel om een nieuw reglement te maken. Depuydt wil eerst de andere reglementen doorlichten.
 • De schepen van cultuur, Christine Depuydt (CD&V), geeft repliek. Ze is blij met de waardering van alle partijen voor het festival Novarock. Depuydt overloopt de steun die de stad geeft aan diverse organisaties. Ze verdedigt de zeer grote bedragen die naar Novarock gaan. De criteria die de schepen hanteert gelden echter ook voor andere festivals in de stad.
 • Jan Deweer (VB) vindt het spijtig dat men niet is komen aankloppen bij het VB om dit voorstel mee te laten indienen. Hij geeft een aantal voorbeelden van andere initiatieven die ook zouden aanspraak kunnen maken op dergelijke subsidies. Vooral de 11 juli-viering dan. Ook Maarten Seynaeve komt nog tussen. “Waarom Novarock, die een acw-organisatie is, wel en anderen niet?”
 • We zijn aan het voorstel om een subsidiereglement uit te werken waardoor elk muziekfestival in de stad in aanmerking komt voor een correcte toelage. Een historisch voorstel want ingediend door oppositie en meerderheid. Aan het woord: Bert Herrewyn (sp.a), Bart Caron (Groen) en Eline Brugman (open VLD).
 • Schepen van mobiliteit Leleu deelt de bezorgdheid. Hij haalt aan dat de stad reeds anticipeerde op de eventuele besparingen door al heel vroeg overleg op te starten met De Lijn. Hij vraagt ook aan de raadsleden die ook Vlaams parlementslid zijn om mee te helpen aan de kar te duwen op het Vlaams niveau. Hij overloopt de wijzigingen en betreurt ook het snoeien in het aanbod. Hij zal nog veel overleggen met De Lijn om de besparingen te beperken. Daarom wil hij liever geen stemming over de motie. Caron gaat akkoord om de motie niet te stemmen.
 • We zijn aan de toegevoegde punten. Na 32 minuten vergaderen. Eerste punt is een motie van Bart Caron (Groen) over de bussen van De Lijn in Kortrijk. Hij wil dat de gemeenteraad vraagt aan het schepencollege om alles in het werk te stellen om een beperking van het aanbod door De Lijn te voorkomen. Hij vraagt ook dat er zal aangedrongen worden bij de Vlaamse overheid om ook de busvoorzieningen naar de deelgemeenten te vrijwaren. Ook Patrick Jolie (CD&V) is bezorgd. Concreet over het verdwijnen van lijn 3 richting Heule.
 • We zijn al aan het laatste punt van de gewone agenda. Marc Lemaitre gaat niet akkoord met de beperking van het aantal dossiers bij de Stedelijke Huursubsidie. Hij dient daarom een amendement in om het aantal te handhaven.
 • VB zal zich onthouden op het punt die een aanpassing van de woonstvergoeding voor de nieuwe pastoor van de Sint Maartenskerk. “In tijden van crisis moet de kerkfabriek ook besparen”, zo vindt Seynaeve.
 • Punt 31. Philippe Avijn betreurt dat er geen rekening gehouden wordt met het vrijhouden van parkeerplaatsen voor bewoners tijdens de Paasfoor. Leleu antwoordt dat in eerste instantie parkeerplaatsen worden vrijgehouden voor mensen met een handicap.
 • Roger Lesaffre (sp.a) vraagt om ook de Rollegemkerkstraat op te nemen in de lijst van de te vernieuwen trottoirs. Schepen Guy Leleu zal dit onderzoeken en eventueel opnemen in de lijst.
 • Maarten Seynaeve (VB) komt juist binnen in de zaal en vraagt onmiddellijk het woord over het subsidiereglement ‘Iedereen Olympiër’. Hij vraagt wie bijvoorbeeld zal deel uitmaken van de jury. De Clerck zal inzage geven in de documenten.
 • We gaan intussen door. We belanden bij punt 17. Voorgaande punten werden zonder opmerkingen goedgekeurd. Bart Caron (Groen) gebruikt punt 17 om een vraag te stellen over de ontginningsgebieden voor klei. Hij vraagt of het officieel klopt dat Wienerberger zijn aanvraag daaromtrent introk. Stefaan De Clerck bevestigt dit.
 • Punt 4. Marc Lemaitre (sp.a) staat even stil bij de nieuwe concessie van de uitbating van de cafetaria in het open zwembad. “Er zijn zeer weinig kandidaten om deze mooie cafetaria in een toch mooie omgeving uit te baten. Misschien moeten we ons eens beraden om de toegang van de cafetaria af te scheiden van de toegang van het zwembad. Zo zullen er waarschijnlijk meer bezoekers aangetrokken worden.” Stefaan De Clerck vreest dat bij het openstellen van de toegang er een probleem van veiligheid kan ontstaan.
 • Eerste punt. Nestor Antoon Sansen wordt aangeduid als nieuw lid van de politieraad.
 • De zitting werd geopend door Stefaan De Clerck om 18u38. Hij overloopt de toegevoegde punten en de agenda voor komende weken.

Gemeenteraad 06/02/2012, 18u30, raadszaal Kortrijks Stadhuis. Klik hier voor de agenda.

Twee keer gemeenteraad in februari. Vanavond gewone gemeenteraad, volgende week volgt een zitting over het budget 2012 (wordt normaliter in december besproken) en een debat over het veiligheidsbeleid in de stad.

Op de agenda 29 punten, waarvan 3 toegevoegd door de raadsleden vanuit de oppositie.

De vorige verslagen kan je steeds terugvinden op de ‘Archief’ pagina. In cursief geef ik hier en daar een eigen inbreng. De meest recente berichten verschijnen bovenaan.

 • Mondeling vragen. Lemaitre over elektronisch stemmen: dat moet beslist worden op gemeenteraad. Wanneer wordt dat geagendeerd? Caron over verlichting die blijft branden op bedrijventerrein Evolis, kunnen die lichten niet gedoofd worden op de stukken waar geen activiteiten zijn? Avijn over vuilnis op Conservatoriumplein. Herrewyn over het niet naleven van eenrichtingsverkeer in de Garenstraat. Verdorie, batterij zo goed als plat en geen lader mee. Jolie over een kapot slot van een slagboom in Heule.
 • Maarten Seynaeve vraagt naar de stand van zaken over het Masterplan Stedelijke Zwembaden.
 • Philippe Avijn (Groen) vraagt om een vaste standplaats voor de Maandagmarkt. Nu verhuist de markt te veel naar Veemarkt en dan terug naar Grote Markt en Schouwburg. Maarten Seynaeve sluit zich aan bij Avijn.
 • Schepen van cultuur, Christine Depuydt (CD&V) vindt de tussenkomst van Bart Caron een grote belediging voor de medewerkers van de bibliotheek.
 • Stefaan De Clerck spreekt van een droomdossier waar heel veel aan gewerkt is. De grote problematiek is juist de complexiteit van het dossier. Er hangt zoveel samen rond dit project. “Het is een multi-modaal knooppunt van de toekomst” Jawaddedadde
 • We zijn aan de toegevoegde punten. Bart Caron heeft het over het dossier van de openbare bibliotheek. Caron vindt dat dit dossier ‘mismeesterd’ geweest is. Hij vraagt zich af welke toekomst onze openbare bibliotheek nog heeft? Wat is de stand van zaken van het project van de nieuwe bib aan de stationsomgeving. “Dit is een toonbeeld van aankondigingspolitiek die dan uiteindelijk niets wordt.”
 • Leleu haalt ook aan dat destijds oppositie designtoilet mee goedkeurde. Dat klopt niet zegt Marc Lemaitre: “Toen was het toilet veel goedkoper geraamd. De kosten zijn enorm gestegen. Er werd toen ook verteld dat dankzij dit toilet er meerdere, goedkopere toiletten zouden bijkomen in de binnenstad, dat blijkt nu ook niet correct te zijn.”
 • Schepen Guy Leleu (CD&V) verdedigt zijn designtoilet aan de hand van een powerpoint-presentatie. Hij haalt er zelfs oude foto’s van 1850 bij om aan te tonen dat het nieuwe toilet mooi is. Een stukje Kortrijkse Revue op de gemeenteraad.
 • De stad wil nu het publiek toilet op de parking St Rochus (ook wel gekend als het designtoilet van 170.000 euro) betalend maken. Sp.a gaat daar niet mee akkoord. Om twee redenen: de bevolking heeft al eens betaald door met belastinggeld dergelijk duur project te financieren en bovendien is er sprake van discriminatie. Vrouwen moeten steeds betalen omdat zij niet kunnen gebruik maken van het urinoir in de inkom van het toilet, dat gratis is. Marc Lemaitre grijpt het punt nog eens aan om ook te wijzen op de absolute zinloosheid van dergelijk duur toilet: “de betaalautomaat is zelfs niet voorzien op teruggave van wisselgeld. Van design gesproken!” Sp.a pleit ook voor meer en goedkopere publieke toiletten in de binnenstad. Maarten Seynaeve vindt het ook niet kunnen dat er nu een reglement gestemd wordt die eigenlijk al in voege is. Men moet nu al betalen, terwijl reglement nog moet gestemd worden. Ook Philippe Avijn en Maarten Seynaeve vragen meer toiletten. Hans Masselis (open VLD en dus meerderheid) vindt het toilet ook te duur.
 • Schepen van leefmilieu Stefaan Bral (CD&V) geeft een antwoord. Hij is ervan overtuigd dat niet enkel de bestaande comités aanspraak kunnen maken op deze subsidies. Hij begrijpt de kritiek niet. Hij vraagt om niet in te gaan op het reglement. Het amendement wordt verworpen, meerderheid tegen oppositie. Na weeral veel geknoei met de stemmachine. Stad van innovatie, weet je wel…
 • Punt 16. Subsidiereglement ‘vergroen en bebloem’ Kortrijk. De Stad nam een tijd terug 3.000 euro af van de bebloemingscomités. Sp.a vindt dit een onnodige en nutteloze besparing. Daarom legt Petra Demeyere een amendement voor die de comités terug voorziet van hun oorspronkelijke budget van 13.000 euro. “Dankzij de initiatieven van de bebloemingscomités nemen elk jaar ongeveer 2.500 gezinnen deel aan de bebloemingswedstrijden en andere activiteiten.” besluit Petra Demeyere. Bart Caron (Groen) sluit zich daarbij aan.
 • Moniek Gheysens komt nog even terug op het punt over gedichten op gevels op de kluifrotonde. Ze was vergeten zopas, bij behandeling van het punt, om haar waardering voor dit initiatief uit te drukken.
 • Philippe Avijn (Groen) gaat akkoord met het reglement over de aanleg van straattegeltuintjes. Maar hij hoopt dat de stad ook inzet op extra bomen in de stad en hoopt dat door dit reglement de stad niet nog meer bomen zal kappen. Ook Moniek Gheysens (open VLD) gaat akkoord met de versoepeling van het reglement. Maar ze heeft ook wat bedenkingen bij technische details van het reglement. Ze vindt ook dat het wat ruimer kan. Gheysens voert als lid van de meerderheid dikwijls eens oppositie in de gemeenteraad.
 • Alain Cnudde, CD&V-schepen van jeugd, geeft Herrewyn volmondig gelijk. Hij is er eveneens van overtuigd dat de stad op zoek moet gaan naar financiële middelen.
 • Punt 12. Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘De Warande’. Bert Herrewyn (sp.a) vraagt de stad alles op alles te zetten om financiële middelen te verwerven voor de verdere ontwikkeling van De Warande. Er bestaat op dit moment nog veel onzekerheid over de financiering van het project. “De Warande ondergaat een metamorfose dat moet resulteren in een toegankelijk en avontuurlijk speeldomein alsook een gloednieuw jeugdverblijfcentrum.”
 • ‘Geheime stemming in openbare zitting’ over de aanduiding van een bestuurder bij de Goedkope Woning en bij de intercommunale Gaselwest. Bij de laatste moet ook een sectorbestuurder aangeduid worden door de gemeenteraad.
 • Marc Lemaitre stelt voor om de verkoop van de ‘Blauwe Hoeve’ uit te stellen tot na 2015. Er rust op het pand nog een handelspacht tot 30 september 2015 en er loopt ook nog een procedure met onzekere afloop voor de regularisatie van een paar illegale aanbouwingen. “Kunnen wij niet beter wachten tot het goed kan verkocht worden zonder die waardebeperkende elementen?” Ook Marie-Claire Vandenbulcke (open VLD) komt tussen. Ze vindt het geen goed idee om de verkoop uit te stellen, ze spreekt van een goede, draaiende onderneming die nu op zijn volle waarde is. Ook de burgemeester vindt dat er nu moet verkocht worden.
 • Maarten Seynaeve (VB) over een kunstwerk dat wordt geplaatst in het zwembad in Heule. Hij vindt dat het adviescomité cultuur zijn zeg moet kunnen doen over dergelijke dossiers. Schepen Depuydt heeft daar niets op tegen, “maar nu is het een beetje vijgen na Pasen.”
 • Stefaan De Clerck geeft een kort antwoord. “We zouden hier lang kunnen over debatteren maar is dergelijk rapport nu eigenlijk wel de waarheid? Zo baseert men zich vaak op punten die al gepasseerd zijn. We moeten dit allemaal een beetje relativeren.” Zijn betoog blijkt dan toch niet zo kort. Hij blijft het rapport relativeren en weerlegt de kritiek. “Ik heb het rapport gelezen als een onderscheiding.”
 • Maarten Seynaeve (VB) komt tussen op het punt over het visitatierapport van het Stedenfonds. Seynaeve haalt een aantal punten uit het rapport naar boven die betrekking hebben op kinderen en jongeren. Zo kampt de stad met een zeer lage tevredenheid voor wat betreft speelvoorzieningen en wat betreft uitgaansmogelijkheden. Seynaeve haalt nog heel wat andere pijnpunten aan. Hij vraagt de stad op lange en korte termijn te anticiperen op de bevindingen uit het rapport. Ook Bart Caron (Groen) haalt een aantal waarschuwingen aan uit het rapport. Caron merkt een bijzonder vraagteken op in het rapport: ‘Een collegiaal college?’ Ook op het gebied van bewonersparticipatie vestigt Caron even de aandacht op de gemaakte opmerkingen in het rapport. “Er is nog veel werk aan de winkel,” besluit Caron.
 • Marc Lemaitre (sp.a) roept de stad en de Goedkope woning nogmaals op om hun onderlinge strijd over het nieuwbouwproject op ‘De Venning’ te staken. “Niet langer dan een paar weken geleden stonden de dure advocaten van het stadsbestuur en Goedkope Woning nog met getrokken messen tegenover elkaar op de provinciale vergunningscommissie in Brugge. Een gênantere vertoning is nauwelijks denkbaar.” Door het aanhoudend geruzie tussen stad en de sociale huisvestingsmaatschappij loopt het project het risico om niet minder dan 3 miljoen euro Europese subsidies kwijt te spelen. Lees meer hier. Illustratie: Schepen Wout Maddens (open VLD) gaat in beroep tegen een beslissing van Goedkope Woning waar zijn partijgenoot (open VLD) Koen Byttebier voorzitter van is. Dat is Kortrijk.
 • Marc Lemaitre (sp.a) hekelt de manier waarop de stad wil besparen bij het OCMW: “Dat is een evolutie waarmee ik mij in geen geval akkoord kan verklaren. Besparen door efficiënter te werken en door de taken beter te verdelen tussen de stad en het OCMW: volledig akkoord. Maar besparen op de kap van de mensen in problemen is onaanvaardbaar.”
 • We krijgen een nieuw gemeenteraadslid. Marianne De Candt (CD&V) volgt Carl Decaluwé op, die zopas gouverneur van West-Vlaanderen werd. Ze legt de eed af in handen van de voorzitter, Stefaan De Clerck. Wegens een handicap kan De Candt kan ook rekenen op een vertrouwenspersoon die haar begeleidt tijdens de gemeenteraadszittingen: Yann Mertens.
 • 18u36, Stefaan De Clerck verklaart de zitting voor geopend. Met verontschuldigingen wegens ziekte van Philippe De Coene en Roos De Brock-Heuvelman. Zoals steeds overloopt de voorzitter even de agenda. Interessant punt: de bekermatch van KVK tegen Bergen komende woensdag. De Clerck: “Als KVK de finale haalt worden alle raadsleden verplicht mee te gaan supporteren in Brussel”

Gemeenteraad 09/12/2012, 18u30, raadszaal Kortrijks Stadhuis. Klik hier voor de agenda.

Traditioneel is de gemeenteraadszitting van januari vrij beperkt in agendapunten. Vanavond 15 punten op de agenda in openbare zitting. De raadsleden zelf voegden 2 punten toe. Er is ook een punt in besloten zitting. Na de zitting volgt er een nieuwjaarsreceptie voor de raadsleden.

De vorige verslagen kan je steeds terugvinden op de ‘Archief’ pagina. In cursief geef ik hier en daar een eigen inbreng. De meest recente berichten verschijnen bovenaan.

 • Nog een punt in besloten zitting. Benoeming van een korporaal bij de brandweer.
 • Flo stelt nog een aantal concrete vragen over de personeelsenveloppe van de stad. Schepen Lieven Lybeer zegt dat dergelijke vragen eerder moeten gesteld worden via het bulletin van vragen en antwoorden maar geeft toch een kort antwoord.
 • Het voorstel van De Coene en Avijn werd goedgekeurd. VB onthield zich. Flo stemde nu ook voor.
 • Intussen is het hommeles tussen Seynaeve en De Clerck. Seynaeve wil een amendement indienen. De Clerck wil dat in eerste instantie weigeren. Na lang aandringen mag Seynaeve zijn amendement indienen om het debat al in januari te voeren. Amendement werd verworpen. Enekel VB en Flo waren voor.
 • Ook voor CD&V, bij monde van fractieleider Pieter Soens, schaart zich achter punt. Alleen denkt Soens dat het niet aan de gemeenteraad is om over de doorlichting van het politiekorps te debatteren. Dit komt de politieraad toe. Waar staat dat? Er is toch geen beperkende lijst van wat mag besproken worden op gemeenteraad?
 • Volgens raadslid en roker Eric Flo (onafhankelijk) ligt het rookverbod in cafés mee aan de basis van de criminele feiten die zich onlangs afspeelden. Hij stelt voor om vanaf 22u roken toe te laten in Kortrijkse cafés. Ja santé.
 • Seynaeve wil wel een afzonderlijke gemeenteraad organiseren in januari en dit debat dus niet te voeren op de voorziene raad van 6 februari.
 • De burgemeester gaat akkoord met dit voorstel van De Coene en Avijn. Ook Seynaeve onderschrijft dit voorstel.
 • Philippe De Coene (sp.a) en Philippe Avijn (Groen!) vragen om op de volgende raadszitting grondig de stand van zaken betreffende het veiligheidsplan voor Kortrijk te bespreken. De progressieve fractie vraagt ook om de camera-aanpak en de doorlichting van het politiekorps dan te bespreken.
 • De toegevoegde punten komen aan bod.
 • De gewone agenda is al achter de rug.
 • Punt 8 tot en met 11: straatnaamwijzigingen en straatnaamgevingen.
 • “De zitting zal gevolgd worden door een zeer sobere receptie, gezien de begrotingsperikelen,” zo zegt De Clerck. Er ontstaat ook een debat tussen Maarten Seynaeve (VB) en de burgemeester over het al dan niet behandelen van een punt op de vorige raadszitting. Meer info ook op Kortrijkwatcher over dit punt. Er volgt een speciale zitting op 7 februari ter ere van de ontvangst van de nieuwe gouverneur Carl Decaluwé. Hij zal Kortrijk als eerste stad officieel bezoeken als gouverneur.
 • De zitting wordt geopend om 18u06 met nieuwjaarswensen van de burgemeester.
 • Juist op tijd aangekomen. Alhoewel, iedereen is nog uitgebreid bezig met elkaar het beste te wensen voor het nieuwe jaar.

Gemeenteraad 12/12/11, 18u30, raadszaal Kortrijks Stadhuis. Klik hier voor de agenda.

Vanavond 59 punten op de agenda in openbare zitting, daarvan werden er 4 punten bij hoogdringendheid toegevoegd door het stadsbestuur (terugkeer van Stefaan De Clerck). De raadsleden zelf voegden ook nog eens 5 punten toe.

De vorige verslagen kan je steeds terugvinden op de ‘Archief’ pagina. In cursief geef ik hier en daar een eigen inbreng. De meest recente berichten verschijnen bovenaan.

 • 21u00. Zitting afgelopen. Een record? Komt dat door de receptie die nog gepland is?
 • Stefaan De Clerck meldt dat de stad niet beschikt over dergelijke interventieploegen. Volgens de burgemeester werd de procedure correct afgehandeld.
 • Philippe Avijn (Groen!) over graffiti in woonwijken. Is het normaal dat het Meldpunt op eigen initiatief een klacht indient bij de politie in naam van de voorzitter van het wijkcomité? Deze persoon heeft dus blijkbaar in naam van de eigenaar (die hij niet kent) klacht ingediend, wat helemaal niet de bedoeling is. Hij wilde alleen als tussenpersoon optreden. De inspecteur van de politiezone Vlas meldt meteen dat de eigenaar zelf moet opdraaien voor de kosten zolang de daders niet gevat zijn. Er kan namelijk nog meer graffiti bijkomen. Maar zijn er in de stad geen interventieploegen die dit zo vlug mogelijk kunnen oplossen?”
 • Schepen Maddens zegt dat de plannen nog niet concreet zijn. “Het schepencollege heeft ingestemd met de vraag van HOWEST om na te denken over de uitbreiding van de hogeschool. De directeur zal uitgenodigd worden om de plannen te komen toelichten aan het college. Er komen zeker ook bewonersvergaderingen. Het Magdalenapark verdwijnt niet. Er kan slechts voor 20% gebouwd worden in dat gebied. Ook de scouts heeft niets te vrezen.”
 • Maarten Seynaeve heeft vragen bij de uitbreidingsplannen van de HOWEST. “In hoeverre is de buurt al betrokken geweest bij de uitbreidingsplannen en wat zal de stad ondernemen om de betrokkenheid van de bewoners in de toekomst te garanderen? Is de stad van plan (een deel van) het Magdalenapark op te offeren? Wat met de scouts? “
 • Schepen Filip Santy antwoordt: “De hele avond was de voertaal het Nederlands. Anderstaligen werden enkel ingezet ter ondersteuning voor het geval een aantal technische termen gehanteerd werden die mensen met een prille kennis van het Nederlands niet machtig zijn. Deze aanpak werd zeer gewaardeerd.” Seynaeve spreekt van een overtreding van de taalwetgeving. Stefaan De Clerck sluit de debatten met “Bunga Bunga”
 • Maarten Seynaeve stelt een aantal vragen omtrent het  anderstalig onthaal van nieuwe inwoners: “Wat wordt bedoeld met ‘anderstalige collega’s’? Van wie gaat het initiatief uit om anderstalige inwoners te woord te staan in een vreemde taal? Werden inderdaad nieuwe inwoners onthaald in een andere taal dan het Nederlands?” Hij bemerkt intussen ook -terecht- dat de aandacht van de raadsleden voor zijn tussenkomst bijzonder laag is. Meerdere raadsleden van de meerderheid denken dat ze op de vismarkt zijn. Ze kwebbelen boven de repliek van de schepen.
 • Lieven Lybeer zegt dat Kortrijk al dergelijk systeem kent en dat het systeem in Kortrijk beter is.
 • We zijn aan de toegevoegde punten. Bart Caron vraagt naar een oplossing voor het sneeuwruimen bij zorgbehoevenden. In Roeselare bestaat een goed systeem waar zorgbehoevenden die de sneeuw voor hun woning zelf niet meer ruimen, kunnen bellen naar de ‘sneeuwtelefoon’. Na het telefoontje komt een sneeuwruimer, een medewerker van het sociale tewerkstellingsbedrijf Buurt & Co, zo snel mogelijk langs om de klus te klaren. De oproeper betaalt voor deze dienstverlening 2 euro aan de sneeuwruimer. De burger betaalt een bijdrage van 2 euro rechtstreeks aan de sneeuwruimer.
 • Debatten gesloten. Er worden nu een aantal belastingen, opcentiemen, retributies ed. goedgekeurd. Meerderheid stemt voor. Oppositie tegen.
 • Philippe de Coene over de begroting: “De aangehaalde argumenten van schepen Cnudde zijn voor geen enkele andere centrumstad in Vlaanderen een reden om de begroting niet op te maken. Kortrijk is de enige stad die deze drogredenen inroept. Ook een resem andere steden in West-Vlaanderen kunnen wel degelijk een begroting opmaken. Met de argumenten van stad Kortrijk wordt gelachen. En u noemt dit goed bestuur?”
 • Schepen Cnudde vindt het invoeren van de voorlopige twaalfden ‘goed bestuur’. Que? Cnudde noemt de houding van Marc Lemaitre onverantwoord. Verder kwam zijn betoog niet verder dan het kleineren van Lemaitre.
 • De repliek van shepen van financiën Alain Cnudde: “Meneer Lemaitre, je moet het toch maar durven om een dergelijk belangrijk dossier te bagatelliseren.” Wie bagatelliseert hier eigenlijk de begroting door er geen op te stellen?
 • Punt 31. Marc Lemaitre (sp.a) hekelt het niet opstellen van een begroting voor 2012. Hij noemt dit een regelrechte afgang voor de stad. In het laatste jaar van de legislatuur werkt Kortrijk als enige centrumstad met voorlopige twaalfden. Wat is de echte reden van dit beleid? “Hoe lost u dat op voor de nieuwjaarsreceptie van het personeel en deze voor de bevolking? Erger is het gevolg voor de premies en subsidies aan de bevoking, de verenigingen, sociale projecten enzovoort. Ook die moeten wachten. En ten slotte mag u in de maanden met voorlopige kredieten niet investeren. Het cameradossier bijvoorbeeld zal dus moeten wachten. Voorlopige twaalfden betekent  dat u het voor een paar maanden opgeeft om echt te besturen.  U schakelt over op cruise control in de file! Dat is een flagrant voorbeeld van gebrek aan bestuurskracht.” aldus Lemaitre.
 • Een tussendoortje. Schepen Wout Maddens (open VLD) biedt een stukje taart aan voor de jarige Stefaan De Clerck. Philippe De Coene geeft De Clerck twee blauwe stressballen cadeau. “Voor als het nodig is.”
 • Verlenging ‘nu-of-nooit’-renovatiepremie in omgeving Pluimstraat en goedkeuren van een premiereglement volgens dezelfde methodiek op Overleie. Seynaeve vindt dit een vreemde benaming voor deze premie.
 • Schepen Guy Leleu verdedigt de extra betalende parkeerplaatsen. Hij zegt dat het grote merendeel van de betalende zones er kwamen op vraag van de bewoners. “Bovendien werden ze telkens goedgekeurd op de gemeenteraad.”
 • Intussen vliegen we door de agenda. De Clerck zet er vaart achter. We zijn aan punt 23. Resultatenrekening van de AGB Parko. Eric Flo (onafhankelijk) komt tussen. Niemand begrijpt wat hij eigenlijk vraagt. Ook Seynaeve komt tussen over Parko. Hij betreurt de vele bijkomende betalende parkeerplaatsen bovengronds, bovendien is er daardoor geen meeropbrengst. Hoe komt dit?
 • Punt 11. Aankoop van gronden op Kortrijk Weide. Bert Herrewyn (sp.a) vraagt nog eens naar de timing over de inplanting van de fuifzaal op deze site.
 • Intussen verliest Stefaan De Clerck even de pedalen. Hij is compleet verward tijdens de stemming.
 • Het amendement van Caron werd verworpen. De wijzigingen aan de politieverordening werden goedgekeurd.
 • Caron besluit zijn repliek: “Mondigheid is niet hetzelfde als beledigen”
 • Seynaeve komt tussen op het punt over de wijziging van de algemene politieverordening. Hij juicht de aanpassingen toe. Bart Caron (Groen!) komt ook tussen. Hij gaat akkoord met de wijzigingen behalve met één punt. Hij dient een amendement in om de passage over het beledigen van politieagenten te schrappen. Dit gaat te ver volgens Caron, hij vindt dat het strafwetboek volstaat, bovendien gaat het dan over woord tegen woord. En wat als er geen getuigen zijn? Deze passage zorgt ervoor dat beledigingen aan het adres van agenten kunnen bestraft worden via de Gemeentelijk Administratieve Sancties (GAS). Schepen Depuydt wil niet ingaan op de vraag van Caron. De schepen zegt dat er ook steeds getuigen moeten zijn.
 • Lybeer krijgt het woord van de De Clerck voor de repliek omdat hij het dossier kent en opvolgde. Lybeer wil niet vooruit lopen op de feiten maar het staat zo goed als vast dat zeker een van de drie vzw’s definitief dichtgaat.
 • Punt 5, 6 en 7 handelen over de sluiting van de vzw’s (theehuizen) in de stad. Maarten Seynaeve (VB) vraagt het woord. Hij is blij met de verlenging van de sluiting van de theehuizen. Hij vraagt ook of de stad al heeft nagedacht over wat er moet gebeuren na de huidige periode van sluiting. Seynaeve komt heel beknopt tussen. Wat niet van zijn gewoonte is.
 • We zijn begonnen aan de agenda (18u44). Eerste punt goedgekeurd zonder opmerkingen. Bij punt 2 moeten bestuurders aangesteld worden voor het op te richten ‘Microsoft Innovation Centrum Vlaanderen’.
 • Stefaan De Clerck feliciteert ook Lieven Lybeer voor zijn inzet als waarnemend burgemeester gedurende de afwezigheid. Applaus volgt.
 • De raad begint met een hele hoop felicitaties. Lybeer feliciteert De Clerck voor zijn verjaardag. De Clerck feliciteert Van Quickenborne met zijn ministerpost, Deseyn wordt terug volksvertegenwoordiger, Seynaeve werd vader, M-C Vandenbulcke was gisteren jarig. Na de gemeenteraad volgt een receptie om dit te vieren.
 • Intussen wordt hier gefluisterd dat het zo goed als zeker is dat raadslid Carl Decaluwé gouverneur van West-Vlaanderen wordt. Te bevestigen.
 • Wordt het terug een marathonzitting? De memorie van toelichting (gedetailleerde uitleg bij de agendapunten) is alvast meer dan 300 blz dik. Hopelijk zijn de tussenkomsten wat beknopt en beperkt tot de essentie.

Gemeenteraad 14/11/11, 18u30, raadszaal Kortrijks Stadhuis. Klik hier voor de agenda.

Vanavond 32 punten op de agenda in openbare zitting. Er werden 8 punten toegevoegd door de raadsleden. Er is ook 1 punt in besloten zitting.

De vorige verslagen kan je steeds terugvinden op de ‘Archief’ pagina. In cursief geef ik hier en daar een eigen inbreng. De meest recente berichten verschijnen bovenaan.

 • Mondeling vragen. Jan Deweer (VB) over verwarrende aanduiding op kruispunt Menenpoort. Seynaeve over slechte staat van heel wat boeken in archief bibliotheek. Caron over fietspad aan Marktstraat-Baliestraat: vrachtwagens zwaaien dikwijls uit op het fietspad.
 • Philippe De Coene besluit met de vraag naar een grondige doorlichting van het politiekorps in Kortrijk. Als we jaarlijks 13 miljoen euro voorzien voor de politie, moeten we eens kijken of alles wel efficiënt verloopt. Zo heeft de politiezone Vlas 26! commissarissen. Dat lijkt toch wel heel veel.
 • Waarnemend burgemeester Lieven Lybeer (CD&V) verzekert de raadsleden dat veiligheid een absolute topprioriteit blijft van het stadsbestuur. Hij schetst de historiek van de invoering van de nultolerantie in de Zwevegemsestraat. Ik ben zeker bereid om het debat over veiligheid samen met alle fracties te voeren. Ik ben ook zeer blij dat er een goede samenwerking is tussen stad, parket en politie.
 • Bart Caron (Groen!) over veiligheid: “In Kortrijk kennen we vooral een spektakelpolitie. De zaken eerst laten verrotten om dan met veel show op te treden is geen goed politiebeleid.”
 • Patrick Jolie (CD&V) doet ook een inbreng in het debat over de veiligheid. Hij zegt dat niet enkel camera’s maar ook andere maatregelen zijn noodzakelijk. Straathoekwerk, buurtwerk, preventie kennen ook hun nut.
 • Philippe De Coene (sp.a) komt ook tussen over de veiligheid. Er is nog steeds geen zicht op integraal veiligheidsplan voor Kortrijk. Het is ook wachten op enige vooruitgang in het dossier van de camera’s. En gezien er geen begroting meer wordt opgesteld dit jaar is de kans groot dat er in 2012 geen enkele camera zal geïnstalleerd worden. “Ook over de Zwevegemsestraat moet je ons niet overtuigen. Hard optreden is nodig waar het moet, zacht optreden wanneer het kan.”
 • Vanden Berghe (open VLD) en Seynaeve (VB) vragen naar eerste evaluatie van nultolerantie in Zwevegemsestraat. Vanden Berghe: “Wat is de meerwaarde om de “actie nultolerantie” uitvoerig te communiceren aan en via de media vooraleer de actie effectief start? Is dit geen thema om op politieraad te bespreken of de politieraad te informeren? Wat is de huidige stand van zaken in het camera-dossier?”
 • Schepen de Béthune geeft een samengevoegd antwoord op de vragen van Seynaeve en Byttebier. Hij zegt ondermeer dat we nog moeten wachten om K in Kortrijk te evalueren en het effect op de winkelstraten. Er zullen zeer grote ingrepen nodig zijn om de doorstroming naar het Overbekeplein te stimuleren. Misschien moet er aan gedacht worden om de functie winkelen niet langer te voorzien. Hij stelt ook Koen Byttebier gerust. Er komen inspanningen van de stad. Er zullen meer patrouilles komen in deze donkere maanden om o.m. het ‘Broken Glass’ syndroom tegen te gaan. Maar we zullen ook een langetermijnvisie moeten schrijven.
 • Koen Byttebier (open VLD) vraagt wat stad wil doen voor veiligheid, netheid en verlichting tijdens winter in centrumstraten met leegstand. “Is het stadsbestuur zich bewust van de dreigende verloedering van bepaalde straten in het centrum van de stad?”
 • Seynaeve (VB) vraagt naar toekomst van het Overbekeplein. Hoe wil stad dit plein terug aantrekkelijk maken?
 • Het antwoord van schepen van mobiliteit is duidelijk. Het gaat hier niet om een weg van de stad. Het is een gewestweg, de stad is niet verantwoordelijk. Maar de problematiek zal eerstdaags overgemaakt worden.
 • Anthony Vanden Berghe (open VLD) vraagt naar de gevaarlijke verkeerssituatie rond Plein-Gentsestraat. Hij vraagt naar maatregelen van de stad. Hij duidt zijn tussenkomst met een fotoreportage.
 • Marc Lemaitre besluit: “Ik hoop dat het geruzie nu stopt en dat stad en Goedkope Woning samenwerken om dit project te doen slagen.”
 • Schepen Maddens vindt de vertraging in het dossier Venning niet problematisch. Hij denkt niet dat de subsidies in het gedrang komen. Koen Byttebier, voorzitter van de Goedkope Woning, geeft ook meer uitleg. Hij betreurt wel dat er zaken op voorhand verspreid worden in media en blogs. Hij zegt ook dat de subsidies niet in gevaar zijn. Het project loopt wel zes maanden vertraging op.
 • Intussen is Stefaan De Clerck weer gaan lopen. Om 21u05. Zijn boekje was uitgelezen.
 • Marc Lemaitre (sp.a) stelt vragen over het niet afleveren van een bouwvergunning door de stad voor project Venning. Er ontstaat zo een risico dat men zo geen Europese subsidies zal krijgen. En de bewoners van de Venning zijn weer de dupe van dit eeuwigdurende geruzie tussen stad en Goedkope Woning.
 • Bart Caron (Groen!) dient een motie in. Hij wil dat de gemeenteraad aan het Vlaams en Federaal Parlement vraagt om een onderzoekscommissie op te richten naar aanleiding van de perikelen van de Gemeentelijke Holding. De schepen verwijst naar de beslissing die werd genomen in het Vlaams Parlement en de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De schepen heeft veel vertrouwen in de parlementen en hun beslissingen en wil dus niet ingaan op het verzoek van Caron.
 • We zijn aan de toegevoegde punten. VB wil advocaat aanstellen om belangen stad bij de Gemeentelijke Holding te verdedigen. Schepen Cnudde wenst daar niet op in te gaan omdat VB er onmiddellijk vanuit gaat dat het bestuur van de GH in de fout ging. Dat moet nog aangetoond worden. De schepen doet zelf een voorstel om een advocaat aan te stellen. Het voorstel van de schepen wordt aanvaard.
 • De stemming. Premies worden afgeschaft door CD&V en open VLD. Deseyn, Decaluwe en Vanhoutte van CD&V stemden niet mee om de premies af te schaffen. De meerderheid is dus verdeeld. De amendementen van VB werden weggestemd.
 • De Coene: “Schepen, uw beeldspraak rond de film is ongelukkig. Je doet net het omgekeerde. In principe worden de voorstellingen verlengd bij succes. U stopt de voorstelling juist omwille van succes.” De schepen: “Als een film succes heeft moeten we misschien uitkijken naar het vervolg, we kunnen er een serie van maken” Een kluchtserie dan.
 • Maddens wil niet ingaan op de amendementen van het VB.
 • Tijdens het belangrijke debat leest Stefaan De Clerck gewoon rustig een boekje.
 • De schepen geeft nog een repliek: “Het kan nu eenmaal zijn dat we bij een gekozen beleid soms moeten terugkeren op eerdere beslissingen.
 • VB betreurt ook dat het premiestelsel wordt stopgezet. Het stadsbestuur komt hun beloftes niet na en hebben de burgers voorgelogen. Ze dienen een amendement in om een redelijke overgangstermijn in te voeren en een uitbetalingsgarantie te voorzien.
 • De Coene: “Ik vrees niet dat jij of het college ‘gesjareld’ bent, dat is het minste van mijn zorgen. Ik vrees wel dat de burger ‘gesjareld’ is. En dat baart me wel zorgen”
 • De Coene: “Veel inwoners zijn ongerust dat hun aangevraagde premies niet zullen uitbetaald worden.” De Coene wijst Maddens er ook op dat hijzelf een tijd terug pleitte om het premiestelsel te versterken. “Nu schaft u het af. U had toch wat harder op tafel mogen slaan in het schepencollege om die premies te behouden.”
 • Philippe De Coene houdt een pleidooi voor een goed premiestelsel. Het werk is zeker nog niet af. “Men heeft op vandaag ongeveer 13 % bereikt. Op zich is dat niet slecht maar het is wat buiten proportie te zeggen dat het werk af is als men 87 % van de gezinnen nog niet heeft bereikt.”
 • Schepen Maddens spreekt zelf over politieke zelfmoord door het afschaffen van de premies een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Maar hij vindt het een moedige beslissing.
 • Punt 19. Over het stopzetten van de woonpremies. De bevoegde schepen krijgt eerst het woord. Wat eigenlijk niet veel voorkomt. Hij verdedigt het succes van de premies. Hij haalt er cijfers bij. “Maar als ik in de oppositie zou zitten, zou ik ook actie voeren. Zou ik ook eisen dat er meer middelen worden vrijgemaakt voor woonpremies.”
 • Over het gebruik van de kiosk op de Graanmarkt door de designregio. Jan Deweer (VB) wil het woordje e-point vervangen door internetpunt. Hij wil ook een artikel toevoegen aan de overeenkomst dat garandeert dat er enkel de Nederlandse taal zal gebruikt worden. Hij haat Engels.
 • Schepen van facility de Béthune zegt dat het de bedoeling is om zo snel mogelijk het gebouw in de Sint-Amandslaan te verlaten. Er komt een tussenoplossing in aanloop naar het nieuw te bouwen politiekantoor op Kortrijk Weide. Hij vindt het ook maar normaal dat de stad deze nieuwe huurovereenkomst afsluit.
 • Maarten Seynaeve (VB) komt tussen op punt 13. Het gaat om de huurovereenkomst voor het gebruik van de gebouwen van de politie. Hij klaagt de zeer slechte staat van de gebouwen aan. “Wat is de stad van plan met  het gebouw?” vraagt Seynaeve.
 • Er wordt geprotesteerd door Marc Lemaitre (sp.a) in de investering die de stad zal doen in nieuwe aandelen van Gaselwest. Het is niet de taak van een stad om met belastingsgeld aandelen te kopen. Schepen van financiën Cnudde is het daar niet mee eens. Hij vindt dat een goed renderende belegging.
 • De raadsleden gaan nu over tot de geheime stemming in openbare zitting om de vertegenwoordigers bij de intercommunales aan te duiden.
 • Schepen Jean de Béthune antwoordt dat we nog in een fase van studie en overleg zijn. Hij denkt onder meer aan het opstarten van een overleg met Wevelgem.
 • Bij het punt voor de aanduiding van een vertegenwoordiger bij het vliegveld neemt Maarten Seyanaeve het woord. Hij maakt van de gelegenheid gebruik om na te vragen of er nu al dan niet een milieueffectenrapport (MER) komt. Leden van de meerderheid nemen daar afwijkende standpunten over in. Ook Bart Caron komt tussen. Hij vindt dat iedereen baat heeft bij het opmaken van dat rapport. “Dan kunnen we spreken over heldere feiten”
 • De eerste 11 agendapunten worden er vertegenwoordigers aangeduid vanuit de raad voor diverse intercommunales. Onder meer voor Gaselwest, Imog, het vliegveld Kortrijk-Wevelgem, Figga
 • De raad start met 1 minuut stilte ter nagedachtenis van de overleden ere-burgemeester de Béthune.
 • Voor aanvang van de raad voert animo Kortrijk actie tegen het afschaffen van de woonpremies in de stad. Ze delen flyers uit aan de raadsleden, die het stadhuis moeten betreden via een loper van isolatiemateriaal.

Gemeenteraad 10/10/11, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis. Klik hier voor de agenda.

Vanavond slechts 27 punten op de agenda. Er welden wel maar liefst 12 punten toegevoegd door de raadsleden.

De vorige verslagen kan je steeds terugvinden op de ‘Archief’ pagina. In cursief geef ik hier en daar een eigen inbreng. De meest recente berichten verschijnen bovenaan.

 • Bijna middernacht. Boeken toe.
 • Mondelinge vragen. De Coene vraagt fietsenstallingen aan Groeningelaan. Lemaitre vraagt stand van zaken onderhoud Binnenhof (zie vorige raad). Gheysens over kunst aan Streuvelshuis in Heule.
 • Laatste vraag. Jan Deweer over verschuivingen bij de stadsdiensten, meer bepaald bij Cultuurcentrum Kortrijk.
 • Jan Deweer (VB) alweer over taalgebruik in de stad. Waarom heet de tentoonstelling ‘Monuments’? Is dat Engels of Frans? Waarom niet in het Nederlands? Cut the crap.
 • Schepen Stefaan Bral (CD&V) begrijpt de tussenkomst van De Coene. Maar hij beweert dat het niets te maken heeft met een gebrek aan organisatie. Ook een gebrek aan materiaal ligt niet aan de basis van het probleem. Wat wel een invloed heeft op het onderhoud is inderdaad het gebrek aan personeel. Hij betreurt ook dat de inwoners ook niet zelf af en toe aan de slag gaan, zelfs al gaat het om publiek domein.
 • Philippe De Coene (sp.a) betreurt het enorme gebrek aan groenonderhoud in Kortrijk. “Aanleg van meer groene zones in de stad is een must. Maar dan moet het onderhoud ook volgen. Het onderhoud van de publieke ruimte is een kerntaak van de lokale overheid.” Volgens De Coene steeg het aantal taken voor de groendienst (stijgende oppervlakte, meer arbeidsintensieve technieken) maar steeg het aantal personeelsleden niet. Hij vraagt zich af wat volgens de stad de oorzaak is van dit slechte onderhoud? Gebrek aan personeel? Gebrek aan materiaal? Een gebrekkige organisatie? Wat is de stad van plan hieraan te doen?
 • Terug Seynaeve. Over de nieuwe huisstijl van de stad. Hij vraagt hoe deze nieuwe huisstijl tot stand kwam. “Waarom werden de inwoners en gemeenteraad niet betrokken?” Schepen van communicatie Depuydt: “Het was een bewuste keuze om burgers niet te betrekken. Zo zouden er evenveel meningen zijn als inwoners.”
 • Seynaeve omtrent de drugsproblematiek in de stad. Wat zal de stad doen aan het toenemend verslavingsprobleem? Wat doet de stad aan de her en der rondslingerende spuiten? Welke gevolgen geeft de stad aan de adviezen van de vzw Kompas?
 • Flo vraagt intussen om de belastingen voor nieuwkomers in Kortrijk te verlagen. Is niet mogelijk. Belasingtarieven moeten voor elke inwoner gelijk zijn.
 • Bart Caron klaagt het voortdurende sluipverkeer aan op een afgescheiden fietspad in de Markebekestraat door auto’s. Volgens Leleu werden al voldoende maatregelen getrroffen om dit tegen te gaan. Zo werden er betonblokken geplaatst, werden er meer politiecontroles uitgevoerd. Tot dusver zonder resultaat.
 • Bert Herrewyn klaagt de grote verkeersonveiligheid in de Izegemsetsraat en Bozestraat aan. Fietsers worden dikwijls van de weg gereden. In de Bozestraat is een gebrek aan veilige oversteekplaatsen. Welke inspanningen kan de stad leveren om de veiligheid te verhogen? Herrewyn stelt voor om werk te maken van een sensibiliseringscampagne, fietspaden en suggestiestroken aan te leggen in de Izegemsestraat en bijkomende zebrapaden te voorzien in de Bozestraat. Leleu belooft het probleem met veel aandacht op te volgen. De zebrapaden in de Bozestraat komen er.
 • Volgens de schepen van financiën is de impact op de stadsbegroting eerder beperkt. “Omdat we goed voorbereid zijn op de dalende dividenden van zowel de Gemeentelijke Holding als vanuit de energiesector, komen er in Kortrijk geen naakte ontslagen, gaan de geplande investeringen door en worden de belastingen niet verhoogd.”
 • Roel Deseyn en Maarten Seynaeve vragen naar de impact van bepaalde beslissingen van voogdijminister Bourgeois op de stadsbegroting. Onder meer over de financiering van de ambtenarenpensioenen. Marc Lemaitre (sp.a) vraagt ook naar eventuele gevolgen van het Dexia-debacle voor onze stadsfinanciën.
 • Bart Caron betreurt het gebrek aan een autoloze zondag in Kortrijk. Ook Koen Byttebier (open VLD) is voorstander.
 • CD&V en Open VLD stemmen tegen het vrijmaken van geld voor de fuifzaal. Duidelijk.
 • Cnudde geeft niet af. We hebben op dit moment de gronden nog niet in ons bezit, dus kunnen we niets doen. Herrewyn weerlegt dit: “Voor het nieuwe politiekantoor op Kortrijk Weide kan dit wel. Voor de fuifzaal niet. De stad gebruikt drogredenen.”
 • Schepen van jeugd Alain Cnudde (CD&V) geeft toe dat hij de fuifzaal er ook veel liever eerder zag komen. “Maar we hebben intussen niet stilgezeten.” Roel Deseyn (CD&V) vindt dat een voorstel om geld vrij te maken voor de fuifzaal op deze manier niet kan. Daarvoor dienen de begrotingswijzigingen en de begrotingsdebatten. Worden er trucs bovengehaald om het weer op de lange baan te schuiven? Herrewyn weerlegt argument Deseyn: “Het is niet omdat het nu de begroting niet is die we bespreken, dat we geen belangrijke beleidskeuzes kunnen maken.”
 • Bert Herrewyn vraagt naar de stand van zaken rond de middelgrote fuifzaal. De zaal wordt nu al jaren beloofd door de stad, nog steeds zonder concreet resultaat: “Deze meerderheid is in deze vooral goed in besluiteloosheid.” Herrewyn stelt voor om er eindelijk aan te beginnen en geld vrij te maken op de begroting van 2012.
 • Aan de toegevoegde punten.
 • Bert Herrewyn (sp.a) betreurt de zware rompslomp voor het aanvragen van een eenmalige premie voor de Kortrijkse KMO’s bij hinder door openbare werken. Door die administratieve last, werd de premie tot dusver, zeer weinig aangevraagd.
 • Caron spreekt over schijndemocratie als het gaat om het invoeren van eenrichtingsverkeer in de Pestelstraat. Er werden veel te weinig burgers geconsulteerd. Hij insinueert dat het hier gaat om bediening van enkelen. Schepen Leleu weerlegt dit. We hebben met genoeg mensen overlegd, oa. met de werkgroep en de gebiedswerking in Marke. “Ik kan er ook niet aan doen dat er maar 75 mensen wonen in die straat.” Caron beweert dat de gebiedswerking niet werd geconsulteerd: “Ofwel hebt u een selectief geheugen ofwel liegt u.” Leleu: “Ik lieg niet.”
 • Anthony Vanden Berghe (open VLD) vraagt extra verlichting op bepaalde plaatsen om de veiligheid te verhogen. Leleu antwoordt dat er momenteel een studie loopt. Hij neemt de suggestie mee.
 • VB onthoudt zich intussen over de paaltjes. We gaan verder.
 • Onze raadsleden-ministers zijn er ook. Stefaan De Clerck om 19u26 toegekomen. Vincent Van Quickenborne om 19u39.
 • Seynaeve is tevreden met de komst van nieuwe verzinkbare paaltjes in het winkelwandelgebied. Hij zegt wel dat het er veel te weinig worden en dat de voordeuren worden afgesloten terwijl de achterdeuren open blijven. Wat met het toegangsreglement? Leleu zegt dat de regelgeving er zeker nog komt. De teksten worden nu opgesteld in samenwerking met de politie. De schepen geeft ook mee dat er omwille van budgettaire redenen nu eerder een beperkt aantal paaltjes geplaatst worden. Jolie bekijkt de zaal positief: “de komst van de nieuwe paaltjes zullen ook ramkraken tegenhouden.”
 • We gaan door. Een tiental punten zonder tussenkomsten goedgekeurd.
 • Volgens Leleu is het niet mogelijk om hoogstammige bomen te plaatsen in de Budastraat. Dit omwille van de vele nutsleidingen en rioleringen. Wij hebben daarom geopteerd voor ‘geveltuintjes’ en bloembakken.
 • De Budastraat wordt heraangelegd. Philippe Avijn (Groen!) vraagt of er ingezet kan worden voor een meer leefbare straat met meer groen. Dat werd ook gevraagd door de bewoners op de bewonersvergadering. “Meer bomen in plaats van bloembakken, graag.”
 • Er werd even gedebatteerd over de opmaak van een mobiliteitsonderzoek voor het stadsdeel Kortrijk-West. Vooral de kluifrotonde is kop van jut, nu dagelijks een bottleneck voor het verkeer van de Westelijke Ring. Zo vraagt Jolie (CD&V) naar een bypass richting Marke, zoals aan de andere kant aan de Euroshop, richting Menenpoort. “Die bypass komt er”, zo geeft schepen Leleu nog mee.
 • Het subsidiereglement voor de dorpskranten werd unaniem goedgekeurd.
 • Schepen de Béthune (CD&V) is positief. Een verdubbeling van de budgetten voor de dorpskranten is heel erg positief. Hij garandeert ook de redactionele vrijheid. Ook de nieuwe media zullen ondersteund worden. Er zijn zelfs kredieten voorzien bovenop de subsidies voor de papieren versies.
 • Ook Bart Caron (Groen!) heeft ook bekommernissen rond de dorpskranten. Zo vraagt hij ook aandacht voor communicatie die online gebeurt. Nu voorziet het reglement enkel in een subsidiëring van papieren dorpskranten. Hij vraagt ook dat de stad wat afstand neemt en absolute vrijheid gunt aan de redacties van de dorpskrantjes.
 • En we gaan verder. Over de dorpskranten in de deelgemeenten. Seynaeve heeft opmerkingen: het bedrag dat op de begroting werd voorzien is niet voldoende en is het niet duidelijk wat er verstaan wordt onder het criterium ‘bladzijde’. Al vindt het VB dit reglement positief.
 • Punt 6: Over de uitbating van de parkeerplaatsen rond de hallensite. Seynaeve vraagt naar het standpunt van de stad met betrekking tot de dreiging van Busworld om Kortrijk XPo in te wisselen voor Keulen. De schepen van mobiliteit, Guy Leleu: “De soep wordt nooit zo heet gegeten als dat ze gewarmd wordt, of zoiets…” Hij belooft ook dat de stad alles in het werk zal stellen om alle betrokken partijen tevreden te stellen.
 • Punt 4: inerfpachtgeving van een deel van de Pontforthoeve aan vzw Jongerenatelier. Lybeer verlaat even de zaal. Hij is voorzitter van de betrokken vzw en mengt zich daarom niet in de debatten.
 • Intussen zijn we begonnen aan de agendapunten. Geheime stemming in openbare zitting over de vervanging van een deskundige als lid van de AGB Buda.
 • Maarten Seynaeve (VB) kaart aan bij begin van de zitting dat de raadsleden niet in het bezit zijn van de toegevoegde agendapunten. Hij vraagt dat deze documenten voor aanvang verspreid worden.
 • We beginnen met een lichte vertraging van 10 min. Voorzitter Lieven Lybeer (CD&V) opent de zitting. Hij vraagt, net als vorige keer, om de vragen kort en bondig te stellen. Hij belooft dat ook de antwoorden van het stadsbestuur tot de essentie zullen beperkt worden.

Gemeenteraad 12/9/11, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis. Klik hier voor de agenda.

 • Besloten zitting. 23u40, tot volgende keer, hopelijk zonder leugens en amateuristische leiding van de gemeenteraad.
 • Mondelinge vragen.
 • Punt 47. Philippe Avijn (Groen!) vraagt om een ‘strandbibliotheek’ te voorzien op BudaBeach in de zomermaanden. Zou mooie service zijn naar de zonnekloppers. Schepen Depuydt gaat, los van de cijfers, akkoord met het voorstel. Maar wil nu nog niet toezeggen. Het voorstel zal in overweging genomen worden.
 • Punt 46. Bart Caron betreurt dat de dienstverlening in de deelgemeenten wordt teruggeschroefd. Schepen de Béthune zegt dat alles doorgepraat werd met alle betrokkenen.
 • Bart Caron (Groen!) vraagt meer aandacht voor het onderhoud van de fietspaden in de stad.
 • Nog een viertal punten te gaan. Meerdere leden van CD&V kuisen gewoon hun schop af. Zonder schaamte.
 • De Coene: Uw argumenten om de waarheid achter te houden houden geen steek. De raadsleden hebben recht op alle informatie en het bestuur heeft de plicht deze informatie kenbaar te maken. Dat staat letterlijk in het gemeentedecreet. Als hoofd van de politie bent u verantwoordelijk voor de ordehandhaving in de stad. Een gemeenteraadslid moet correct behandeld worden.
 • Hij geeft een relaas van wat hij deed met het bewuste politierapport. Hij las het, stuurde het door en stelde een brief op aan de milieuambtenaar. Hij bevestigt dus dat hij op de hoogte was. Hij spreekt van een onterechte relativering van zijn kant. Hij geeft toe dat de communicatie stuntelig was.
 • Het woord is aan de burgemeester. Hij leest een tekst af. Iedereen hangt aan zijn lippen.
 • De Coene doet een opsomming van de criminele feiten (uit politierapporten) die zich afspeelden rond Da Shake. Het is schokkend. Verkrachting, poging tot doodslag, drugsmisbruik, wapenbezit, …
 • Da Shake is aan de beurt. Philippe De Coene vraagt zich af waarom burgemeester Lybeer op vorige gemeenteraad beweerde dat hij niet op de hoogte was van criminele feiten die plaatsvonden rond dancing Da Shake. Uit documenten blijkt dat de burgemeester wel degelijk op de hoogte was van de toestand. Meer zelfs, hij vroeg (voorafgaand aan de raad) zelfs aan zijn diensten om een negatief advies te formuleren m.b.t. de af te leveren milieuvergunning. Hij loog dus. Onaanvaardbaar.
 • Koen Byttebier (open VLD) ziet geen graten in de promotie. Ik ben zelf handelaar en lid van de open VLD, en heb dit initiatief mee gesteund. “Als ik enkel zou moeten leven van klanten die lid zijn van open VLD…” Hilariteit.
 • Maarten Seynaeve heeft vragen bij de promotie die het handelsdistrict Kortrijk maakte voor het CD&V feest in de stad. Volgens VB moet het handelsdistrict zich politiek afzijdig moet houden. “Belastingsgeld dient niet om promotie te maken voor een politieke partij.”
 • De Coene vraagt hoe dit belangrijke debat verder zal gevoerd worden. Koen Byttebier en Moniek Gheysen (open VLD) treden De Coene bij. Ook Bart Caron onderstreept het belang van dit debat.
 • De bevoegde schepen antwoordt. De stad vindt de studie ook waardevol. We zullen uiteraard rekening houden met de aanbevelingen in de studie. De schepen wenst wel niet in te gaan op de vraag van coalitiepartner open VLD. “Dit zal moeten kaderen in een grotere strategische visie.”
 • Anthony Vandenberghe (open VLD) vult aan:  “Mijn tussenkomst loopt grotendeels gelijk met die van De Coene.” Hij doet een voorstel: Kortrijk moet een groots stadsfestival langs de Leieboorden organiseren. Voor Kortrijkzanen en mensen van buiten Kortrijk.
 • Philippe De Coene vraagt of het stadsbestuur akkoord is met een studie, uitgevoerd door Callebaut, over de cultuur in de stad. De Coene geeft een aantal krachtlijnen uit de studie weer. Soms zijn de vaststellingen van Callebaut nefast voor het beleid stadsbestuur. De Coene: “Dit is een belangrijk onderzoek voor onze stad en de resultaten zijn veelzeggend. Toch is niet duidelijk hoe dit onderzoek wordt opgevolgd. Welke zijn de gevolgen die gegeven zullen worden aan de resultaten van dit onderzoek en aan de aanbevelingen?”
 • Volgens schepen Depuydt (CD&V) is niet enkel de stad hier verantwoordelijk. Ook de sociale huisvestingsmaatschappij gaat in de fout. Philippe De Coene vraagt om niet af te wachten en intussen het onderhoud te laten uitvoeren door de stad, dat kan zonder dat de stad afstand moet doen van haar rechten.
 • Marc Lemaitre vraagt nu meer uitleg bij het gebrek aan groenonderhoud door de stad in het Binnenhof. Daarvoor voerden de bewoners voor aanvang van de raad actie. (zie ook hier).
 • Ook Lybeer is tegen het doorknippen van de banden met Tasjkent. Hij is van mening dat de stad dat niet kan doen op basis van een politiek regime in een bepaald land.
 • Antoon Sansen (CD&V) denkt dat het niet verstandig is de samenwerking met Tasjkent stop te zetten. We moeten de banden blijven aanhalen en blijven hameren op het naleven van de mensenrechten. Nu schetst hij de geschiedenis van de verbroedering (daar gaat de essentie weer).
 • Maarten Seynaeve vraagt om de verbroedering van Kortrijk met Tasjkent (Oezbekistan) stop te zetten. Human Rights Watch heeft serieuze opmerkingen over het democratisch gehalte en de schendingen van de mensenrechten in dat land.
 • Philippe De Coene vraagt als fractieleider om elkaar te respecteren in de debatten. Verwijten naar elkaars hoofd slingeren helpt niemand vooruit. Intussen complete chaos over de stemming. Meerderheid weet weeral niet wat ze moeten stemmen, waardoor enkel de oppositie al gestemd heeft. De resolutie van sp.a, die een vraag naar prijsverlaging bepleit, wordt verworpen. Meerderheid tegen oppositie. Kolder.
 • Carl Decaluwé (CD&V) komt ook tussen. Hij verwijt Lemaitre populisme en gebrek aan dossierkennis. Hij beweert ook dat het allemaal de schuld is van sp.a en Groen!… Het debat gaat intussen niet meer over de essentie, namelijk het aandeel dat de stad heeft in Gaselwest.
 • Schepen Guy Leleu, vertegenwoordiger bij Gaselwest, vraagt begrip voor de hoge prijzen. Hij schetst door middel van een 3 blz lange tussenkomst (daar gaat de oproep tot de essentie) vanwaar deze tarieven komen. Er zijn volgens Leleu meerdere oorzaken voor deze te hoge tarieven. Hij zegt dat er binnen de CD&V gezocht wordt naar oplossingen om deze tarieven minstens te bevriezen en zo mogelijk te verlagen. De tarieven zijn niet alleen de schuld van de distributienetwerkbeheerders, vindt Leleu. Hij wil wel degelijk zijn bezorgdheid overmaken aan de bevoegde instanties. Het punt staat ook geagendeerd op het eerstvolgende directiecomité van Gaselwest.
 • Marc Lemaitre (sp.a) klaagt de dure energieprijzen in Kortrijk aan. In Kortrijk betaal je veel meer dan in alle andere steden en gemeenten in Vlaanderen. Hij vraagt de stad om daar iets aan te doen. De stad kan via hun vertegenwoordiger in Gaselwest pleiten voor significante prijsverlaging voor de distributiekosten. Het is niet normaal dat die kosten in Kortrijk hoger liggen dan in de rest van Vlaanderen. Zie ook op Kortrijk Links Bekeken.
 • We zijn aan de toegevoegde punten. Gezien het vele aantal toegevoegde vragen, oppert voorzitter Lybeer om de vragen te bepreken tot de essentie.
 • Bert Herrewyn (sp.a) geeft een suggestie bij punt 23. Graag ook extra fietsenstallingen voor verschillende verenigingen in de stad. Philippe Avijn (Groen!) vraagt nogmaals naar ‘fietstrommels’, Leleu zegt dat het budget voor fietsenstallingen op is en er wordt nog afgewacht om eventueel de trommels te aan te kopen.
 • Schepen van mobiliteit Guy Leleu (CD&V) beaamt dit probleem. Hij vindt het ook niet kunnen.
 • Philippe De Coene geeft een opmerking over de herinrichting van de Oudenaardsesteenweg. De kosten blijken achteraf véél hoger uit te vallen dan eerst begroot. Wij zijn zeer blij met de uitgevoerde werken, maar hopen dat in de toekomst de kosten van werken achteraf niet de pan uit swingen.
 • We gaan verder. Tot en met punt 15 zonder opmerkingen goedgekeurd.
 • Lybeer bijt van zich af. Hij wilde dergelijke beslissingen niet lichtzinnig nemen. Vandaar eerst op zoek gegaan naar de feiten. Terecht, volgens mij.
 • Seynaeve is nog niet tevreden met het antwoord van de wnd. burgemeester. Hij haalt nog een aantal criminele feiten aan ter illustratie. Hij vraagt dat de bewuste buurt eindelijk eens wordt schoongeveegd.
 • Lybeer antwoordt: we moesten eerst precies uitpluizen wat er aan de hand was. Daarom werd een taskforce opgericht en werd het netwerk in kaart gebracht door de politie. Daarna kwamen de razzia’s en de sluitingen.
 • Seynaeve vraagt na een lang betoog: “Waarom werd er zo lang gewacht om de vzw’s te sluiten?”
 • Ook Seynaeve heeft het nog over de sluiting van de vzw’s: “Het zijn broeihaarden van criminaliteit en ze betekenen een gevaar voor onze stad.” Hij is tevreden met de sluiting maar verwijt de burgemeester dat hij te lang wachtte en te laks optrad.
 • Lieven Lybeer duidt nu de eerste 3 punten van de agenda. Het gaat over de sluiting van bepaalde vzw’s die drugs zouden verhandelen. Hij motiveert zijn beslissing om de bewuste theehuizen een sluiting op te leggen. “Dit was een sterk staaltje van degelijk bestuur,” aldus Lybeer.
 • Maarten Seynaeve (VB) bijt de spits af. Hij beweert dat de waarnemend burgemeester gelogen heeft op de vorige raad. Het gaat over café deDingen. Lybeer beweerde dat het café een vzw is. Seynaeve kwam te weten dat dat niet klopt. Lybeer countert. Het ging om een antwoord die hij kreeg van schepen Depuydt. Lybeer: “Ik heb inderdaad gelogen, daar ik voorgelogen werd door de stadsdiensten.”
 • De zitting werd geopend om 18u38.
 • Bij het binnenkomen van de gemeenteraad stoten we op actievoerders. De bewoners van het Binnenhof, aan de Hugo Verriestlaan klagen het gebrekkige groenonderhoud van de stad aan. Ze verspreiden flyers met foto’s van de erbarmelijke staat van het Binnenhof. Marc Lemaitre (sp.a) kaart dit straks ook aan tijdens punt 39.

Gemeenteraad 4/7/11, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis. Klik hier voor de agenda.

Vanavond 37 punten op de agenda. Waarvan maar liefst 10 agendapunten toegevoegd door de raadsleden. Het zou een lange zitting kunnen worden.

 • 00u30. Gedaan.
 • Lybeer wou afsluiten en vergat de mondelinge vragen. Nog niet onmiddellijk gedaan dus. Flo over een lijkgeur bij een huis in Kooigem. Avijn over hoogspanningskabels en bouwvergunningen. Seynaeve over inbrekers in De Vonke en onherstelde vensters. Gheysens over lage opkomst kanaalfeesten/Paradise Lost Paradise en kalendermanagement. Depauw over onveiligheid fietsers aan werken Brugstraat. Nog Depauw over Franstalige verkeersborden in Kortrijk. Herrewyn over beloftes Leleu in Tinekeswijk. Nog Herrewyn over ontbrekende fietsstallingen aan BudaBeach. Flo over rokersclubs.
 • Lybeer antwoordt: “Nu komt men opdraven met zogezegde criminele activiteiten, toen de nieuwe vergunning afgeleverd werd werden er geen bezwaren geuit door de buurtbewoners. Ik zit regelmatig samen met de uitbaters, ik neem dus mijn verantwoordelijkheid. De uitbater heeft reeds een aantal maatregelen genomen en is goed bezig. Er wordt overdreven, ik heb ook geen weet van de feiten die u aanhaalt.” De feiten komen wel van de politie… bizar.
 • De laatste vraag. Bert Herrewyn (sp.a), over de aanpak van de veiligheid rond dancing Da Shake. Buurtbewoners lieten weten dat er heel wat criminele activiteiten plaatsvinden rond de dancing. “We zijn dit nagegaan bij de politie en dit wordt door hun diensten bevestigt. Deze incidenten zijn volledig te linken aan de bezoekers van de zaak in kwestie.” Herrewyn vraagt of de stad van plan is maatregelen te nemen om de veiligheid in de buurt te herstellen? Waarom neemt de stad haar verantwoordelijkheid niet?
 • Lybeer anwtoordt in plaats van schepen Depuydt, die afwezig is. De Dingen is niet louter een café, het is een vzw. We werken dus geen oneerlijke concurrentie in de hand door ervoor promotie te maken.
 • VB hekelt nu het artikel in de stadskrant over het nieuwe café De Dingen, in de Budastraat. Hoe komt het dat de stad in een officieel informatiekanaal promotie maakt voor dit bepaald café?
 • VB wil dat de stad niet langer informatieveragderingen organiseert in het vrijzinnig centrum Mozaïek omdat VB-ers daar niet welkom zijn voor geboortefeesten. Philippe De Coene duidt: “er is een verschil tussen het centrum Mozaïek en het ‘centrum voor morele dienstverlening’. Het ene staat los van het andere. De vraag is dus niet echt ontvankelijk.” De schepen beaamt, “we hebben dus geen enkele reden om stadsactiviteiten niet meer te laten doorgaan in het centrum.”
 • Punt 35. Vraag van Eric Flo. Je moet de agenda eens lezen (zie link hierboven). Hilarisch. Ik maak er geen meer woorden aan vuil. Sorry.
 • Schepen van leefmilieu Bral verdedigt de kap. Dit kadert in de heraanleg van de parking. Het is ook veiliger, de vele bomen en struiken zorgden dikwijls voor overlast. “Maar ik geef toe, de communicatie kon beter.” Er komen ook zeker nieuwe bomen op de vernieuwde parking.
 • Bart Caron betreurt de kap van bomen op de parking van de Lange Munte. Hij illustreert zijn tussenkomst met aangrijpende foto’s. “Ook de omwonenden werden totaal niet op de hoogte gesteld, dit is onaanvaardbaar.”
 • Vincent Van Quickenborne vindt dat Philippe De Coene gelijk heeft. Hij vraagt aan De Coene om het voorstel niet ter stemming te leggen omdat de aanwervingen al zijn opgestart. De Coene gaat akkoord, hij zal het voorstel opnieuw indienen op eerstvolgende zitting van 2012. Dit jaar is dus het laatste jaar waarin de discriminerende maatregel zal gelden. Tenzij er tegen dan tjeventruuken zullen worden toegepast. Op te volgen.
 • Schepen Johan Coulembier: “we doen dit om het stadspersoneel te plezieren het gaat maar om 14 dagen”
 • Philippe De Coene (sp.a) stelt voor om iedereen toegang te geven tot de vakantiejobs bij de stad. Nu krijgen de kinderen van stadspersoneeel en gemeenteraadsleden voorrang. De progressieve fractie vindt dit discriminerend.
 • De resoluties worden ter stemming gebracht. Eerste resolutie wordt gestemd met 1 onthouding van Eline Brugmann (open VLD). Van Quickenborne tegen het raadslid van zijn fractie: “zeg dat je gemist hebt!” Waarschijnlijk een foutje? Brugman zegt niets en heeft zich dus officieel onthouden.
 • Waarnemend burgemeester Lybeer is aan het woord. Hij vraagt om niet in te gaan op de resoluties van het VB. Er wordt een goed beleid gevoerd in Kortrijk. Hij houdt het hierbij.
 • Philippe De Coene (sp.a): onze fractie heeft geen lessen te krijgen van VB over veiligheidsbeleid. Wij hebben steeds opgekomen in deze raad voor een veilige stad. De Coene heeft het ook over de camera’s in de stad. VB schreef in hun partijblad dat de progressieve fractie dit dossier wenst te vertragen door een studie te laten uitvoeren door dure studies van expert Brice Deruyver. “Dit klopt helemaal niet, betrokken professor wou dit zelfs kosteloos doen, in het kader van een academische opdracht.” zo zegt De Coene. Hij wijst er ook nog eens op dat het net de progressieve fractie is die een aantal maanden terug pleitte voor aanpak van de criminaliteit. De progressieve fractie is het eens met de open VLD- en CD&V-fracties dat we de werking van het politiekorps eerst best analyseren, vooraleer we over meer geld spreken.
 • Ook Patrick Jolie (CD&V) doet zijn zeg over de resolutie van het VB: “Er zijn geen no-go zones in Kortrijk en die zullen er nooit komen.” Hij vindt dat er voldoende gemeentelijke middelen zijn voor de politie. Ook hij zegt dat er beter eerst gezocht wordt naar meer efficiëntie.
 • Anthony Vanden Berghe (open VLD) heeft begrip voor de vraag van het VB maar hij stelt dat de politie misschien best eerst zelf eens kijkt waar er kan bespaard of efficiënter gewerkt worden.
 • Nu pas zijn we aan punt 28: de bewuste resolutie van Seynaeve. Hij stelt voor om de financiële middelen voor de politiezone Vlas te verhogen. Hij heeft het punt al uitvoerig toegelicht tijdens punt 24 en komt inhoudelijk dus niet meer terug op het punt.
 • Na meer dan 45 min is het aan de schepen, verantwoordelijk voor de preventieraad, om een antwoord te formuleren. Het gaat eindelijk terug over punt 24. Het amendement van Seynaeve op punt 24 wordt verworpen. Enkel VB stemde voor.
 • Intussen is Maarten Seynaeve volledig in de mist. Hij leest zijn resolutie voor (punt 28) terwijl we eigenlijk aan punt 24 zijn. Lybeer laat hem begaan. Jongens toch. Philippe De Coene vraagt eindelijk, als enige, de toepassing van het reglement. Lybeer laat hem echter begaan. Lybeer zou hem moeten stoppen als voorzitter van de raad. Durft hij niet? Is hij niet mee met de zaak?
 • Plots gaat het snel. We zijn aan punt 24. Maarten Seynaeve (VB) over het Strategisch veiligheids- en preventieplan. Hij wil het aantal uren verhoogd toezicht in Kortrijk door de gemeenschapswachten behouden op 1250 in plaats van te reduceren naar 750.
 • Het is intussen 21u30 en we zijn nog bezig aan de replieken over het mobiliteitsplan, punt 9 van de 37. Het wordt een lange zitting.
 • Mobiliteitsschepen Guy Leleu geeft antwoorden. Vooreerst vindt hij een mobiliteitsplan geen bijbel. We moeten rekening houden met de autonomie van de stad. Kortrijk is een stad in voortdurende beweging, dit plan werd reeds 3 maal herbekeken, op basis van vorige mobiliteitsplannen. “Ik ben geen specialist maar slechts een schepen,” gaat Leleu verder. “Het is misschien minder ambitieus, volgens de oppositie maar het is wel haalbaar en realistisch. We gaan ook vechten voor de uitvoering van de aanleg van de N328. Deze weg moet er komen. Ook de doortrekking van de R8 zit in de planning op lange termijn.” Intussen leert hij ons ook nieuwe woorden. In Kortrijk uitgevonden volgens de schepen: transferium en tangentiële lijnen. Enig opzoekwerk leert dat dit helemaal geen nieuwe woorden zijn: http://nl.wikipedia.org/wiki/Transferium. 
 • Anthony Vandenberghe (open VLD) aan het woord over het mobiliteitsplan. Open VLD zal dit mobiliteitsplan goedkeuren, maar toch enkele bemerkingen. Zo is dit volgens ons een levend document. Wij zullen kritisch toezien op een aantal punten.
 • Ook Bart Caron (Groen!) is niet tevreden met het mobiliteitsplan. Het plan is vaag en onoverzichtelijk. Er staan ook werken in die reeds werden uitgevoerd?! Bart Caron houdt een tussenkomst van 5 bladzijden. Hij heeft het voornamelijk over het gebrek aan participatie van de burger, weinig ambities rond openbaar vervoer, weinig aandacht voor de fiets, weinig aandacht voor trage wegen, te veel parking bovengronds in de binnenstad, de verkeersleefbaarheid in Kortrijk en ‘koning auto’ in onze stad. Hij besluit: “dit plan is niet ambitieus, laat staan innovatief. Het is jammer dat de meerderheid bewust kiest voor een voorbijgestreefde visie die de stadsvlucht aanmoedigt.”
 • Lemaitre betreurt ook dat de inwoners van de stad helemaal niet betrokken werden bij de opmaak van dit plan.
 • Marc Lemaitre (sp.a) hekelt het mobiliteitsplan van schepen Leleu. Er is te weinig aandacht voor de leefbaarheid, openbaar vervoer. Hij vindt het ook nog niet opportuun om het beleidsplan nu al voor te leggen want er is immers een mobiliteitsplan Vlaanderen in de maak. “Kortrijk zal met het huidig voorliggende plan zeker in tegenspraak komen met het komende plan van Vlaanderen.” Lemaitre hekelt ook de eventuele komst van de N328. Deze weg is een echte autostrade doorheen de stad. Bovendien is er al jaren onduidelijkheid over dit onzinnige plan, bovendien blijven veel eigenaars, waarvan de woning op het tracé ligt, al tientallen jaren in het ongewisse. Zo kan men hun woningen niet verbouwen of verkopen.
 • Punt 9: mobiliteitsplan. Maarten Seynaeve heeft het over een tegenstrijdigheid in het plan. Zo spreekt het plan over vervoer naar de stad creëren, door het oprichten van nieuwe parkings in het centrum. Elders wordt er gesproken van maatregelen om het verkeer uit het centrum te houden.
 • Philippe De Coene geeft een repliek op de antwoorden van de schepenen. “Ik mag niet spreken van een subsidie, volgens Stefaan Bral, al spreekt Jean de Béthune wel van subsidies en ook in het businessplan staat letterlijk: subsidies”
 • Maarten Seynaeve wil de containers, gebruikt als burelen en voor ticketverkoop, die opgesteld staan op de KVK-terreinen laten weghalen. Ze staan er illegaal.
 • Ook schepen van facility Jean de Béthune (CD&V) werpt zijn licht op de zaak. Hij heeft het specifiek over de infrastructuur. Zo vindt hij de huidige overeenkomst beter dan de vorige.
 • Schepen Bral zegt nog dat hij nog zal overleggen met alle betrokkenen en met de raadsleden om de tickets op een faire manier te verdelen.
 • Schepen Stefaan Bral (CD&V) geeft antwoorden. Hij spreekt van een moeilijk dossier. Hij schetst even de geschiedenis van het dossier. Wij kregen op tijd een businessplan van KVK die in het dossier zit. Volgens Seynaeve zat dit plan niet in de stukken. Bral hanteert andere cijfers dan De Coene (en die waar KVK mee rekening houdt). Bral spreekt van een mooi en duidelijk contract, zowel voor het college als voor de belastingbetaler. “We weten perfect wat het ons kost en wat we ervoor krijgen. Enkel van het sportieve resultaat weten we niks op voorhand.” Stefaan Bral verontschuldigt zich bij de raadsleden voor het ontbreken van het businessplan.
 • Ook Anthony Vandenberghe (Open VLD) is blij met de nieuwe overeenkomst met KVK: “Dit sluit een woelige periode tussen stad en KVK af. Voor onze partij was steeds één zaak prioritair: een tijdig, constructief, lange-termijnakkoord. Qué? Tijdig? Ze hebben er meer dan een jaar over gedaan, terwijl het vorig jaar zogezegd hoogdringend was?
 • Patrick Jolie (CD&V) vindt de gratis tickets geen probleem. Dat zal zorgen voor meer promotie. Hij heeft het ook even over de jeugdwerking. Zo vindt hij het goed dat ook andere voetbalclubs gebruik kunnen maken van de terreinen op Stade.
 • Intussen komt Stefaan De Clerck ook binnengewandeld. 40 minuten te laat.
 • Ook Maarten Seynaeve (VB) heeft bedenkingen bij de samenwerkingsovereenkomst stad-KVK. Zo vindt Seynaeve de overeenkomst niet altijd concreet genoeg.
 • Philippe De Coene (sp.a) heeft vragen bij de nieuwe gebruiksovereenkomst tussen stad en KVK. Zo vraagt hij zich af waar de 560 gratis tickets (waarvan 10 VIP-tickets), die de stad zal krijgen, naar toe zullen gaan. In ruil krijgt KVK jaarlijks een subsidie van 362.500 euro.
 • Schepen Wout Maddens (open VLD) geeft antwoord. Er wordt gedacht aan premies, bouwblokrenovatie om Overleie te doen heropleven. Hij verwijst ook naar het grond- en pandendecreet, dat voorziet in een zeker aanbod van bescheiden en sociale woningen. Ook zullen een aantal sociale huisvestingsmaatschappijen projecten opstarten op Overleie. De schepen verzekert ook dat er voldoende groen zal voorzien worden.
 • De eerste 2 punten worden zonder opmerkingen goedgekeurd. Bij punt 3, het wijkontwikkelingsplan Overleie, neemt Philippe Avijn (Groen!) het woord. Hij vindt de langetermijnvisie en de aanpak van de stad goed. Maar Groen! heeft ook zijn bedenkingen. Zo wordt er gevraagd naar een aandeel betaalbare woningen. Ook zal er een grotere schoolcapaciteit nodig zijn. Ze missen ook bomen langs de Leie.
 • Punt 4 wordt verdaagd naar een volgende zitting. Dossier nog niet volledig. De raad gaat akkoord.
 • 18u36, Lieven Lybeer verklaart de zitting voor geopend.
 • Te vroeg zijn heeft zo zijn voordelen. Schepen Guy Leleu (CD&V) beloofde (nogmaals) om de bewoners van de Vlasbloemstraat, Garenstraat en Moorseelsestraat een update te sturen over de aan de gang zijnde werken. De werken liepen al heel wat achterstand op en niemand weet nog hoe of wat. 

Gemeenteraad 6/6/11, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis. Klik hier voor de agenda.

 • Zitting gesloten. 22u30. Tot volgende maand.
 • Koen Byttebier klaagt het vele afval aan in het Begijnhofpark. De schepen zegt dat we repressief zullen moeten optreden.
 • Maarten Seynaeve pleit voor openbare toiletten in het centrum van de stad.
 • Jan Deweer (VB) spreekt over de rolkombaan. Hij bedoelt de skatebowl, maar weigert Engelse termen te gebruiken.
 • Mondelinge vragen. Marc Lemaitre verzet zich tegen transporten van kernafval, die ook door onze stad zullen passeren. Hij vraagt of de stad zich daar wil tegen verzetten. Lybeer zegt dat hij werd op de hoogte gesteld. Hij wil het punt zeker ook aankaarten op overleg met de betrokken burgmeesters.
 • Pieter Soens stelt de laatste vraag. Over het voortbestaan van de handbooggilde St. Sebastiaan. Ze moeten immers binnenkort hun lokalen verlaten. Schepen van sport Stefaan Bral reikt alternatieven aan.
 • Tussendoor werd er op twitter een afspraak gemaakt over de partijgrenzen heen om voluit te gaan voor livestreaming van de Kortrijkse gemeenteraad. Open VLD (in de meerderheid) is voorstander. Bert Herrewyn(sp.a) diende al een voorstel in die zin in. Stadsbestuur ging tot nog toe niet in op dit voorstel. Zie ook mijn eerder stukje hierover. Hopelijk lukt het deze keer wel, dankzij twitter. Wordt vervolgd.
 • Maarten Seynaeve heeft een vraag betreffende de doelstelling van de stad om het wonen boven winkels te stimuleren. Kunnen er maatregelen verwacht worden die aanzetten tot wonen boven winkels? Schepen Maddens geeft een antwoord. Een van de problemen is dat het winkelpand moet beschikken over een aparte ingang voor bewoners die boven winkel wonen.
 • Philippe Avijn vraagt of de stad een wandelnetwerk wil uitbouwen.
 • Philippe De Coene vreest dat de stad hun onderhandelingspositie niet heeft versterkt, integendeel. “Ik vrees dat de stad minstens een deel zal moeten zelf betalen”
 • Burgemeester Lieven Lybeer antwoordt over de zevende brug. Hij vindt ook dat deze brug er moet komen. Er zal wel moeten (her)onderhandeld worden en het kan zijn dat we een stuk zullen moeten meebetalen.
 • Flo komt ook tussen. Hij heeft het echter over een andere brug. De raadsnar.
 • Philippe De Coene (sp.a) vraagt of de voorziene Reepbrug over de Leie er eigenlijk wel nog komt? Het Vlaams Gewest wil immers niet meer betalen voor die brug. Welke inspanningen zijn er gebeurd tussen 2008 en vandaag om Gewest te overtuigen van het belang van de Reepbrug? Heeft de stad enig idee van een realistisch tijdskader? Wat is de kostprijs van dit project? Is de stad mee bereid mee te betalen voor de realisatie?
 • Schepen van financiën Alain Cnudde antwoordt. Er werd door de stad een zeer lage verwachting (bedrag) van uitbetaling ingeschreven in de begroting. Indien er geen dividend zou worden uitbetaald verliest de stad 36.541,00 EUR aan inkomsten. De schepen stelt dat de gevolgen relatief beperkt zijn.
 • Bart Caron (Groen!) vraagt wat de gevolgen zijn voor de stadsfinanciën bij het niet, of minder, uitbetalen van de dividenden van de Gemeentelijke Holding. Het gaat immers niet zo goed met Dexia. Is het eigenlijk ook wel opportuun dat een stad aandelen heeft in een commerciële bank?
 • Hans Masselis (open VLD) stelt een vraag over de heraanleg van de Doorniksesteenweg (N50). Masselis is lid van de meerderheid en baat een bekend studentencafé uit op die weg gelegen. Hij betreurt  dat de handelaars niet werden betrokken. Hij klaagt ook aan dat er geen bewonersvergadering was. Hij is ook bezorgd over het aantal parkeerplaatsen die zouden verdwijnen.
 • De schepen van leefmilieu Stefaan Bral (CD&V) steunt de motie van de progressieve fractie en voegt er nog een aantal punten aan toe. Mooi zo. 
 • 20u35. We zijn aan de toegevoegde punten. Bart Caron (Groen!) betreurt dat de milieuconvenant wordt opgedoekt. Wat zullen de gevolgen zijn voor het milieubeleid in Kortrijk? Hij vraagt of de gemeenteraad een motie (tegen afschaffing milieuconvenanten) wil stemmen en deze voor te leggen aan de Vlaamse Regering.
 • Eline Brugman (open VLD) komt tussen op stedelijk reglement op de begraafplaatsen. Ze vraagt meer communicatie rond aantal jaar dat een graf blijft bestaan. Ook de begrafenisondernemers kunnen betrokken worden. Waardevol voorstel.
 • Schepen Wout Maddens: de Villa blijft.
 • Marc Lemaitre (sp.a) vraagt of de bevoegde schepen officieel bevestigt of de Villa Lauwers wel degelijk blijft staan.
 • Schepen Wout Maddens (open VLD) verdedigt zijn premiesysteem. Het aantal aanvragen wijst op een succes. Hij vraagt de steun van de gemeenteraad om dit reglement aan te passen. Maddens sluit zich wel aan bij de vragen van het Vlaams Gewest om overlappingen te voorkomen, laat staan oversubsidiëring.
 • Ook het VB heeft zijn bedenkingen bij het huidige premiestelsel in Kortrijk. Het systeem is niet goed te begrijpen door de burgers. Het ene jaar dit, het andere jaar dat… Dit kan toch veel beter?
 • We zijn aan punt 19. Aanpassing huisvestingspremies. Philippe De Coene (sp.a) komt tussen. Hij vraagt een gesplitste stemming van het punt. Omdat de progressieve fractie niet akkoord kan gaan met de stopzetting van bepaalde premies. Dat is immers niet fair voor de mensen die door omstandigheden hun werken later opstarten en zo dus de premie aan hun neus zien voorbij gaan. Ook het feit dat men constant het reglement wijzigt is niet gebruiksvriendelijk. Zie ook mijn stukje hierover.
 • Schepen Depuydt zegt dat er ook heel wat mensen zijn die het juist goed vonden dat er geen kerstmarkt passeerde in Kortrijk. “Wat er volgend jaar komt, weet ik nog niet,” zegt de schepen. “Maar indien mogelijk mag het altijd meer zijn.”
 • Koen Byttebier (open VLD), voorzitter van de vzw Feest in Kortrijk antwoordt. Hij vindt ook dat er meer mag komen dan een ijsglijbaan, al voelt hij zich niet aangesproken. De vzw stond enkel in voor de financiering van de ijsglijbaan. De rest werd door anderen georganiseerd.
 • Punt 11. Jaarverslag vzw Feest in Kortrijk. Bert Herrewyn (sp.a) betreurt de weinige evenementen die werden georganiseerd tijdens de eindejaarsperiode in Kortrijk. Zo is het jammer dat er geen sfeervolle gezellige kerstmarkt werd georganiseerd. Veel inwoners van de stad wilden meer dan een glijbaan en vier kraampjes.
 • Bart Caron (Groen!) komt tussen over de vzw Stedelijke Musea. Hij betreurt de terugval van de bezoekerscijfers van de twee musea in Kortrijk (Broelmuseum en Vlasmuseum). Jan Deweer (VB) betreurt dat Kortrijk 1302 geen erkenning meer krijgt als museum. De stad wil verder inzetten op een belevingscentrum, zo zegt cultuurschepen Depuydt.
 • Er waren 3 onthoudingen op amendement 2. De rest tegen. VB uiteraard voor. Wie stemde wat? Werd niet geprojecteerd door stemmachine.
 • Marc Lemaitre krijgt gelijk van waarnemend burgemeester Lybeer. Ook hij vindt de amendementen van het VB niet goed. Het VB vraagt de stemming over de ingediende amendementen. Wat doet open VLD met amendement 2? Ook open VLD heeft het dikwijls over concurrentie van sociale economie aan reguliere markt.
 • Marc Lemaitre (sp.a) stelt duidelijk dat de progressieve fractie niet akkoord kan gaan met de amendementen. Zeker niet met het derde amendement die Unizo wil betrekken in de adviezen. Unizo is immers slechts een van de vele werkgeversorganisaties, waarom hen juist, en wat met vakorganisaties? “Dit is een uiterst verbazend amendement,” aldus Lemaitre.
 • VB dient amendementen in op het reglement Fonds voor Sociaal Kapitaal. Ze willen ondermeer een SWOT analyse verplicht maken alvorens een project voor een toelage in aanmerking komt. Ze zijn ook gekant tegen sociale projecten die de bestaande markt concurreren.
 • Er moeten nu vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad worden aangeduid bij Psilon en Gaselwest. Dit gebeurt aan de hand van stembriefjes, waarop de kandidaten met potlood moeten worden aangevinkt. Eline Brugman (open VLD) had zich vergist. Gelukkig kan je potlood uitgommen.
 • Er wordt nu gestemd over een aktename????
 • Maarten Seynaeve (VB) komt tussen over het crematorium. VB is al langer gekant tegen de komst van dat crematorium op de voorziene locatie. Hij heeft het over de kosten van de procedures die werden opgestart bij de Raad van State. De manier waarop niet geluisterd wordt en werd naar de klachten van de omwonenden zint het VB niet. Ze zullen principieel geen akte nemen van het jaarverslag.
 • Eerste punt gaat over het jaarverslag van Psilon. Psilon staat in voor de bouw van het crematorium op de Lange Munte. Wnd. burgemeester Lieven Lybeer is de voorzitter van die ‘intergemeentelijke Vereniging’. Hij leest een samenvatting van het jaarverslag voor.
 • Maarten Seynaeve van het VB klaagt de late start van de gemeenteraad aan. Er moest (weeral) gewacht worden tot de meerderheid in aantal was.
 • De zitting is geopend. CD&V fractie intussen met 5 op de 10 aanwezig.
 • 19u40. Nog niet begonnen. Slechts 4 van de 10 raadsleden van CD&V aanwezig tot nog toe.
 • Nog 10 min voor het zou moeten beginnen. Raadslid Hans Masselis (open VLD) staat intussen druk te overleggen met schepen Guy Leleu. Masselis stelt straks een vraag over de werken aan de N50. Een een-tweetje in de maak?

Gemeenteraad 9/5/11, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis. Klik hier voor de agenda.

 • Mondelinge vragen. En aansluitend twee punten in besloten zitting. Benoemingen bij de brandweer.
 • Bart Caron vraagt aandacht voor de huidige onveiligheid voor de fietsers in de Kleine Marktstraat. “Wanneer komt er een gescheiden fietspad?” Leleu antwoordt: Er moeten eerst nieuwe rioleringen komen, daarna wordt er heraangelegd met een breed fietspad.
 • Maarten Seynaeve heeft een vraag over de parkeermogelijkheden in Bellegem. Er moeten er meer komen. Volgens schepen Leleu zijn er plannen voor een publiek-private parking aan de brouwerij van Bockor.
 • Over recente inbraken in wagens. Eline Brugman (open VLD) vraagt aan de stad welke preventieve maatregelen de stad neemt ter preventie.
 • De toegevoegde punten. Eerst een punt van Maarten Seynaeve (VB) over de verkeersleefbaarheid en -veiligheid. Hij vraagt oa. meer controles op snelheid, fietsverlichting en tonnenmaatbeperking.
 • Het debat over de begroting is afgesloten.
 • Marc Lemaitre is het niet eens met de stellingen van de schepen. De eenmalige meevallers gaan zeker niet over het bedrag dat wordt opgepot. Het klopt dat er wat meer schulden op ons afkomen volgende jaren, maar niet in die mate dat we zo veel moeten sparen.
 • Schepen van Financiën Alain Cnudde repliceert: de begroting had een aantal eenmalige meevallers. Wij sparen omdat onze schuld zal stijgen de komende jaren. Dat toont de meerjarenplanning aan.
 • “Belastingen in Kortrijk zijn veel te hoog”, zegt progressieve fractie bij monde van Marc Lemaitre. “Stad heeft veel te veel spaarcenten, dat is onverantwoord.” Lemaitre wil bijvoorbeeld ook de sociale huisvesting in Kortrijk, na een grondige reorganisatie en fusie, meer centen te geven.
  Hij vraagt ook meer transparantie bij het zilverfonds (reserve om de pensioenen te kunnen uitbetalen) van de stad. Vanaf wanneer zal de stad moeten putten uit dat fonds? Waarom enkel voor stadspersoneel en niet voor personeel van het OCMW?
 • Anthony Vanden Berghe (open VLD) vraagt of extra straatverlichting aanbrengen her en der in de stad niet zou kunnen bijdragen aan de veiligheid. Maarten Seynaeve (VB) wil vooral camera’s: “De stad schiet enkel met losse flodders in de aanpak van de criminaliteit”
 • De punten van de tweede raadscommissie handelen zoals steeds vooral over de heraanleg van straten en riolen.
 • Sp.a vraagt aan de stad om corrigerend op te treden en een percentage aan bescheiden woningen op te leggen in dit project. Zo zullen we meer jonge gezinnen aantrekken. Sp.a keurt het punt goed met 1 symbolische onthouding. VB zal zich volledig onthouden over vernieuwing Leieboorden.
 • Maddens deelt de bezorgdheid van de progressieve fractie over de betaalbaarheid van de nieuwe woningen aan de Leieboorden.
 • Stefaan De Clerck is ondertussen terug van een rechtsreeks interview voor Ter Zake voor het stadhuis. Aldus Koen Byttebier op twitter.
 • Schepen Maddens geeft antwoorden op tussenkomsten oppositie over de Leieboorden: “Het toekomstplan is een globaal ontwikkelingsplan en dat is goed. Beter een ruim, globaal plan dan vele particuliere plannetjes.” De schepen zal de architecten echter niet beletten creatief te zijn met hun plannen. Niet elke site is gelijk. “We oordeelden site per site wat kon en niet kon. Ik heb nooit gezegd dat er geen nieuwe appartementen zouden bijkomen in Kortrijk.”
 • Ook Maarten Seynaeve komt tussen over de vernieuwing van de Leieboorden: “Ik zal minder braaf zijn dan collega Herrewyn” Hij vraagt ook meer aandacht voor woonmogelijkheden voor jonge gezinnen. Hij hekelt de verdere ‘verappartementisering’ van Kortrijk. Hij vindt ook dat de stad te weinig groene ruimte heeft.
 • Punt 19. Vernieuwing Leieboorden. Bert Herrewyn (sp.a) vraagt aandacht voor betaalbare/sociale woningen en open groene ruimte bij vernieuwing Leieboorden. “Wat is het plan van aanpak om ook budgetvriendelijke woningen te realiseren? Zal er bij de potentiële projectontwikkelaars nadruk gelegd worden op een percentage of contingent aan bescheiden woningen?” vraagt Herrewyn.
 • Stembriefjes worden opgehaald. Iedereen opgelucht dat we weer voor een jaartje verlost zijn van de jaarverslagen.
 • Maarten Seynaeve vraagt of iedere fractie kan vertegenwoordigd worden bij buurthuis Sint-Katrien. Hij vraagt of men ook wil stemmen op de VB kandidaat Jan Deweer. Voorzitter Lybeer zegt dat de stemming dit straks zal uitwijzen.
 • Geen opmerkingen over jaarverslag Imog.
 • Nu is het de beurt aan schepen Bral. Jaarverslag Imog. Hij heeft het oa. over Marcellekes. Zo noemt hij de nieuwe vuilniszakken.
 • Ook Bart Caron (Groen!) komt tussen over de luchthaven. Hij stelt zich vragen bij het trage proces bij de ontwikkeling van de LEM en de LOM. “Dit wijst op de twijfels bij de Vlaamse Regering”, aldus Caron. Hij vraagt aan de schepen of de luchthaven wel nog een kans heeft om te overleven. Er is toch een serieus verlies geboekt.
 • VB komt tussen over jaarverslag vliegveld Kortrijk-Wevelgem. Maarten Seynaeve heeft vragen bij noodzakelijke investeringen die blijven liggen.
 • Schepen de Béthune mag ook een jaarverslag overlopen. Dat  van het vliegveld. Aantal passagiers gestegen.
 • Tot nog toe geen debat. Aandacht is wel groter bij de presentatie jaarverslag Leiedal.
 • “Leiedal wil aandacht voor betaalbaar en duurzaam wonen” aldus schepen Santy.
 • Punt 8. Schepen Santy is aan de beurt. Hij overloopt het jaarverslag van Leiedal aan de hand van een powerpoint presentatie.
 • Schepen Leleu nu aan het woord over de financieringsintercommunale Figga. Nog minder aandacht dan zojuist over Gaselwest. Naast mij in het publiek valt zelfs iemand in slaap.
 • Niemand luistert naar jaarverslag Gaselwest. Veel geroezemoes in de zaal.
 • Schepen Guy Leleu geeft een samenvatting van het jaarverslag van Gaselwest. Al eerder voorgesteld: vraag gewoon of er opmerkingen zijn bij het verslag. Jaarverslag gewoon overlopen heeft weinig zin.
 • De voorzitter vraagt 1 minuut stilte ter nagedachtenis van ere-schepen Hilde Demedts.
 • De zitting is gestart. De verontschuldigden worden vermeld. Een aantal punten voor de agenda van de raadsleden worden opgesomd.
 • Nog 3 minuten en er is hier nog niemand

Gemeenteraad 14/3/11, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis. Klik hier voor de agenda.

 • Mondelinge vragen. Tot volgende keer.
 • Bart Caron (Groen!) vraagt op welke basis beslissing voor eenrichtingsverkeer P. Vandersteenestraat Marke is genomen. Ook Maarten Seynaeve (VB) heeft bedenkingen. Guy Leleu zegt dat die beslissing niet lichtzinnig werd genomen. Er was volgens hem voldoende informatie voor de bewoners.
 • Philippe Avijn (Groen!) vraagt om te onderzoeken of er een behoefte bestaat aan fietstrommels. Dat zijn afsluitbare stallingen voor een vijftal fietsen. Ze kunnen een alternatief bieden voor onbewaakte fietsstallingen. Schepen Leleu vindt dit een interessante mogelijkheid en zal het voorstel zeker bekijken.
 • Carl De Caluwé (CD&V) noemt de aangehaalde voorbeelden van De Coene ‘vertellingskes’. Marc Lemaitre verwijt hij solo-slim gespeeld te hebben tijdens zijn mandaat als voorzitter. In een adem zegt hij dat we niet moeten kijken naar  het verleden, maar toekomstgericht moeten werken.
 • De Coene geeft nog een aantal voorbeelden van het wanbeleid bij de sociale huisvestingsmaatschappij. Schrijnend
 • Philippe De Coene (sp.a) klaagt ook aan dat er absoluut geen klantvriendelijke aanpak is van de maatschappij. Hij haalt een voorbeeld aan van een klacht van een bewoner. De dame in kwestie moest 103 dagen wachten op een antwoord van de Goedkope Woning. In het antwoord zegt men dat de klacht zal bekeken worden en de dame zal op de hoogte gehouden worden… we zijn zeven maanden verder… nog geen oplossing.
 • Marc Lemaitre voelt zich aangesproken. Hij zegt dat hij tijdens zijn kort voorzitterschap niks anders heeft gedaan dan de situatie trachten om te keren. Jammergenoeg kon hij de plannen nooit uitvoeren wegens de coalitiewissel. Hij betreurt de absolute stilstand sindsdien in bepaalde wijken. Het is goed om te investeren in nieuwe wijken als de Venning, maar daarvoor moeten de andere wijken niet verwaarloosd worden.
 • Ook bevoegde schepen Santy spreekt van een last uit het verleden. Hij wil niet ingaan op de vraag van Demeyere om een woningonderzoek te laten uitvoeren door de stedelijke huisvestingsdienst. Dit zou er toe kunnen leiden dat de woning ongeschikt zou worden verklaard… Tja, dus ondertussen moeten de bewoners maar blijven wonen in huizen die eigenlijk onbewoonbaar zijn?
 • Koen Byttebier (open VLD) geeft zijn mening over die slechte staat van de woningen. Hij is voorzitter van de maatschappij Goedkope Woning, die eigenaar is van de woningen. Hij betreurt dat de progressieve fractie dit politiek aankaart. Zo beweert hij dat de situatie al erg was ten tijde van het voorzitterschap van Marc Lemaitre (sp.a). Byttebier verklaart wat de huisvestingsmaatschappij zal doen aan de slechte staat van de woningen. Zo komt er een screening, te beginnen bij de wijk die er het slechtst aan toe is. “Wij gaan voor structurele aanpak en niet voor oplapwerk”
 • Petra Demeyere (sp.a) klaagt de erbarmelijke staat van veel sociale woningen aan in Kortrijk. De situatie is soms ronduit schandalig. Er zijn huizen waar de veiligheid in het gedrang komt. Slechte elektriciteit, geen warm water, geen badkamer, … Demeyere en Lemaitre voerden een uitgebreid onderzoek uit op de wijk Nieuw Kortrijk.
 • Ondertussen trapt Stefaan De Clerck het al weer af. Hij is hier een half uur geweest. Geen schaamte.
 • Schepen van wonen Filip Santy (CD&V) belooft het probleem van affichage van de prijzen te bekijken maar wil niet ingrijpen bij de immo-kantoren. Hij vreest dat daarmee een omgekeerd effect zal ontstaan. “Discriminatie is vaak zeer moeilijk te bewijzen als reden van afwimpelen van kandidaat-huurders. Ik roep op om het meldpunt discriminatie aan te spreken in voorkomende gevallen.” zegt Santy
 • Eerst een punt van Marc Lemaitre. Hij klaagt wantoestanden aan op de private huurmarkt. Er zijn te grote wachtlijsten voor sociale huurwoningen, zo zijn veel mensen aangewezen op de private markt. Maar daar krijgen ze dikwijls het deksel op de neus. Gewoon omdat ze werkloos zijn, kinderen hebben of begeleid worden door sociale assistenten. Dit is discriminerend. Lemaitre wil ook dat het politiereglement wordt nageleefd. Zo moet verplicht de huurprijs worden bekendgemaakt, wat nu dikwijls nagelaten wordt.
 • We vliegen door de agenda. We zijn al aan de aanvullende agendapunten.
 • Jan Deweer (VB) klaagt de slechte staat van het schouwburgplein aan. Kasseitjes liggen los, er ontbreken er veel. Guy Leleu belooft aanpak na de Paasfoor. Terechte opmerking. Ik kreeg enkele jaren terug zo’n losliggend kasseitje tegen m’n kop na Student Welcome Concert…
 • Wnd. burgemeester Lybeer (CD&V) weerlegt de kritiek. De werkwinkel zal veel ruimer gehuisvest worden, ook de ligging wordt beter en er zal meer parkeermogelijkheid zijn. Hij geeft toe dat het wel wat aan de dure kant is, maar hij vindt het de investering waard.
 • Marie-Claire Vandenbulcke (open VLD) en Maarten Seynaeve (VB) komen tussen over de huur van het pand voor de werkwinkel. VB vindt de huurprijs te hoog.
 • Intussen komt raadslid Flo (onafhankelijk) gesluierd toe in de raadszaal. Wat is me dat weer. Clown.
 • Geen geluid uit de luidsprekers voor het publiek. Nauwelijks te horen wat er verteld wordt. Dit wordt moeilijk om een deftig verslag te schrijven van de debatten.
 • Punt 4: Uw dienaar wordt voorgesteld als vertegenwoordiger van de raad van bestuur van de vzw Stedelijke Musea vanuit de progressieve fractie. Geheime stemming, eerst over ontslag Jan Dhaene, die overliep naar NVA. Dan over aanduiding van mezelf.
 • Voormalig schepen voor CD&V Hilde Demedts wordt voorgesteld als ere-schepen. Daarvoor wordt een verzoek ingediend bij de Vlaamse Regering, die deze titel kan toekennen.
 • De raadsleden worden eerst verwacht in de Beatrijszaal voor de jaarlijkse pasfoto. Mooie nieuwe toog in de Beatrijszaal.

Gemeenteraad 10/01/11, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis.

Klik hier voor de agenda.

De eerste gemeenteraadszitting van het jaar heeft traditioneel een beperkte agenda: 15 punten. Het bestuur voegde ook 3 bijkomende punten toe aan de agenda. De stad krijgt er vanavond een nieuwe schepen en twee nieuwe raadsleden bij.

De vorige verslagen kan je steeds terugvinden op de ‘Archief’ pagina. In cursief geef ik hier en daar een eigen inbreng. De meest recente berichten verschijnen bovenaan. Ook raadslid Marc Lemaitre (sp.a) maakt maandelijks een samenvattend verslag van de gemeenteraad op zijn blog Kortrijk Links Bekeken.

 • Voila, het zit er op. De nieuwjaarsreceptie kan beginnen.
 • Philippe Avijn (Groen!) stelt voor om in de stadskrant de inwoners te wijzen op hun verantwoordelijkheid om hun trottoir proper te houden.
 • Philippe De Coene legt het hoe en waarom uit. Philippe De Coene waarschuwt dat deze voordracht zou kunnen teniet gedaan worden door de hogere overheid. Lybeer is het er niet mee eens. We zullen zien.
 • We kunnen weer, na een schorsing van een klein half uur.
 • Voorzitter en secretaris blijven lang weg. Hoe gaat dit rechtgezet worden? Zitting blijft geschorst.
 • De Coene en De Clerck wisselen discreet enkele woorden. Er is verwarring. Wat een knoeiboel toch.
 • Tijdens de schorsing voor het onderzoek van de voordragsakte van Johan Coelembier vraagt Philippe De Coene een onderhoud met de voorzitter. Er is een probleem met de akte. Nele Claus heeft mee getekend op de akte, terwijl ze zopas werd vervangen en dus geen raadslid meer is. Volgens Stefaan De Clerck is er geen probleem: Claus zou getekend hebben toen ze nog raadslid was, en dat volstaat volgens hem.
 • Het eerste nieuwe raadslid legt de eed af: Eline Brugman (open VLD). Ook Anne-Pascale Mommerency (CD&V) legt de eed af.
 • Lybeer geeft mee dat op 26 januari een verenigde raadscommissie zal georganiseerd worden over de camera’s op het openbaar domein.
 • De Coene roept ook op om de werking van de gemeenteraad te bespreken met de
 • Lybeer betwist de redenering van De Coene. Hij is er van overtuigd dat de stad het bij het rechte eind heeft.
 • “Wij gaan deze agendapunten niet tegenhouden. Wij heten de nieuwkomers van harte welkom en wensen hen veel succes. Hopelijk doen ze het beter dan degenen die de gemeenteraad organiseren.” zo zegt De Coene.
 • Philippe De Coene (sp.a) neemt het woord. Hij betreurt dat de toegevoegde punten (de nieuwe schepen en raadsleden) niet volgens de regels van het gemeentedecreet aan de agenda werden toegevoegd. De wettelijke termijn van 8 dagen die moet nageleefd worden werd met de voeten getreden door het college.
 • We starten met een begrijpelijke 10 min vertraging. Lieven Lybeer maakt eerst zijn wensen over aan publiek, pers en raadsleden. De raadsleden krijgen ook een geschenkje van de stad: een flesje cava en een boek.
 • Iedereen komt binnen. Er worden volop beste wensen overgemaakt. Familie van de nieuwe raadsleden kijken trots toe vanop de publieksbanken.

Gemeenteraad 13/12/10, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis.
Klik hier voor de agenda – Begroting 2011

Traditioneel zijn er in december 2 raadszittingen. De laatste gemeenteraad van het jaar behandelt de stadsbegroting voor het komende jaar.

De vorige verslagen kan je steeds terugvinden op de ‘Archief’ pagina (het verslag van vorige week vind je voorlopig nog hieronder). In cursief geef ik hier en daar een eigen inbreng. De meest recente berichten verschijnen bovenaan. Ook raadslid Marc Lemaitre (sp.a) maakt maandelijks een samenvattend verslag van de gemeenteraad op zijn blog Kortrijk Links Bekeken.

 • Mondelinge vragen. Tot de volgende!
 • Zo, de verschillende belastingen, retributies en budgetten zijn gestemd.
 • Maarten Seynaeve komt nog tussen op het retributiereglement.
 • De punten worden gestemd.
 • Nu legt Christine Depuydt de eed af als effectief schepen.
 • De gemeenteraad neemt nu afscheid van raadslid Nele Claus (open VLD). Zij verlaat de gemeenteraad om professionele redenen. Er worden mooie dankwoorden gesproken.
 • Er wordt gestemd over het amendement van de progressieve fractie om de belastingen 0,5 procent te verlagen. Amendement werd verworpen, meerderheid tegen oppositie. Kortrijkse open VLD tegen belastingverlaging.
 • De debatten zijn gesloten. We gaan over tot de stemming.
 • Ah ja, ik bericht niet meer over de tussenkomsten van Eric Flo. Het is te zot om los te lopen.
 • Philippe De Coene betreurt de intellectuele oneerlijkheid van Wout Maddens en wenst er niet verder op in te gaan. “Dit is geen debat op waardig niveau.” Marc Lemaitre noemt intussen Cnudde ‘schepen van fiscale druk’
 • Volgens Lybeer is er voldoende blauw op straat. Hij vindt de stellingen van het VB stemmingmakerij.
 • Filip Santy geeft repliek over het domein wonen: “De stad wil de regiefunctie opnemen in het woonbeleid” Goed zo, een van de acht punten die sp.a voorstelde enkele maanden terug. De schepen noemt ook het oprichten van de woonraad en de woonwinkel als stappen in de goede richting. “Er zullen binnenkort nog meer initiatieven bekend gemaakt worden.”
 • Elke schepen krijgt nu de mogelijkheid om binnen hun bevoegdheidsdomeinen repliek te geven op de kritieken van de oppositie. Guy Leleu, Stefaan Bral, Jean de Béthune en Christine Depuydt kwamen aan het woord.
 • Wout Maddens is niet correct bezig nu. Hij laat uitschijnen dat de progressieve fractie niet achter de bouwblokrenovatie staat in de Pluimstraat en omliggende straten staat. Het staat nochtans letterlijk in de tussenkomst van Marc Lemaitre dat de progressieve fractie dit juist wel een goed punt vindt. Maddens: “zijn jullie nu echt allemaal loft- en kaviaarsocialisten”. Verontwaardiging op de progressieve banken.
 • 55% van de mensen die Kortrijk verlaten, gaan wonen in de Kortrijkse regio. Het klopt dat het in de aangrenzende gemeenten minder duur is om te wonen. De progressieve fractie krijgt dan toch gelijk.
 • Eerste schepen Wout Maddens (open VLD) krijgt ook het woord. Hij deelt de mening van de progressieve fractie dat betaalbaar wonen absolute prioriteit heeft. Wat laat om dat te beseffen… na 5 jaar
 • “Ons kadastraal inkomen is zeer laag, vandaar dat onze opcentiemen hoger zijn dan de andere centrumsteden.” zegt Cnudde. “Kortrijk koos bewust om in het begin van de legislatuur meer te gaan investeren dan op het eind, ik heb dat ook telkens zo verklaard.” Verder weerlegt de schepen de kritiek van de oppositie punt per punt.
 • Repliek van schepen Cnudde: “Meneer Lemaitre, ik vind het getuigen van oude politieke cultuur om te pleiten voor belastingsverlagingen op het einde van onze legislatuur.”
 • Maarten Seynaeve vindt het opsommen van enkele citaten door Byttebier maar flauw. Hij vergat ook 1 belangrijke kortrijkzaan te vermelden: Piet Goddaer (die trok weg uit Kortrijk)
 • Soens sluit zich aan bij het positivisme van collega Byttebier en vindt wat voorlegt een goede begroting.
 • De CD&V-NVA fractie aan het woord bij monde van fractieleider Pieter Soens (hij noemde zelf zijn fractie CD&V-NVA). Hij is tevreden dat ook in 2011 de belastingen niet zullen stijgen. Hij juicht het afschaffen van de belasting op onbebouwde gronden toe. Nu somt hij, net zoals schepen Cnudde al deed, een aantal projecten op, die zullen gerealiseerd worden in 2011.
 • Byttebier besluit met een woordje van dank voor de elektronische en geschreven pers en het trouwe publiek die de soms lange gemeenteraden aandachtig volgen.
 • Byttebier pleit ook voor extra, goed werkende camera’s op het publiek domein.
 • “De Lange Steenstraat is de 9e belangrijkste winkelstraat van Kortrijk geworden. In vier jaar tijd steeg de passage met 33%, dankzij K in Kortrijk.” aldus Byttebier (cijfers van Fastigon). “De stad wordt bestuurd door een coach-burgemeester die elke schepen ruimte geeft voor realisaties en resultaten.”
 • De meerderheid is aan het woord. Koen Byttebier (open VLD) zegt dat de Kortrijkzanen trots zijn op hun stad. Hij haalt een aantal concrete voorbeelden aan van mensen die hem spontaan zeiden: Kortrijk zit op het juiste spoor. 1/3 van het betoog van Byttebier zijn citaten van Kortrijkzanen die tevreden zijn.
 • Caron: “Over design geen woord; het motto, of liever de heilige drievuldigheid van de titelvoerende burgemeester, nl. ‘innovatie, creatie en design’ is ver weg.”
 • Caron over het cultuurbeleid: “We steunen de omvorming van het Vlasmuseum, maar betreuren de flop van het museum 1302.Het hoofdstuk Cultuur heeft wel één bijzonder kenmerk: het focust alleen op stedelijke instellingen. De privé-sector blijft totaal buiten de scoop.”
 • “Ik ken geen enkele andere stad in Vlaanderen waar de auto zo verwend wordt als in Kortrijk, graag meer aandacht voor duurzame mobiliteit” aldus Caron, “Op het vlak van natuur en leefmilieu zijn wij pessimistisch. Alleen reguliere taken worden behouden, er zijn haast geen nieuwe projecten of vernieuwing.”
 • Bart Caron van Groen! is aan de beurt. “Ik zie de gebiedswerking vandaag niet als een tool van de bevolking voor mede-eigenaarschap, maar veeleer als een instrument van het bestuur om haar eigen wil door te drukken. Ja, er wordt een beetje rekening gehouden met de bevolking, maar het is bij de stadsbestuurders vooralsnog maar een beetje.”
 • “Onze fractie steunt de progressieve fractie in het amendement om de belastingen met 0,5 procent te verlagen.” besluit Seynaeve.
 • “Wat zijn de plannen met de ondergrondse raadskelder van het stadhuis?” vraagt Seynaeve
 • “VB klaagt het gevoel van onveiligheid bij de burgers aan. Dit is geen irrationeel gevoel meer. De dreiging is wel degelijk aanwezig. Wij willen meer blauw op straat”
 • VB sluit zich aan bij de progressieve kritiek over wonen.
 • Wel grote opkomst deze week: 40 van de 41 zijn erbij. Mag wel na het circus van vorige week.
 • Nu is het aan Maarten Seynaeve van het VB. Hij vraagt zich af waarom geen belastingen meer zullen geïnd worden op onbebouwde percelen.
 • Er is ook kritiek op betaalbaar wonen in Kortrijk. Nu pas gaat de stad gaan onderzoeken hoe er meer betaalbare woningen kunnen komen. In het 5e jaar van de legislatuur. Toen sp.a dit aankaartte werd hier schamper over gedaan door het stadsbestuur. Nu erkennen ze het probleem en gaat men aan de slag… zonder echte beleidsdaden tot nu toe.
 • sp.a dient amendement in op de begroting: min 0,5 procent belastingen voor de kortrijkzanen.
 • U vraagt de gemeenteraad machtiging om niet meer dan 36 miljoen euro investeringen te mogen doen. In de toelichting op de begroting, noemt u dat ‘omvangrijk’. Is dat cynisch bedoeld of neemt u ons voor dwazen? Het is het laagste bedrag van uw bestuursperiode, en dat in het voorlaatste jaar van die bestuursperiode, het laatste jaar waarin u zich nog eens kunt bewijzen.”
 • “Mijn algemene indruk over deze begroting is dat het stadsbestuur volhardt in de boosheid: veel te gemakzuchtig oppotten van overschotten en reserves, structureel te hoge belastingen en bedroevend weinig middelen voor investeringen.” zo zegt Lemaitre.
 • Marc Lemaitre (sp.a) bijt de spits af voor de oppositie. “Dank aan de schepen voor het opsommen van het jaaractieplan, we kennen het intussen vanbuiten, wij kunnen immers lezen.”
 • Cnudde anticipeert op eventuele opmerkingen van de oppositie. Zo geeft hij toe dat de investeringen zijn gedaald, zelfs met projecten die eigenlijk al gepland stonden in 2010, maar niet werden uitgevoerd.
 • OCMW krijgt een verhoogde dotatie. “Tot nu was de dotatie bevroren en moest het OCMW van zijn reserves leven.”
 • Geen verhoging van de belastingen in 2011. Het zou er nog aan mankeren, er is zelfs ruimte voor verlaging met zo’n grote reserves. In het verkiezingsjaar misschien?
 • Na de projecten, nu de cijfers. Nog altijd schepen Cnudde aan het woord.
 • 19u03. Lieven Lybeer is verlost uit de file. Hij neemt de voorzittershamer over.
 • Opmerkelijk: journalisten van Het Laatste Nieuws en Het Nieuwsblad zijn niet aanwezig. Kortrijks Handelsblad en een free-lancer zijn er wel.
 • Het is de grote goed nieuws show nu. Benieuwd naar de reacties van de oppositie, straks.
 • Op site Callens komt een evenementenloket. Ook vele logistieke diensten van de stad worden daar gehuisvest.
 • De werkingssubsidies voor de verenigingen gaan met 50% omhoog. Goed nieuws.
 • De schepen spreekt nu al voor de derde keer van ons speerpunt nummer 1. Er kan er maar 1 nummer 1 zijn hé.
 • Over veiligheid: we zullen cameratoezicht op kwetsbare plaatsen installeren.
 • Niet veel aandacht voor het betoog van Cnudde. De helft is niet geïnteresseerd en de andere helft heeft dit allemaal al gehoord of gelezen in de begrotingsdocumenten.
 • De schepen van financiën, Alain Cnudde (CD&V) licht eerst de krachtlijnen van de begroting toe aan de hand van een powerpoint presentatie. De stad wil onder meer de woonmarkt gaan regisseren. Ze hebben het octopusplan wonen van sp.a goed gelezen blijkbaar.
 • De voorzitter, waarnemend burgemeester Lieven Lybeer, is verhinderd. Hij staat in de file. Nestor van de raad Antoon Sansen (CD&V) neemt de honeurs waar.
 • 18u30, normaal zouden we moeten beginnen. De helft van de raadsleden is er nog niet.

Gemeenteraad 06/12/10, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis.
Klik hier voor de agenda

54 punten op de agenda vanavond. Er werden 2 punten toegevoegd door raadsleden.

De vorige verslagen kan je steeds terugvinden op de ‘Archief’ pagina. In cursief geef ik hier en daar een eigen inbreng. De meest recente berichten verschijnen bovenaan. Ook raadslid Marc Lemaitre (sp.a) maakt maandelijks een samenvattend verslag van de gemeenteraad op zijn blog Kortrijk Links Bekeken.

 • Philippe De Coene wijst op de signalen van toenemende onveiligheid in het Begijnhofpark. De politie moet hier zeker aandacht voor hebben.
 • Bert Herrewyn vraagt wat er zal gebeuren met het uitgebrande monument aan het nieuw gerechtsgebouw. Dit staat daar nu al maanden te verkommeren. De waarnemend burgemeester zegt dat Herrewyn de minister van justitie zelf  maar moet vragen om dit op te lossen. Dit is geen bevoegdheid van de stad. Alé kom, spreken die twee niet tegen elkaar, de waarnemende en de titelvoerende?
 • Mondelinge vragen.
 • Ook op de vraag van Van Quickenborne antwoordt de schepen positief, er bestaat een wachtlijst. “Dit komt door het opleggen van deze cursus. Actueel bestaat er een wachtlijst van ongeveer 200 personen. Dit is een probleem, want dit werkt demotiverend. Ik hoop dat het debat kan op gang gebracht worden op het Vlaams niveau”
 • Schepen Filip Santy antwoordt. Hij gebruikt ‘inburgeringsmaatjes’ ipv coaches. Wat een belachelijk woord. De schepen antwoordt positief op de vraag van Avijn. Het project is eigenlijk al begonnen en er komt een grote bekendmaking.
 • Vincent Van Quickenborne vraagt aansluitend of er sprake is van wachtlijsten voor het aanleren van Nederlands voor nieuwkomers in Kortrijk.
 • Philippe Avijn (Groen!) vraagt of de stad een project wenst op te zetten rond inburgeringscoaching. “Ondersteuning van de inburgering door een coach kan het verschil maken tussen sociale isolering en sociale activering van de nieuwkomer. Het is het welkom-gevoel dat belangrijk is voor deze mensen.”
 • Bert Herrewyn vraagt naar een grondige analyse van de huidige boekingssystemen voor Warande en OC’s omdat er actueel geen optimale werking is. “Misschien is het beter om een nieuw softwareprogramma te schrijven.”
 • De verkozen vertegenwoordigers in de diverse intercommunales worden meegedeeld (de stemmen op de papiertjes zijn geteld)
 • Schepen Guy Leleu deelt de bezorgdheid en heeft al een aantal ‘boze mailtjes’ gestuurd naar de betrokkenen.
 • Patrick Jolie (CD&V) betreurt dat de Kortrijksestraat werd afgesloten terwijl er een hele tijd niet werd gewerkt. Vincent Vanquickenborne spreekt van een terechte bezorgdheid en vraagt ook meer uitleg.
 • Philippe De Coene stelt voor om de vertegenwoordiging in de Goedkope Woning te herzien: “Als je echt wil dat wij als sp.a onze verantwoordelijkheid nemen, laat dan toe dat iemand vanuit de oppositie kan vertegenwoordigd worden, wij zouden graag meewerken!”
 • Het zit er hier bovenarms op nu. Slechte sfeer.
 • Koen Byttebier (ook voorzitter van Goedkope Woning) ontkent dat er geen overleg is met de stad. Wij kunnen steeds terecht bij de stad. Hij beklaagt dat sp.a niet aanwezig is op de vergaderingen van de Goedkope Woningen. Philippe De Coene verduidelijkt: onze vertegenwoordiger werd aangeduid als provincieraadslid. (Het huidige bestuur heeft niet toegestaan dat er iemand vanuit de oppositie vertegenwoordigd werd uit de gemeenteraad.) Hij heeft van in het begin laten kennen dat hij die vergaderingen niet kan volgen wegens beroepsredenen. Hij heeft gevraagd om vervangen te worden door iemand anders uit Kortrijk, wat geweigerd werd op de provincieraad door de CD&V. Onze fractie wil heel erg graag deelnemen aan deze vergaderingen, als er toegestaan wordt dat onze vertegenwoordiger kan vervangen worden.
 • Marc Lemaitre (sp.a) komt tussen op punt 29. Hij klaagt aan dat er veel te weinig overleg is geweest over het project Venning. “Het bestuur heeft zijn verantwoordelijkheid niet genomen in deze.”
 • Byttebier betreurt dat er geen vertegenwoordigers van de progressieve fractie in de vzw Feest in Kortrijk zetelen. Herrewyn zegt dat dit een bewuste keuze is vanwege de manier van werken. De progressieve fractie is zeker niet tegen de Sinksenfeesten, integendeel.
 • Koen Byttebier (open VLD), voorzitter van de vzw Feest in Kortrijk antwoordt: “De stedelijke vzw’s zullen hervormd worden, het is niet de bedoeling dat de vzw Feest in Kortrijk blijft bestaan, de vzw zou kunnen evolueren naar een adviesorgaan.”
 • Bert Herrewyn wijst op een record: Het jaaractieplan 2011 van vzw Feest in Kortrijk telt welgeteld 15 regels! Herrewyn vraagt zich af of we niet beter de vzw omdopen in vzw Sinksen, gezien dit nog de enige bestaansreden is van deze organisatie. We zouden ook de vzw kunnen onderbrengen in een andere stedelijke vzw bvb. in de vzw Cultuurcentrum Kortrijk.
 • Vincent Van Quickenborne (open VLD) vraagt wat er precies bedoeld wordt met ‘de boomspiegel’, die nu dienen onderhouden te worden door de burgers die een boom voor hun huis staan hebben. Schepen Bral verduidelijkt: naast het trottoir en de greppel dienen de inwoners nu ook het eventuele zwerfvuil ed. te verwijderen rond de bomen in hun straat. Het is niet de bedoeling dat men zou moeten gaan snoeien en zo… gewoon proper houden is de boodschap. Er kan immers een sanctie opgelegd worden door de GAS-ambtenaar. (van 50 tot 250 euro).
 • Bert Herrewyn klaagt aan dat er geen flyers meer mogen bevestigd worden aan fietsen en bromfietsen. Dit is een beperking van de promotiekanalen voor het verenigingsleven. Herrewyn vraagt of er dringend werk kan gemaakt worden van alternatieven voor het promoten van activiteiten langs de openbare weg?
 • Bart Caron (Groen!) klaagt aan dat ook de stad (naast de Vlaamse overheid) veel te veel regeltjes oplegt. Hij vraagt zich af of Kortrijk niet beter een boekje aanlegt van wat nog mag in Kortrijk ipv wat niet meer mag in deze stad. “De stad moet veel terughoudender zijn in het opstellen van allerlei regels.” zo zegt Caron.
 • Er moeten nu terug heel wat vertegenwoordigers vanuit de gemeenteraad aangeduid worden in diverse intercommunales. Dit gebeurt in geheime stemming (op papiertjes).
 • Carl Decaluwé komt binnen, een uur te laat. Ze zijn weer in aantal. Nu laat de stemmachine het afweten, twee raadsleden konden hun stem niet uitbrengen. Wat een soep.
 • Weeral niet in aantal. Oppositie vraagt de schorsing van de zitting. Zitting geschorst.
 • Door de afwezigheid van een aantal CD&V-ers, en doordat schepen de Béthune het niet nodig vindt te blijven zitten op de raadszitting was de meerderheid weeral niet in aantal. Zowel Maarten Seynaeve (VB) als Philippe De Coene kunnen daar niet mee lachen en vragen meer respect voor de raad.
 • Marc Lemaitre vraagt of de geruchten kloppen dat het OCMW kampt met liquiditeitsproblemen. Franceska Verhenne wil er op wijzen dat het gaat om geruchten. “Er zijn geen liquiditeitsproblemen”, aldus de OCMW-voorzitter. Marc Lemaitre wil nog weten of er momenteel facturen niet betaald worden. Verhenne ontkent opnieuw: “dit gebeurt niet bewust door ons.”
 • De bijkomende vraag van Eric Flo werd onontvankelijk verklaard. Het was een vraag over het financieel statuut van de nieuwe cadeaubonnen. Dit is een initiatief genomen buiten de gemeenteraad.
 • Marc Lemaitre (sp.a) vraagt zich af of de gemeenteraad eigenlijk wel kan aanvangen. De raadsleden konden de dossiers dit weekend niet raadplegen op de portaalsite e-decision. Voorzitter Lybeer geeft toe dat dit niet kan, Hij laat het onderzoeken.
 • De meerderheid is weeral niet in aantal. Vooral CD&V’ers laten het afweten. Oppositie wil niet beginnen voor er kan gestemd worden.
 • Al meer dan een kwartier vertraging… nog niet begonnen… veel laatkomers!

Gemeenteraad 08/11/10, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis.
Klik hier voor de agenda

 • De mondelinge vragen. Het was een lange zitting van meer dan 4,5 uur.
 • Ook Bart Caron vindt het systeem gebruiksonvriendelijk.
 • VB vraagt naar het standpunt van de stad over de waarschuwing van wetenschappers over de veiligheid van hotspots. Van Quickenborne vraagt naar het standpunt van het VB. Hij zegt dat er meer studies zijn die zeggen dat het niet gevaarlijk is. Van Quickenborne vindt het systeem in Kortrijk niet gebruiksvriendelijk. Zo moet je telkens op zoek naar een paswoord in het stadhuis, of aan andere balies. Hij heeft gelijk.
 • Stefaan De Clerck ontspringt de dans en vlucht weg uit de raad. Hij licht wel vlug toe aan de pers. Dit moet hij toch publiek doen, tegenover zijn collega’s in de raad. Dit zou het debat ten goede komen denk ik.
 • Van Quickenborne: de burgemeester beslist dus… Lybeer is dus de buitenwipper van Kortrijk. Hilariteit.
 • De schepen hoopt ook dat het concept kan blijven bestaan, hij geeft een opsomming van de genomen initiatieven rond dit concept. Stefaan De Clerck zwijgt gelijk vermoord. Zou toch goed zijn mocht hij eens zijn visie op deze zaak toelichten.
 • Ook Vincent Van Quickenborne komt tussen. Hij looft het concept en vindt de vragen van Herrewyn zeer terecht. Hij vraagt zich persoonlijk ook af wie beslist wie op de ‘zwarte lijst’ komt.
 • Ook Bert Herrewyn (sp.a) is bezorgd. Hij hoopt dat het systeem kan blijven bestaan, zodat veilig fuiven in Kortrijk mogelijk blijft. Er zal een wettelijk kader nodig zijn, gezien ook andere gemeenten dit systeem wensen te kopiëren. Herrewyn kijkt eens naar de minister van justitie, Stefaan De Clerck, en vraagt hem naar zijn visie op deze problematiek.
 • Maarten Seynaeve vraagt naar de stand van zaken rond het concept ‘Safe Party Zone’. Er werden een aantal opmerkingen gemaakt door de privacycommissie. Hij vreest dat het systeem te veel zal afgezwakt worden.
 • Zowel Maarten Seynaeve als Marc Lemaitre (sp.a) zijn toch wel verwonderd dat de schepen compleet uit de lucht valt. Lemaitre: “hier klopt iets niet. Je moet geen quick-scan laten uitvoeren, lees gewoon de bestaande nota van uw dienst over de staat van het gebouw.”
 • Schepen de Béthune laat een quick-scan uitvoeren van het gebouw. “Dit is nieuw voor mij, de volksgezondheid van de politie is niet in gevaar” Iedereen weet blijkbaar dat dit gebouw in zeer slechte staat is, behalve de schepen van facility blijkbaar. Wat scheelt er trouwens met de Béthune vanavond, daarnet wierp hij nog een voorwerp de zaal in… hij is in form hoor…
 • Maarten Seynaeve klaagt de lamentabele toestand aan van het politiekantoor in de Sint-Amandslaan.
 • Schepen Christine Depuydt treedt De Coene bij. Er zijn al initiatieven maar het klopt dat er nog werk aan de winkel is, zeker op het participatieve vlak. We zullen, zoals u vroeg, een werkgroep oprichten begin 2011 om na te denken over de gepaste herdenking.
 • Philippe De Coene vraagt, nogmaals, om in 2014 een passende herdenking van de Grote Oorlog te organiseren. “Wij vroegen dit twee jaar geleden ook al. Er zijn tal van argumenten om een unieke herdenking te organiseren: uit respect en dankbaarheid voor zij die hun leven gegeven hebben, om het historische bewustzijn en betrokkenheid van jongeren te vergroten, … er kan ook een zekere return zijn naar (inter)nationale uitstraling voor onze stad.”
 • Moniek Gheysens heeft een aantal voorstellen rond de begraafplaatsen. Ze wil een ‘grafzerkenpad’ aanleggen. Gheysens insinueert onenigheid in het college. Zo zouden een aantal schepenen voor zijn en schepen Bral dan weer tegen. “Ik weet dat je uw hart verloren hebt aan de voetbal, maar blijf van een dossier waar je geen affiniteit, geen voeling, mee hebt.”Straffe taal. Gheysens wil ook grafzerken verkopen. Ze wil bordjes hangen aan de zerken die te koop zijn. Jawaddedadde, dat wordt een mooi zicht op het kerkhof.
 • Schepen Stefaan Bral is dit idee genegen en zal zeker onderzoeken wat de mogelijkheden zijn.
 • Moniek Gheysens (open VLD) wil toch nog eens benadrukken dat zij reeds in april pleitte voor een ‘begraafbos’. “Ik ben benieuwd, meneer Caron, als u meer succes zal hebben, als man, met uw vraag. Met een knipoog naar vrouwendag.
 • Bart Caron (Groen!) vraagt of de stad bereid is te onderzoeken of ecologische begrafenissen in Kortrijk tot de mogelijkheden behoort. Zo kan je in Antwerpen de assen na crematie laten begraven in een biologisch afbreekbare urne in een ‘begraafbos’.
 • Jan Deweer (VB) hoort liever geschenkbon in plaats van cadeaucheque…
 • Schepen Alain Cnudde wil voorlopig niet ingaan op dit voorstel van de coalitiepartner. Eventueel later kan daar over nagedacht worden.
 • Philippe De Coene: “dat is geen slecht voorstel, maar kan toch niet algemeen ingevoerd worden? We kunnen toch niet aan de ambassadeur van Oezbekistan, mocht die al op bezoek komen, een cadeaubon voor de K in Kortrijk geven?”
 • We zijn aan de toegevoegde punten. Marie-Claire Vandenbulcke (open VLD) stelt voor om de geschenken (onder de vorm van een cheque of overschrijving) die de stad nu uitreikt bij huwelijken, jubilees en geboorten aan te passen. Ze stelt de pas gelanceerde cadeaubon voor die kan ingewisseld worden bij diverse handelaars en horecazaken.
 • Schepen de Béthune antwoordt: “Ik ben u dankbaar en geef u gelijk.”
 • Bert Herrewyn (sp.a) komt tussen over de renovatie van de jeugdherberg Groeningeheem. De progressieve fractie vindt dat investeringen in het ene project potentiële ondersteuning voor het andere project niet in het gedrang mogen brengen. Zo heeft de Warande nood aan een volledig nieuw verblijfscentrum en ook de hoeve Van Clé moet dringend opgefrist worden.
 • Er wordt gestemd. Meerderheid tegen oppositie wordt het betalend parkeren ingevoerd. Schepen Leleu verdedigt de keuze van de stad om betalend parkeren in te voeren. Bart Caron (Groen!) vindt de keuze voor betalend parkeren op deze parking ook niet logisch. Hij vreest dat op die manier meer zal gekozen worden voor de parkings in het centrum, wat voor een toename zal zorgen van het verkeer in de binnenstad. Nu is de parking Broeltorens een goed en gratis alternatief, meer op de rand gelegen.
 • Schepen de Béthune is terug. Hij grapt wat met de pers: “Alé, noteren, bewijs dat je werkt, profiteurs!”
 • VB betreurt dat de parking Broeltorens betalend wordt. De berichtgeving klopt ook niet volgens de fractieleider: “De stad beweert dat de parking voor de bewoners gratis blijft, dit is niet correct, de bewoners moeten immers een abonnement betalen voor deze parking.”
 • Er wordt nu gedebatteerd over de straatnaam van een gedeelte van de ‘Kleine Leiestraat’ in ‘Plein’. VB vraagt dit punt uit te stellen. Jan Deweer vindt de wijziging niet logisch. Ook Marc Lemaitre (sp.a) heeft bedenkingen.
 • Na een persoonlijke pauze van een klein uur komt Stefaan De Clerck terug de raadszaal binnen. Nu is schepen de Béthune verdwenen…
 • Schepen Guy Leleu neemt de bemerkingen mee.
 • Punt 4. Maarten Seyaneve (VB) komt tussen over het masterplan en voorontwerp van de stationsomgeving. Zo vreest hij dat de ondergrondse parking er nooit komt, omdat NMBS niet wenst mee te stappen in het financiële verhaal. Hij pleit ook voor het plaatsen van genoeg fietsenstallingen en voor de toegankelijkheid van andersvaliden. Ook Patrick Jolie (CD&V) vraagt aandacht voor de andersvaliden. Zo is het onmogelijk om de doorsteek onder de sporen te maken met een rolstoel, komende uit het stadscentrum. Hij vraagt of de bevoegde schepen eens op tafel zou willen kloppen bij de NMBS.
 • Philippe De Coene (sp.a) vraagt ook of er nog een informatievergadering komt rond de Venning. Schepen Wout Maddens: “Neen, die komt er niet.” Philippe De Coene: “Stop dan met te schermen met participatie door de burgers… de bewoners vragen naar zo’n vergadering”. Koen Byttebier (open VLD fractieleider en voorzitter van de sociale huisvestingsmaatschappij de goedkope woning) komt eindelijk ook tussen. Om te zeggen dat er al drie informatievergaderingen geweest zijn en dat die er zullen blijven komen bij elke belangrijke beslissing. Het RUP is toch een belangrijke stap in dit proces?
 • Philippe De Coene vindt het absoluut niet kunnen dat er zoveel huisvestingsmaatschappijen blijven bestaan. “Leg mij nu eens uit waarom je de verschillende visies bij de maatschappijen op elkaar wilt afstemmen, harmoniseren en laten samenwerken… dan is het toch beter de verschillende actoren te laten fusioneren!” Het gaat om de postjes in die heilige huisjes, om niks anders dan de postjes.
 • Schepen Filip Santy geeft antwoord op de bemerking van Philippe De Coene: “Het is niet aangewezen om één grote sociale huisvestingsmaatschappij op te richten, kleinschalige projecten zijn soms beter” De stad erkent nochtans het probleem in het voortgangsrapport. Er staat dat de er verschillende visies zijn bij de verschillende maatschappijen.
 • Schepen Jean de Béthune geeft antwoord. Hij looft vooral de vele initiatieven rond gebiedswerking. “Dit werd reeds opgestart bij de fusies van de gemeenten. In de randgemeenten was er reeds een lange traditie van inspraak en overleg met de burgers, in het centrum bestond die traditie niet” De schepen looft de inspanningen van zijn vader Emmanuel…
 • De progressieve fractie zal zich onthouden over het voortgangsrapport. Philippe De Coene: “De stad erkent blijkbaar dat er te veel versnippering is bij de sociale huisvestingsmaatschappijen, maar doet er niets aan”
 • Punt 3. VB komt tussen over het voortgangsrapport 2010 in het kader van het stedenfonds. Maarten Seynaeve heeft vooral bedenkingen bij de communicatie van de stad naar de burgers toe. Hij haalt de voorbeelden aan van de wegenwerken aan de Menenpoort en de plannen voor een ringweg in de Graaf de Smet de Naeyerlaan. Dit moet beter  volgens VB.
 • De zitting werd geopend. Maarten Seynaeve wijst bij aanvang op de verkeerde procedure die gehanteerd werd bij aanstelling van de expert in de raad van bestuur van het vliegveld Wevelgem. Waarnemend burgemeester Lieven Lybeer erkent de fout en zegt dat de procedure zal heropgestart worden.
 • Bij het binnenkomen in de raadszaal ontvangen de dames een grote sappige appel. De heren worden ‘een peer gestoofd’ en ontvangen een mini-peertje. Dit naar aanleiding van de nationale vrouwendag. Het Gelijkekansenplatform Kortrijk wil op deze manier de aandacht vragen voor gelijke kansen voor vrouwen.

Gemeenteraad 11/10/10, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis.
Klik hier voor de agenda

36 punten op de agenda vanavond. Er werden 3 punten toegevoegd door raadsleden vanuit de oppositie. Er is 1 agendapunt in besloten zitting.

Precies 1 jaar geleden ben ik gestart met dit initiatief. Voorlopig gaan we door. Het stadsbestuur heeft nog steeds niet beslist om de gemeenteraad maximaal te ontsluiten naar de burgers toe. In Leuven en recent ook in Koksijde kan de gemeenteraad live gevolgd worden via een ‘audiostream’. Wanneer in Kortrijk? Raadslid Bert Herrewyn (sp.a) plaatste dit al meermaals op de agenda van de raad. Je kan er hier meer over lezen.

 • Verdorie nu wel juist een zeer prangende vraag… De progressieve fractie vraagt absolute prioriteit voor de aanpak van zware straatcriminalitiet. Dit wordt gevraagd naar aanleiding van de feiten die gebeurden na afloop van Student Welcome Concert… een meisje werd gemolesteerd door vier mannen. Burgemeester Lybeer deelt de bezorgdheid en vindt ook dat hier een absolute prioritaire aanpak vereist is van de politie.
 • Nog de mondelinge vragen en het punt in besloten zitting. Ik geef weinig of geen verslag van de mondelinge vragen omdat het dikwijls gaat over ‘fait divers’ (daarom niet onbelangrijk) en het gaat soms zo rap dat ik onmogelijk kan volgen om alles neer te typen, dank voor jullie begrip ;-).
 • Bart Caron komt als laatste aan het woord. Hij heeft het over de verkeersproblematiek in de Kloosterstraat in Marke. Er wordt daar veel te snel gereden, het wegdek is stuk gereden, de bewoners vragen een duidelijk parkeerbeleid in de straat, … Plant de stad overleg met de bewoners? Erkent de stad de verkeersoverlast? Zullen de voorstellen van de bewoners overwogen worden? Schepen Guy Leleu antwoordt: we hebben de brief van de bewoners ontvangen op 15/09. Geef ons wat de tijd om degelijke tellingen uit te voeren. Op basis van deze tellingen gaan we eventuele maatregelen nemen en zullen we de problematiek bespreken met de bewoners.
 • Jan Deweer (VB) vraagt zich af of de stad nog wenst samen te werken met het Guldensporencomité? Hij vraagt dit omdat het college besliste dat de plechtigheid aan het Groeningemonument wordt afgeschaft. Waarnemend burgmeester Lybeer antwoordt. Het college heeft kennisgenomen van de evaluatie van de festiviteiten van 11 juli. De stad zal zeker nog gesprekken voeren met het Guldensporencomité. Er zal dan gekeken worden in hoeverre het comité nog wil meestappen in het nieuwe concept van de 11 julivieringen. Het comité kan nog altijd zelf iets organiseren als dat wenselijk is.
 • De toegevoegde punten. Maarten Seynaeve (VB) stelt vragen bij het inleggen van een busje naar warenhuis Auchan in Roncq door het OCMW. Franceska Verhenne (CD&V) antwoordt als voorzitter van het OCMW. Het initiatief werd stopgezet omdat er perceptieproblemen gerezen waren. Enkel het busje naar Auchan is afgeschaft, de andere boodschappendiensten blijven bestaan. Philippe De Coene vindt dat er wordt geschoten met een kanon op een mug. Dit is nu toch geen ernstig probleem… wat is er mis met een zestal mensen die naar Auchan gebracht worden door het OCMW om aldaar te gaan shoppen? Zolang ze niet naar de Auchan van Perpignan gaan… Koen Byttebier reageert ook. Hij denkt dat de afgedankte mensen van de Carrefour het niet leuk vinden dat Kortrijk haar burgers naar Auchan brengt. Het gaat over zes kansarmen… aub zeg, wat is nu eigenlijk het probleem… dit wordt hier serieus opgeblazen…
 • Laatste punt van de gewone agenda. Oprichten van de woonraad. Philippe De Coene (sp.a): “Onze fractie vindt het vreemd dat het SOK op zelfde voet wordt geplaatst als de vertegenwoordigers van de privaatmarkt. Het SOK is een publieke partner.” De Coene vindt het goed dat er geluisterd werd naar de opmerkingen, geformuleerd tijdens de raadscommissies, bij het aanpassen van de samenstelling van die woonraad. Wat wel vreemd is dat ‘de privé’ 2 vertegenwoordigers krijgt en dat andere belangengroepen slechts 1 vertegenwoordiger krijgt.
 • De progressieve fractie blijft ijveren voor een definitief plan voor de fuifzaal. “Er is tot op vandaag zelfs nog steeds budget vrijgemaakt voor de zaal. Ga volop voor de nieuwe zaal!” zo stelt Bert Herrewyn.
 • Schepen van jeugd Alain Cnudde geeft repliek. Hij vindt dat het VB de zaken interpreteert zoals ze ze zelf wensen te interpreteren. “Je leest het plan zoals het u zelf goed uitkomt. Wat de fuifzaal betreft willen wij op een aantal zaken focussen: bereikbaar, niet in woonbuurt, op knooppunt voor jongeren, bereikbaar met openbaar vervoer. Automatisch komen wij uit op Kortrijk Weide. En niet per se in de NMBS loods. We kiezen dus tijdelijk voor de loods en eventueel later voor een nieuwbouw, elders op de site Kortrijk Weide. De schepen is zeer positief op de dag van vandaag. Laten we hopen dat het er eindelijk van komt, na 16 jaar.
 • Jolie komt ook tussen in eigen naam. Hij looft de inspanningen van de meerderheid voor de fuifzaal. Maar alé, dat is straf, waar is ze, die fuifzaal??? Jolie speelt weer soloslim? Volgens goede bronnen is het juist Jolie die ervoor zorgde dat er niet meer kan gefuifd worden in OC De Vonke. Wie lijdt hier aan het NIMBY-syndroom?
 • Patrick Jolie (CD&V) komt tussen namens kartelpartner NVA. (NVA heeft geen verkozenen (meer) in de raad). Ook de Kortrijkse NVA pleit voor een degelijke fuifzaal in Kortrijk. Ze vragen aandacht voor fuifinfrastructuur in de randgemeenten en ze zijn voorstander van een fuifzaal op Evolis. Lekker dichtbij en centraal gelegen :-s
 • Ook Bert Herrewyn (sp.a) komt tussen over het jeugdwerkbeleidsplan. “Het plan blaakt van ambitie en de inspraak die er was is zeer goed.”aldus Herrewyn. Hij houdt ook een stevig pleidooi voor een degelijke middelgrote fuifzaal voor de jongeren, gelegen in het centrum. “Dit dossier gaat nu al drie schepenen mee, die alledrie al veel aankondigingen deden hierover” De progressieve fractie stelt zich vragen bij de keuze van de locatie (Kortrijk Weide). Een studie wijst ook uit dat er twee grote problemen zijn met deze locatie: geluidsisolatie en onvoldoende hoogte van de zaal om belichting op te hangen. “Deze zaal is qua geluidsisolatie zo lek als een zeef.” zo zegt Herrewyn. Hij vindt dat de keuze voor de NMBS-loods een slechte keuze is. Beter zou zijn om radicaal voor een definitieve nieuwbouw te kiezen. Hieraan zijn toch een aantal voordelen verbonden (vrijheid qua invulling, mogelijkheid om te kiezen voor duurzame en geluidsisolerende materialen, …). Hij merkt ook op dat als het JOC verdwijnt op zijn huidige locatie, Kortrijk een fuifzaal armer zou kunnen worden. Dit kan toch niet de bedoeling zijn.
 • Het jeugdwerkbeleidsplan komt aan bod. Maarten Seynaeve (VB) merkt twee zaken op in dit plan. Hij spreekt over de participatie en betrokkenheid van kansarme jongeren. Hij vraagt zich af of, ondanks de vele inspanningen, deze doelgroepen of bepaalde doelgroepen eigenlijk echt mee willen en of zij, wegens massale inwijking, gewild of ongewild gebetonneerd zitten met hun eigen opvattingen rond vrijetijdsbeleving en uitsluiting van de vrouwelijke helft van hun leefgemeenschap? Hij heeft het uiteraard over de allochtone jongeren. VB juicht de verschuiving toe van maatschappelijk kwetsbare tieners naar de jongere kinderen. VB wil ook dat er een betere samenwerkingsovereenkomst moet komen met Bledi, wat wordt van hen verwacht in ruil voor hun subsidies? Seynaeve vreest ook voor de realisatie van de al zo lang beloofde fuifzaal.
 • Marc Lemaitre denkt dat de schepen hem niet goed begrepen heeft (of wil begrijpen). Lemaitre is helemaal niet tegen het opgebruiken van de reserves, integendeel. In tijden van crisis moet een overheid juist meer gaan investeren. Flo wil ondertussen de belastingen afschaffen.
 • Schepen Alain Cnudde antwoordt op de gestelde vragen: “Meneer Lemaitre, uw tussenkomst gaat niet enkel over de technische, financiële kant van de zaak, ik zou mij willen richten op het financiële. In uw logica kan ik natuurlijk nooit winnen. Het is hier altijd een beetje een steekspel tussen ons in de gemeenteraad. Ik ben heel erg verbaasd over uw standpunt over de reservefondsen. U zegt steeds dat de reserves te hoog zijn en nu we onze reserves aanspreken is het ook niet goed.” De schepen vindt ook dat de belastingen niet te hoog zijn in Kortrijk. Ze zijn volgens hem in tien jaar tijd niet gestegen. Hij meldt ook nu al dat de belastingen niet zullen dalen in Kortrijk. Opmerkelijk met een liberale coalitiepartner.
 • We worden hier precies geboycot op de publieksbanken 😉 … na anderhalf uur is er terug klank voor de toeschouwers en pers…
 • Het gaat nu over de budgetwijziging voor het dienstjaar 2010. Marc Lemaitre (sp.a) komt hierop tussen. Hij herhaalt dat er terug een overschot op de begroting geboekt wordt. “U hebt nu blijkbaar middelen genoeg om bijvoorbeeld de verenigingen plots te verblijden met extra subsidies. Eerder vroeg u van hen nog inspanningen om mee te besparen. Er zijn natuurlijk initiatieven die buiten die plotse mildheid vallen, zoals het Groencomité waarvoor de inlevering van een paar jaar geleden niet wordt gecompenseerd.”  Ook de uitgaven op de investeringsbegroting dalen fors (een vermindering van 15 %). “Uit dit alles blijkt dat stad Kortrijk zijn bevolking structureel te zwaar belast. De stad zou het met minder kunnen, zelfs als de bestedingen en investeringen zouden stijgen. Ik ben dus erg benieuwd of u voor de begroting van komend jaar de stadsbelastingen zult verminderen. Of zult u volharden in de boosheid? Zelf ben ik van oordeel dat die belastingen al veel langer naar beneden moesten.” zo besluit Lemaitre. Te veel belastingen betalen in Kortrijk… dank aan de open VLD in het bestuur. Was dat geen anti-belastingen-partij?
 • Guy Leleu geeft antwoorden op de vragen. Het klopt dat de parkeermeters in bepaalde straten (hij neemt hier het voorbeeld van de Veldstraat) niet veel opbrengen. De schepen geeft mee dat dit 400 euro per maand opbrengt.
 • Het gaat over het parkeerbeleid van Parko. Zowel VB als de Progressieve fractie stellen zich er ernstige vragen bij. Philippe De Coene (sp.a) haalt een praktisch voorbeeld aan. Op momenten dat er moet betaald worden is er overvloed aan parkeerplaatsen. Wanneer er niet moet betaald worden staat de straat vol. Deze situatie was al zo voor de komst van de perkeermeters. Wat is dan eigenlijk het nut van deze parkeermeters? Het is toch ook niet serieus dat wie verbouwingen doet moet betalen om de aannemers een stelling te laten plaatsen ed.
 • We zijn al aan punt 27!
 • Wegens technische problemen met de hotspot in het stadhuis was het onmogelijk om tot nu (19u20) verbinding te maken met internet.

Gemeenteraad 13/09/10, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis.
Klik hier voor de agenda

41 punten op de agenda vanavond. Er werden 5 punten toegevoegd door raadsleden vanuit de oppositie.

De vorige verslagen kan je steeds terugvinden op de ‘Archief’ pagina. In cursief geef ik hier en daar een eigen inbreng. De meest recente berichten verschijnen bovenaan.

 • Mondelinge vragen. Tot de volgende!
 • De schepen antwoordt over de openingsuren: “Wij menen dat het op deze manier moet lukken, al kunnen we evalueren, indien noodzakelijk” Hij heeft het ook even over ‘de gleuf van Marie-Claire’. Hilariteit natuurlijk. De schepen oppert ook dat de containerparken in Kortrijk gratis zijn. “Aha, gratis bestaat toch!” merkt Bert Herrewyn op “Gratis bestaat” antwoordt Bral. Volgens schepen Cnudde niet (zie eerder).
 • Midden in het debat van de containerparken komt  Moniek Gheysens (open VLD) al met haar mondelinge vraag voor straks. Efkes aandacht houden, aub 😉
 • Avijn stelt ook nog een vaag over het terugbrengen van het aantal openingsuren in de Kortrijkse containerparken. Groen! voerde hier eerder al actie voor: lees het persartikel hier. De progressieve fractie betreurt dat de openingsuren drastisch worden teruggebracht. Ook Maarten Seynaeve (VB) vindt dit niet kunnen. Marie-Claire Vandenbulcke (open VLD) komt ook even tussen: “ik ben zo geen containerparkgaanster, maar als vrouw is het praktisch erg moeilijk om het papier in de container te deponeren wegens de hoge trap en de gleuf die werd aangebracht.”
 • Schepen Bral repliceert. De stad heeft wel degelijk een inventaris van het aantal bomen. Hij somt het aantal nieuwe aanplantingen van bomen in de stad op…
 • Philippe Avijn (Groen!) vraagt meer aandacht voor het gebrek aan bomen in het centrum van de stad. Vroeger waren er veel meer prachtige lanen in onze stad met bomen. Bomen leveren zuurstof en nemen fijn stof op. Hij vraagt of de stad een inventaris heeft van het bomenbestand in de stad. Heeft de stad een duidelijk bomenplan?
 • Lieven Lybeer geeft een antwoord: “Ik doe niet mee aan stemmingmakerij, maar de problematiek is wel degelijk aan het escaleren. Er zijn dus een aantal maatregelen, zowel repressief als preventief, die zich opdringen. Wij onderkennen ook de drugproblematiek niet maar wij kunnen niet zomaar aan de grote klok hangen welke acties wij zullen ondernemen in deze. Wij gaan onze uiterste best doen om het veiligheidsgevoel trachten te verhogen.”
 • VB stelt ook een vraag over de toenemende onveiligheid in de Zwevegemsetraat. Ze vragen ondermeer of het klopt dat er rivaliserende jongerenbendes opereren in deze straat? Hoeveel incidenten waren er al? Wat zijn de plannen van de stad om de veiligheid te verhogen?
 • Maarten Seynaeve komt tussen over het Handelsdistrict onder andere over de  verhoging van de bijdrages die de handelaars moeten geven. Ook Koen Byttebier (open VLD) doet een bijdrage in het debat. Hij is zelf handelaar en ook lid van het Handelsdistrict. Schepen de Bethune wil duidelijk zijn: “er komt geen belastingsverhoging in deze.”
 • Een aantal raadsleden hebben ondertussen de zaak alweer verlaten. Niet geïnteresseerd, gebrek aan respect voor de tussenkomsten van de oppositie? De discussie over KVK duurde ondertussen langer op de gang dan in de raadszaal, zo merkt Kortrijkwatcher op.
 • Cultuurschepen Depuydt antwoordt: “70% ontleningen gebeuren in de centrale bib, terwijl 70% van de openingsuren in de randgemeenten gerealiseerd werd. We moeten onze middelen optimaal besteden.”
 • We zijn aan de toegevoegde punten. Eerst een interpellatie van Bart Caron over het terugbrengen van de openingsuren van de stedelijke bibliotheken. Alle buurtbibliotheken moeten fors inleveren en ik geloof er geen fluit van dat dit om redenen van optimalisatie is. Dit zijn gewoon besparingen op personeel, zo zeggen mij ook personeelsleden die ik persoonlijk ken. Het is ronduit schandalig dat de bibliotheken al die uren minder open zullen zijn (27,5 uren),” zo betoogt Caron.
 • Bart Caron stelt zich ondertussen een aantal vragen over de werking en oprichting van de opvoedingswinkel.
 • Schepen Alain Cnudde (CD&V) antwoordt: “gratis bestaat niet” een klassieker natuurlijk, tuurlijk bestaat gratis niet maar de Kortrijkzanen betalen toch al genoeg belastingen? Je kan toch de middelen daar uit halen? ‘Kortrijk morgen duurder’ met VLD in het bestuur? “De stad kiest ervoor dit belastingsreglement in te voeren om de administratieve kosten te dekken”, aldus de schepen. Het punt werd goedgekeurd (sp.a en Groen! stemden tegen, Open VLD voor)
 • Bert Herrewyn (sp.a) betreurt dat de stad (met open VLD in het bestuur) alweer een nieuwe belasting invoert in Kortrijk. Het gaat over de kostprijs van de nieuwe Europese rijbewijzen. De stad kiest ervoor om daarop een belasting te heffen (terwijl ze op federaal niveau werd afgeschaft). De progressieve fractie vindt dat het afleveren van rijbewijzen behoort tot de basisdienstverlening van een lokale overheid. Als inwoner betaal je gemeentebelastingen voor onder andere het verstrekken van dergelijke bewijzen. Extra belastingen hierop heffen komt eerder over als pesten dan als een pure noodzaak. Progressieve fractie keurt het punt niet goed. Wat doet open VLD?
 • Er worden terug heel wat infrastructuurwerken goedgekeurd. “Geen bemerkingen, algemeen goedgekeurd” zo herhaalt raadsvoorzitter Lybeer telkens.
 • Maarten Seynaeve merkt op dat het bestuur (weeral) niet in meerderheid is. Stefaan De Clerck: “Ik ga mij nuttig maken, ik ga deurwaarder spelen.” Hij gaat zijn collega’s halen, die buiten staan te discussiëren over KVK.
 • Bral: “Wij hebben het beste voor met KVK en KVK-jeugd” Het wordt dan dringend tijd dat je dit dossier beter gaat gaan behandelen. Ondertussen wordt de overeenkomst opgezegd meerderheid tegen oppositie. Goe bezig, amai.
 • Philippe De Coene zegt dat hij na de redenering van schepen Bral pas echt ongerust wordt. Hij vindt het absoluut niet correct dat KVK van de stad eerst een businessplan moet opmaken alvorens ze nog zouden mogen gebruik maken van het Guldensporenstadion. “Wat belet er u om de komende maanden te onderhandelen? Je kan toch nog steeds stopzetten indien de onderhandelingen slecht zouden uitlopen. Er is niets dringends aan deze opzegging, dit verergert alleen de slechte verhoudingen tussen stad en KVK”
 • Ook KVK-voorzitter Joseph Allijns is nu aanwezig. Hij komt luisteren of de gemeenteraad eenzijdig het contract zal opzeggen of niet. De oppositie zal alvast tegenstemmen.
 • Schepen van sport Stefaan Bral (CD&V) antwoordt. Hij somt een aantal argumenten op om deze overeenkomst wel degelijk stop te zetten. “Wij moeten gaan naar een nieuwe overeenkomst omdat heel wat zaken actueel grondig zijn gewijzigd.” zegt Bral. Dit kan misschien wel kloppen, maar onderhandel dan toch eerst een nieuwe overeenkomst, alvorens de oude op te zeggen?!
 • Anthony Vanden Berghe (open VLD) vraagt om een constructieve houding in dit dossier. Hij wil dat de jeugdspelers geen slachtoffer zijn/worden van deze voortdurende polemiek.
 • Ook Philippe De Coene komt tussen op het steeds wederkerende punt KVK. Hij betreurt dat de relaties tussen de stad en KVK steeds slechter en slechter worden. De progressieve fractie vindt het ook niet kunnen dat de gebruiksovereenkomst eenzijdig wordt opgezegd. “Het is ook niet normaal dat ik de boekhouding van de vzw jeugdvoetbal niet mag inzien van de stad. Stop aub dit anti-voetbal. Kom eerst met een nieuwe, onderhandelde oplossing en zeg dan pas de overeenkomst met KVK op. Stel dit punt uit. Anders stemt sp.a en Groen! tegen dit punt wegens toch wel heel erg onbehoorlijk bestuur van deze stad.” zegt De Coene.
 • Punt 16. De opzegging van de gebruiksovereenkomst met KVK. Maarten Seynaeve (VB) vraagt om het punt te verdagen. Hij betreurt de eenzijdige manier waarop dit gebeurt. “Vandaar beter dit punt later te behandelen,” aldus Seynaeve.
 • “U wordt nerveus, schepen” zo antwoordt De Coene. “Vanwege uw demagogie” repliceert Maddens. Het zit er bovenarms op. De Coene vindt het volledig onterecht dat de schepen de progressieve fractie verwijt populisten te zijn. “De progressieve fractie zal het punt goedkeuren. Wij mogen toch wat kanttekeningen maken bij het beleid van deze stad?”
 • Schepen Wout Maddens (open VLD) verwijt De Coene van een populist te zijn. De stad wil echt iets doen aan deze appartementisering. De schepen heeft al vier jaar de tijd gehad om daar iets aan te doen, terwijl hij vooral vergunningen verleende aan appartementen in deze stad. Echt wel too little, too late! “Vanuit de oppositie kunt u wat mompelen in de marge met jullie bescheiden studie over wonen, wij willen er iets aan doen,” zo zegt de schepen. Redelijk agressief en uit de hoogte. Terwijl iedereen die op zoek gaat naar een woning in deze stad maar al te goed weet dat het onbetaalbaar wordt.
 • Punt 15. De woningtypetoets. Philippe De Coene (sp.a) komt hier op tussen. De Coene wijst de stad erop dat het demografisch profiel van Kortrijk niet de goede kant op gaat. De bevolking veroudert te snel in Kortrijk. Hij vindt het een slechte beleidskeuze van het stadsbestuur om vooral appartementen te laten bouwen. “Appartementen worden vooral bewoond door ouderen. Dit zal er dus zeker niet voor zorgen dat onze stad verjongt. De ‘woningtypetoets’ zou de appartementisering moeten tegengaan, maar tot nu toe werden vooral, juist door de stad, vooral bouwvergunningen worden verleend voor deze appartementen (475 vergunningen!). Bovendien is die toets niet bindend!” Aldus De Coene. “Het is too little, too late!” De progressieve fractie zal niet tegen stemmen op dit punt. “Het is beter dat dan niets, maar het is zeker niet genoeg.”
 • Moniek Gheysens (open VLD) vindt het jammer dat er nieuw papier wordt gebruikt voor de stadskrant. Zij heeft liever het krakende papier van vroeger. “Het is geen stadskrant meer maar een stadsmagazine”. Schepen Christine Depuydt (CD&V) zegt dat er over het algemeen meer positieve reacties binnenkomen over de nieuwe stadskrant.
 • Het VB onthoudt zich op punt 3 omdat de Engelse taal wordt gebruikt (Innovation Festival Kortrijk). Amai
 • OCMW-voorzitter Franceska Verhenne komt ook tussen op het punt armoedebestrijding. Zij vindt het goed dat Resoc ook regionaal de armoede wil gaan bestrijden. Het punt wordt algemeen goedgekeurd, aldus Lybeer. Caron zegt dat er niet wordt goedgekeurd, maar akte genomen. Een kleine nuance.
 • Wegens afwezigheid van de schepen van welzijn antwoordt waarnemend burgemeester Lieven Lybeer op de vragen van Demeyere. Hij vindt de synthese van de progressieve fractie goed. Hij beseft ook dat er meer aandacht moet komen voor armoedebestrijding. Hij zegt dat het OCMW, gespreid over 2 jaar, 1 miljoen euro aan extra budget zal toebedeeld krijgen.
 • Ondertussen komt ook Stefaan De Clerck toe. Schepen Jean de Bethune (CD&V) antwoordt op de vragen van Caron. Hij zegt dat er ook zal gestimuleerd worden om meer in te zetten op het gebruik van de waterwegen als transportvector in onze regio.
 • Ook Bart Caron (Groen!) komt tussen op dit punt. Hij stelt zich vragen bij het hoofdstuk ‘Slimme logistiek poort’. Hij vraagt zich af of we in onze streek nog meer moeten gaan inzetten op de sector van de ‘logistieke  economie’. “Nog meer vrachtwagens? Nog meer fijn stof?” Vraagt Caron zich af. “Waarom niet meer inzetten op innovatieve, durrzame sectoren?”
 • Punt 2. Petra Demeyere (sp.a) komt tussen over het streekpact van Resoc. Demeyere vindt dat er veel meer aandacht moet gaan naar armoedebestrijding in onze stad. Ze doet namens de progressieve fractie een oproep om veel meer middelen te besteden aan deze problematiek. Er wordt ook specifiek gevraagd om de middelen voor het OCMW gevoelig te verhogen.
 • Bart Caron vraagt om punt 22 uit te stellen (aanleg van een nieuwe weg in Marke). Caron vindt het niet kunnen dat de dorpsraad in Marke niet op de hoogte was van deze plannen. Schepen Guy Leleu geeft toe dat de Markenaren een punt hebben en punt 22 zal licht gewijzigd worden, zodat ook de bewoners volledig ingelicht worden.
 • Héél veel volk op de publieksbanken. Veel scholieren die de gemeenteraad verplicht moeten volgen van hun leerklachten.
 • De raadszaal loopt vol. Er is ook (weeral) een vertegenwoordiging van het KVK-bestuur aanwezig op de publieksbanken. Wordt punt 16 (opzegging gebruiksovereenkomst Stad – KVK) uitgesteld of niet? Tegenstrijdige berichten daarover in de pers. Wie zegt nu een contract op zonder eerst een ander contract te onderhandelen? Slecht bestuur van de bovenste plank, als je ’t mij vraagt.

Gemeenteraad 12/07/10, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis.

30 punten op de agenda vanavond. Er werden 8 punten toegevoegd door raadsleden. 4 punten worden behandeld in besloten zitting.

We nemen ook afscheid van schepen Hilde Demedts (CD&V), die haar ambt neerlegt om gezondheidsredenen. Ze wordt voorlopig niet vervangen, tot er duidelijkheid komt over de toekomstige functie van Stefaan De Clerck.

De vorige verslagen kan je steeds terugvinden op de ‘Archief’ pagina. In cursief geef ik hier en daar een eigen inbreng. De meest recente berichten verschijnen bovenaan.

 • Mondelinge vragen. Daarna besloten zitting. Tot in september!
 • Jan Deweer (VB) vraagt aan het stadsbestuur om van Kortrijk geen Dubai aan de Leie te maken. Hij heeft vooral problemen met het taalgebruik in de stad. De naam budabeach is bijvoorbeeld al langer een doorn in het oog van de VB-ers. Ze willen een vervlaamsching in Kortrijk.
 • De bijkomende vragen zullen vooral schriftelijk behandeld worden, op vraag van Lieven Lybeer. Er staat nog een drink op het programma. De meeste raadsleden gaan akkoord om de vraag schriftelijk te behandelen. Jan Deweer (VB) niet.
 • De Coene nam nog even het woord. Allijns stak zijn duim omhoog. Volgens mij heeft de progressieve fractie het bij het rechte eind en zijn ze er bij de stad serieus mee aan het klutsen, incompetentie troef in dit dossier.
 • Schepen Bral neemt nu toch ook nog het woord. Hij geeft onder meer toe dat de hoogdringendheid van de toelage in maart niet gepast was en een foute beoordeling door de stad. Hij sluit af met de jeugdwerking: alle spelers zijn ondertussen ingeschreven bij de bond in de club met stamnummer 19, KVK dus. De KVK-mensen hier achter mij op de banken kunnen het niet meer houden. Bral is serieus aan het lallen blijkbaar.
 • Het zit er bovenarms op tussen De Coene en Lybeer nu. De Coene zegt dat het absoluut niet aan de stad is om op te leggen aan KVK met wie er mag onderhandeld worden en met wie niet. Lybeer zegt dat hij wel zelf mag kiezen wie hij uitnodigt aan tafel. KVK is toch volwassen genoeg om zelf te bepalen wie zijn afvaardigen in een overleg?
 • De Coene vindt ook dat de stad constant tegenstrijdige verklaringen aflegt in dit dossier. Revisor / geen revisor…
 • De Coene houdt zijn repliek. Hij vindt dat de raad geen lessen te krijgen heeft in behoorlijk bestuur. Zeker als we kijken hoe de stad geknoeid heeft in dit dossier. Hij vindt ook de voorwaarden die de stad stelt absoluut niet ok. Meer deskundigheid in het bestuur… wie gaat er hier beslissen wie wel en wie niet in het bestuur past?
 • Lybeer zal zeker de gesprekken voeren maar dan in alle discretie, zo zegt hij.
 • De stad stelt voorwaarden voor verdere samenwerking: 1 aandeelhouder nooit meer dan 24,9%, versterking van de raad van bestuur (meer deskundigheid, relevante ervaring, …), het businessplan moet opgemaakt worden en de stad houdt vast aan de externe accountant/revisor.
 • Over de toelage: KVK vroeg de toelage pas op 25 juni. De voorwaarden voor de toelage werden niet vervuld. Ondertussen blijkt duidelijk uit de lichaamstaal van de KVK-voorzitter dat hij het hier absoluut niet mee eens is. Hier zit een serieus haar in de boter.
 • Over het dispuut tussen KVK en de jeugdwerking: de stad neemt akte maar kiest geen partij.
 • Terwijl Lybeer verder gaat met zijn uitleg (hij spreekt over overbruggingskrediet in 2009) knikt KVK voorzitter Allijns van nee… wat zou er niet kloppen?
 • Lieven Lybeer, die de communicatie in dit dossier overnam van schepen van sport Bral, antwoordt met behulp van een powerpoint-presentatie. Hij begint met een volledige historiek sinds 2001. Hij stelt dat de jeugdwerking de rode draad is doorheen de vele onderhandelingen tussen stad en KVK. Als centrale partner steunt de stad de club in verdere groei en ontwikkeling. Investeringen 2001 – 2009: 5.500.000 euro.
 • Anthony Vanden Berghe (Open VLD) komt ook tussen. Ook VLD wil dat de stad en KVK snel de dialoog opstarten. Zij betreuren de publieke communicatie over en weer in dit dossier. Ze pleiten voor discretie en steunen Lybeer.
 • Patrick Jolie (CD&V) komt ook tussen. Hij betwist dat de stad zich niet te moeien heeft met de CVBA Kortrijk Voetbalt. Hij verdedigt de voorwaarden die de stad oplegt. Ook hij roept op om de dialoog zo snel mogelijk terug op te starten. Verder niet veel inhoudelijke bijdrage aan het debat.
 • In de marge vraagt De Coene ook om toch wel ingelicht te worden over belangrijke dossiers. Nu was dat niet zo. De pers kreeg informatie die de raadsleden niet kregen. Dit is ontoelaatbaar.
 • Zo wil de progressieve fractie dat de stad de uitgaven regulariseert die KV Kortrijk deed voor de investeringen in de infrastructuur (kantoren, ect). Beter is dat het dan niet gaat om een toelage, wel om een terugbetaling van gedane investeringen. De progressieve fractie roept de stad ook op om zich niet te bemoeien met aandeelhouderschap en samenstelling van het KVK-bestuur. “De progressieve fractie wenst alleszins mee te werken aan de goede relaties tussen de stad en KV Kortrijk.” besluit De Coene.
 • Lieven Lybeer verklaarde in de vorige raad dat er nog geen revisor werd aangesteld om de KVK-boeken te controleren (een van de voorwaarden van de stad voor de toelage). In een brief aan KVK echter schrijft de stad dat zij beschikt over een permanente revisor. De revisor zelf kan blijkbaar slechts aangeduid worden op afroep. Wat is het nu eigenlijk, burgemeester?
 • Joseph Allijns luistert intussen aandachtig.
 • Philippe De Coene haalt het dossier van KVK boven. KVK en stad Kortrijk liggen al enige tijd in de clinch. “Dit is alleszins geen normale situatie tussen partners die elkaar vertrouwen. Eerst kan er niet snel genoeg een beslissing genomen worden, nadien is er geen enkele afstemming tussen stad en club om de beslissing ook uit te voeren en wordt integendeel ten oorlog getrokken.” aldus De Coene. Hij doet een oproep om toch tot een akkoord te komen voor verdere samenwerking en het realiseren van gemeenschappelijke doelstellingen, waarbij elke partner de bevoegdheden en de autonomie van de andere respecteert.
 • We zijn al aan de toegevoegde punten.
 • VB wil ook dat in de toekomst raadsleden worden uitgenodigd op bewonersvergaderingen. Pieter Soens (CD&V) wil dat ook de bewoners van de Moorseelsestraat Heule worden uitgenodigd. Leleu antwoord: de zaal was niet groot genoeg. Ja zeg.
 • Schepen Guy Leleu (CD&V) antwoord op de vraag over site Callens. Hij schetst eerst, op vraag van VB, de plannen. De schepen wil de weg niet aanleggen uit vrees voor bijkomend sluipverkeer. Dit sluipverkeer kan toch vermeden worden door paaltjes of boompjes te plaatsen. Aldus Bert Herrewyn.
 • Veel volk op de publieksbanken om schepen Demedts uit te wuiven. Ex-schepenen Destoop en Declerck (broer van) zijn ook van de partij.
 • We zijn aan het gedeelte straten en riolen… Her en der worden straten heraangelegd. Alsook in de Vlasbloemstraat – Garenstraat. Deze straten worden heraangelegd door de komst van de technische diensten van de stad op de nabijgelegen site Callens. De bewoners vroegen in een bewonersvergadering om een aparte uitrit aan te leggen op het einde van de Vlasbloemstraat. Deze ‘dienstweg’ zou er kunnen voor zorgen dat alle bijkomende verkeer van bestelwagens en vrachtwagens van de stad niet moeten passeren door de nu heel rustige Vlasbloemstraat en de nu al veel te drukke Moorseelsestraat. De stad beantwoordde deze terechte vraag van de buurt negatief. Bert Herrewyn (sp.a) vraagt namens de progressieve fractie om deze optie alsnog in overweging te nemen.
 • Merkwaardig bezoek op de publieksbanken. KVK-voorzitter Joseph Allijns volgt de debatten. Straks komt KVK aan bod.
 • Er wordt een bijzondere gemeenteraadscommissie voor de evaluatie van de decretale graden samengesteld. De stad opteert om de commissie samen te stellen overeenkomstig de samenstelling van het bureau van de fractieleiders van de gemeenteraad. De stad koopt het pand van de voormalige Kreun in Bissegem op. Het pand gaat tegen de grond om het kruispunt aldaar veiliger in te richten. De stad neemt een deel van de voormalige site van de Euroshop in erfpacht. In de toekomst wordt het Vlasmuseum hier gevestigd. Flo neemt het woord. Hij heeft klacht ingediend over dit dossier. Hij zegt dat de Kortrijkse belastingbetaler financieel wordt opgelicht. Lybeer geeft hem de raad zijn betoog te stoppen in het belang van het eventuele onderzoek. Flo stopt. Dat is beter voor iedereen.
 • De zitting wordt geopend. Lybeer vraagt om de tussenkomsten niet nodeloos te rekken. Om 20u30 start immers de drink voor schepen Demedts. Toch beetje vreemd, ik veronderstel, hoop, dat de politieke agenda en het debat voorgaat. Uiteraard moeten de debatten niet nodeloos worden gerekt. Korte en bondige debatten zijn beter voor iedereen.
 • De laatste zitting voor het verlof. In augustus is er geen gemeenteraad. Iedereen een beetje in vakantiestemming dus. Normaal zou het niet zo lang mogen duren. Daar rekent het stadsbestuur toch op, er is immers nog een afscheidsdrink voor schepen Demedts. Er zijn natuurlijk wel nog bijkomende vragen en die kunnen dus wat uitlopen als er gedebatteerd wordt.

Gemeenteraad 14/06/10, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis.

 • Nog 1 punt in besloten zitting. Vroeg gedaan deze keer.
 • Lybeer benadrukt dat er een goede relatie is tussen KVK en stad Kortrijk. Amai, moeten wij dat echt geloven? Na wat in de pers verscheen?  En na deze persmededeling? En neen, er is nog geen revisor aangesteld.
 • Philippe De Coene zegt dat de stad zich dan toch zal moeten reppen om alles op tijd rond te krijgen als er pas morgen een eerste gesprek is!? De Coene vraagt ook nog of er eigenlijk al een revisor is aangesteld? (Dit was voorzien in de voorwaarden voor de subsidie) Wie is de revisor?
 • Lieven Lybeer wil niet antwoorden op de vragen van de oppositie. Hij heeft morgen een gesprek met de voorzitter van KVK. Wat een timing.
 • Philippe De Coene (sp.a) vraagt wat de stand van zaken is in verband met de subsidie aan KV Kortrijk. De Coene stelt aan de kaak dat er toch een eigenaardige gang van zaken is in dit dossier. Uit persartikelen, begin juni, bleek dat de subsidie door KV Kortrijk nog niet was aangevraagd ondanks de zogezegde hoogdringendheid ingeroepen in maart 2010. Dat werd bevestigd door de burgemeester, die nu woordvoerder is in het dossier. Toch allemaal een beetje vreemd. De Coene heeft een aantal concrete vragen. Is er al overleg met KVK? Wat zijn de resultaten? Hoe ver staat het met de opgelegde randvoorwaarden? Hoe ver staat het met het businessplan, dit moet ten laatste voorgelegd worden op 30 juni?
 • Lieven Lybeer antwoordt. De curator heeft een verlenging gevraagd om een overnemer te vinden voor het restaurant. De stad hoopt op 1 juli meer te weten. Lybeer belooft de raad op de hoogte te houden van de verdere ontwikkelingen. Hij garandeert ook dat de stad geen financieel verlies heeft geleden in dit dossier.
 • Bart Caron (Groen!) stelt een vraag over de stand van zaken van het stadsgebouw Oude Dekenij, waar het nu failliete Dell’anno tot voor kort zat. Hij wil weten of het faillissement gevolgen heeft voor de stad? Lijdt de stad hierdoor verlies? Is er een nieuwe functie mogelijk voor dit gebouw? Hij stelt voor om het gebouw bijvoorbeeld weer op te nemen in het geheel van het cultuurcentrum, of een horecafunctie?
 • Pieter Soens (CD&V) is bezorgd over de uitbreiding van de site Hessenatie aan de Wittestraat te Heule. Hij kaart de mobiliteitsproblematiek aan en vreest een toename van het (zwaar) verkeer. Ook Patrick Jolie komt tussen. Hij doet dit altijd als er iemand anders over Heule begint. Hij wil immers overkomen als dé verdediger van de Heulse belangen. Beetje zielig, het punt werd al gemaakt door zijn collega Soens.
 • Hans Masselis (open VLD) is eerst aan de beurt. Hij vraagt of de stad bereid is tot de aankoop van uniforme asbakken, die kunnen  dan geplaatst worden in de Kortrijkse straten en zo onze stad netter houden. Goed voorstel. Schepen Stefaan Bral (CD&V) bevestigt dat er zo’n asbakken zullen geplaatst worden. A priori in de nabijheid van openbare gebouwen. Er zal ook een campagne opgestart worden om de mensen aan te sporen deze asbakken te gebruiken.
 • Het gaat goed vooruit. We zijn al aan de toegevoegde punten.
 • Maarten Seynaeve (VB) vindt dat het nieuwe designtoilet op de parking St Rochus te duur is en te veel snufjes bevat. “Wij zouden opteren om met dit bedrag te investeren in méér toiletten in de stad.” zegt Seynaeve.
 • Bart Caron (Groen!) pleit voor meer fietsenstallingen, ook in het centrum van de stad. Bijvoorbeeld in de nabijheid van K in Kortrijk zou dit wenselijk zijn. Zeker voor de fietsers die snelle inkopen doen is dit beter, de andere fietsers kunnen uiteraard terecht in de ondergrondse fietsenstalling van K. Guy Leleu antwoordt dat er zeker en vast nieuwe stallingen zullen komen in het stadscentrum! Goed zo.
 • Schepen Wout Maddens geeft nu eigenlijk toe dat het systeem niet deugt. Hij verlengt oa. de premie voor CO-beveiliging met 1 jaar. Normaalgezien zou die nu aflopen op 1 juli. Ook andere premies zullen eventueel verlengd worden. De progressieve fractie verwittigde bij de invoer van dit systeem al voor deze slechte aanpak. Het was toen allemaal niet waar.
 • Punt 18: bouwpremies in Kortrijk. Philippe De Coene (sp.a) heeft twee vaststellingen over dit systeem. De premies lopen telkens slechts twee jaar per thema (bijvoorbeeld dakisolatie). Dit is veel te kort. Zo kan deze tegemoetkoming naar de burgers nooit op kruissnelheid komen. Tegen dat de burgers massaal weten dat de premie bestaat wordt ze terug afgeschaft. Tweede vaststelling is dat voor dit systeem, ingevoerd door Wout Maddens (Open VLD), veel minder aanvragen zijn en dus minder uitbetalingen naar de burger. Er is een halvering van het budget! Philippe De Coene besluit: “dit is een slecht systeem en eigenlijk een light-versie van het oude systeem, wat wel werkte.”
 • Marc Lemaitre (sp.a) vraagt een woordje uitleg over het al dan niet optrekken van het nieuwe politiekantoor op Kortrijk Weide. In de memorie bij punt 14 staat een zinnetje: Indien politiekantoor niet wordt gebouwd dan dient nagedacht of de gronden nog dienen aangekocht door de Stad. Lemaitre vindt het heel erg vreemd dat er blijkbaar in deze richting wordt nagedacht. Lybeer antwoord niet echt, hij vindt het vooral vreemd dat deze zin juist bij dat punt in de memorie staat.
 • Voorzitter Lieven Lybeer verlaat de zaal omdat er een punt behandeld wordt over Makkie. Hij is voorzitter van die CVBA, hij mag dus niet aanwezig zijn tijdens de debatten en de stemming.
 • Er wordt nu gestemd over het aanduiden van vertegenwoordigers uit de raad bij de intercommunale Gaselwest. Dit gebeurt op briefjes, in een omslag die dan worden afgegeven aan de ambtenaren. De telling van de stemmen gebeurt dan terwijl de rest van de agendapunten worden afgehandeld.
 • Guy Leleu leest nu voor uit het jaarverslag van Gaselwest. Niemand luistert, maar dit is dan ook helemaal niet boeiend. Volgens mij heeft het absoluut geen zin om die jaarverslagen voor te lezen. Men kan gewoon vragen of er opmerkingen zijn of vragen. Op voorwaarde dat de raadsleden dan wel het verslag krijgen natuurlijk!
 • Vincent Van Quickenborne (Open VLD) komt nu ook toe.
 • Punt 1 gaat over Psilon. Aktename van het jaarverslag 2009. Maarten Seynaeve (VB) klaagt aan dat de raadsleden niet in het bezit zijn van dit verslag. “Op deze manier is het voor de raadsleden onmogelijk om goed te kunnen volgen.” zegt Seynaeve. Het punt wordt uitgesteld. Onvoorstelbaar, wat een goed bestuur in Kortrijk.
 • De zitting wordt geopend. Voorzitter Lybeer vraagt aan de raad om de ingediende vraag van Eric Flo onontvankelijk te verklaren wegens geen duidelijk onderwerp. De raad gaat akkoord. Flo zelf was er nog niet. Hij wandelt nu juist binnen. Flo heeft trouwens net een nieuwe partij opgericht: onafhankelijke-K. K staat voor Kortrijk.Kerk.Katholiek. Voor de Vlaamse verkiezingen staat K voor Onafhankelijk Vlaanderen met Koning of Koningin. Lidgeld bedraagd (sic) 25 euro tot 500 euro! Voila, nu weet u het ook.
 • Wat vroeg aanwezig. Interessant. Guy Leleu en Antoon Sansen (beiden CD&V) keuvelen wat over de verkiezingen. En vooral over de implicaties voor Kortrijk… Zijn vermoeden dat Stefaan De Clerck geen minister meer zal mogen zijn. Dit wil zeggen dat Lieven Lybeer terug een stap op zij zou moeten zetten… “En als Lieve Vanhautte (overgestapt naar CD&V) gebleven was bij NVA, had ze misschien nu in het parlement gezeten!” aldus Leleu. Nog Leleu: “Quickie zal weer meer tijd hebben voor de gemeenteraad.” “Maar dat is niet goed!” antwoord Sansen.

Gemeenteraad 10/05/10, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis.

 • We starten met wat vertraging. Deze keer volledig gepermitteerd. 11 11 11 voert namelijk actie aan de ingang van de raadszaal. Ze vragen iedereen 10 seconden te wachten voor resultaat bij de millenniumdoelstellingen. Er wordt immers al 10 jaar gewacht. Meer info op www.wachtmee.be.
 • We zijn gestart. De voorzitter staat even stil bij het overlijden van José De Schaepmeester. Marc Lemaitre schreef een mooistukje over de oud-politicus. Er wordt 1 minuut stilte gehouden.
 • Punt 54 wordt eerst behandeld. Een motie rond de millenniumdoelstellingen. Zo kunnen de actievoerders dit punt volgen. Motie goedgekeurd. Onthouding van VB.
 • De eerste punten op de agenda gaan vooral over het akte nemen van jaarverslagen en aanduiden van vertegenwoordigers bij verschillende intercommunales zoals IMOG, WIV (vliegveld Wevelgem), … Er worden ook resultatenrekeningen en jaarverslagen goedgekeurd van diverse gemeentelijke vzw’s. Schepen Stefaan Bral (CD&V) licht het jaarverslag van IMOG toe. Dit is wat overbodig. De meeste raadsleden luisteren niet, ze hebben allemaal het verslag gekregen. Beter zou zijn gewoon te vragen of er opmerkingen zijn over het verslag… dit duurt te lang.
 • Weinig volk op de publieksbanken deze maand. Stefaan De Clerck komt nu ook toe.
 • Maarten Seynaeve (VB) klaagt ondertussen aan dat de vertegenwoordigers in de verschillende intercommunales steeds leden zijn van de meerderheid. Hij stelt voor om zowel iemand van de meerderheid als van de oppositie te vertegenwoordigen. Waarnemend burgemeester Lieven Lybeer (CD&V) vindt dit niet nodig. “Het is niet meer dan normaal dat het de meerderheid is die deze vertegenwoordigers levert, we zullen deze traditie niet wijzigen.” Er wordt gestemd. Het voorstel van VB is verworpen.
 • Nu overloopt schepen Guy Leleu (CD&V) het jaarverslag van FIGGA. Na hem komt schepen Filip Santy (CD&V) over Leiedal. Dit is echt wel saai. Constructief voorstel: Verwijs toch gewoon naar het verslag! Dit zal de dynamiek van de gemeenteraad alleen maar ten goede komen. Bijna niemand luistert.
 • Demissionair minister Vincent Van Quickenborne is er ook (nog) niet. Volgens zijn getwitter zit hij op Brussels Davos Economic Forum. Ondertussen ( 19u36) is hij toch aangekomen.
 • Schepen Jean de Bethune (CD&V) is aan de beurt over het jaarverslag van de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Bart Caron (Groen!) komt hierop tussen. “Het treinstation van Wevelgem heeft meer passagiers dan de luchthaven,” aldus Caron. “De luchthaven draaide meer subsidie-omzet dan bedrijfsomzet, zo betaalt de provincie en het Vlaams gewest 85 euro per vlucht van de zakenpassagiers.”
 • Van Quickenborne doet nu, zoals hij zelf twittert, een letermeke vanop de gemeenteraad. Een fotootje vanop zijn plaats:http://yfrog.com/4262pj
 • Schepen Wout Maddens (open VLD) neemt nu het woord over de gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen. Het decreet ruimtelijke ordening voorziet dat de gemeenteraad advies bezorgt aan de Vlaamse commissie voor ruimtelijke ordening. Stad Kortrijk wil onder meer pleiten bij het Vlaams Gewest om de N 328 aan te leggen. Dit is een verbindingsweg tussen het rond punt aan de Euroshop en de R8. Zeer slechte zaak. Een halve autosnelweg aanleggen in de achtertuin van een, nu nog, rustige buurt!
 • Philippe De Coene (sp.a) wil toch een aantal knelpunten aanhalen: “Het is vooral de oudere bevolking die in aantal toeneemt in Kortrijk. De stad is dus sterk aan het vergrijzen. Kortrijk zou moeten aantrekkelijker zijn voor jonge mensen. De stad moet meer inzetten op open ruimte en groene zones in de stad, dit zal de economie ten goede komen en de demografische evolutie bevorderen. We mogen niet alle schaarse open ruimte opofferen.” Philippe De Coene nog over de aanleg van de N 328: “Er is geen gretigheid bij het Vlaams gewest om deze zeer dure weg te financieren. Bovendien zal deze weg niet enkel verkeer omleiden maar ook verkeer genereren, wat de leefbaarheid van een aantal wijken zal doen afnemen. Denk bijvoorbeeld aan de wijk Moorseelsestraat – Vlasbloemstraat.”
 • Punt 27: Definitieve vastlegging van het ruimtelijk uitvoeringspan (RUP) AZ Groeninge. “De progressieve fractie zal dit niet goedkeuren”, zo zegt Bart Caron (Groen!), “Dit RUP is alleen bedoeld om koning auto te dienen. De natuur wordt teruggedrongen en ingesloten. Jammer dat dit net rond een ziekenhuis gebeurt.” Schepen Wout Maddens reageert: “Dit RUP komt aan het einde van het planningsproces, we gaan dit nu niet meer in vraag stellen.”
 • Nu een punt over de ophaling van textielafval in Kortrijk (oa. die containers waar je gebruikte kledij kan in deponeren.) Bart Caron vraagt zich onder meer af waarom de ene organisatie meer containers mag plaatsen dan de andere.
 • De snelheid in de President Kennedylaan en de Munkendoornstraat wordt verlaagd van 70 naar 50 Km/u, er wordt ook eenrichtingsverkeer ingevoerd in een aantal straten en er komen twee nieuwe zebrapaden op de Oudenaardsesteenweg. Heel wat andere onderhoudswerken aan de openbare weg worden uitgevoerd.
 • Begrotings- en jaarrekening van de stad. Marc Lemaitre (sp.a) vindt het nog steeds terecht niet kunnen dat de stad op zo’n grote financiële reserves blijft zitten. En dit in tijden van crisis. “Vorig jaar heb ik in deze raad voorspeld dat u over 2009 een overschot (begrotingsresultaat) zou boeken tussen de 6 en de 10 miljoen euro. Het scheelde niet veel of ik werd uitgelachen. Toch is mijn voorspelling uitgekomen. Het begrotingsresultaat over 2009 bedraagt 10,5 miljoen euro,” begint Lemaitre zijn tussenkomst. “De bewoners zijn de dupe van het slechte financiële beleid van de stad”, aldus Lemaitre. Nog nooit werden er door de inwoners zoveel belastingen betaald, nog nooit werd er zo weinig geïnvesteerd en dat met een nooit geziene spaarpot!
 • Alain Cnudde (CD&V), schepen van financiën, weerlegt op zijn gekende arrogante toon: “Wij geven 114 miljoen euro uit per jaar. Op drie jaar tijd is dat dus ongeveer 330 miljoen euro. Het overschot van 10 miljoen euro is dus 1/33 van het uitgegeven bedrag. We hebben dus een begrotingsoverschot van 3 %, wat volgens mij aanvaardbaar is.” Marc Lemaitre: “De schepen doet weeral of ik er niets van begrijp. Dat riante overschot van 10 miljoen euro is er vooral doordat de Kortrijkse gezinnen te veel belastingen betalen en doordat de waterfactuur enorm is gestegen.” Philippe De Coene wil een punt van orde maken: Hij betreurt dat in dit zo belangrijke debat, zoniet het belangrijkste van het jaar, absoluut geen aandacht en respect is voor de tussenkomst van de oppositie.
 • Budgetwijziging 2010. De belangrijkste wijzigingen: de toelage aan KVK (zie ook vorige gemeenteraden in archiefpagina), wegeniswerken ten gevolge van de strenge winter en veldverwarming voor KVK (komt straks nog aan bod).
 • Punt 51. VB is bij monde van Maarten Seynaeve tegen de komst van het crematorium op de huidige locatie. VB vreest ook dat de stad financieel zal moeten opdraaien indien de bouwwerken door de rechtbank moeten worden stopgezet. Er lopen immers nog juridische procedures.
 • Punt 53 gaat over het project Safe Party Zone. Het is de bedoeling om zware amokmakers de toegang tot fuiven, die georganiseerd worden door erkende jeugdverenigingen, te weren. Mooi initiatief van de stad, veiligheid is een basisrecht. Nu nog een zaal! De Jeugdraad voert binnenkort actie voor een fuifzaal: meer info hier. Bert Herrewyn (sp.a) pleit ondertussen ook nog eens voor de komst van een fuifzaal.
 • Punt 55: Veldverwarming en drainagesysteem voor KVK. Bart Caron (Groen!) komt tussen. “De progressieve fractie heeft veel vragen bij de dictaten van de voetbalbond. Gras opwarmen is niet verantwoord als zoveel mensen in energiearmoede leven. Het is ook helemaal niet milieuvriendelijk. De stad kan hier niets aan doen, KVK evenmin. De progressieve fractie wil uiteraard niet dat KVK niet zou kunnen verder spelen in eerste klasse. Vandaar zal de progressieve fractie zich met twee leden symbolisch onthouden. De andere leden van onze fractie zullen voor deze investering stemmen.”
 • Maarten Seynaeve (VB) heeft ook bedenkingen. Hij vreest onder meer dat deze investering ten koste zal komen van de jeugdwerking. VB zal zich onthouden. Eric Flo komt ook tussen. Hij dwaalt volledig af. Philippe De Coene wijst de voorzitter erop dat in het reglement staat dat men tijdens de debatten bij het onderwerp moet blijven. Ook Franceska Verhenne (CD&V) komt tussen: “Dit is een serieuze inspanning van de stad voor KVK, ik verwacht dan ook dat KVK zijn sociale return naar de samenleving hoger op de agenda zal plaatsen.”
 • Er wordt de raad verzocht om de overeenkomst 2010-2012 met de Vlaamse regering, met betrekking tot het lokaal integratiebeleid van de stad Kortrijk goed te keuren. Er worden een aantal strategische en operationele doelstellingen vooropgesteld. De stad Kortrijk ontvangt voor de uitvoering van deze overeenkomst van de Vlaamse overheid een jaarlijks subsidiebedrag voor 1 voltijds personeelslid. De stad Kortrijk zet hier zelf minimum 0,5 FTE tegenover. VB is tegen. VB noemt dit positieve discriminatie en wil niet dat stad Kortrijk een beeld ophangt van een multiculturele stad. VB wil maar niet beseffen dat de multiculturele samenleving geen opgehangen beeld is maar een feit. Het blijft een racistische partij.
 • We zijn aan de toegevoegde agendapunten. Het college van burgemeester en schepenen nam onlangs de beslissing om NIET over te schakelen op het gebruik van alkylaatbenzine voor de kleine machines van de stad, zoals bvb kettingzagen en grasmaaiers. Dit type brandstof is onschadelijk voor het personeel en het leefmilieu. Die omschakeling werd ook gevraagd door de directie facility van de stad. Maarten Seynaeve (VB) en Bart Caron (Groen!) willen weten waarom de stad niet kiest voor veilige en milieuvriendelijke brandstoffen. De schepen belooft dat er in de toekomst zal overgeschakeld worden. Goede zaak.
 • De raadszaal loopt leeg. Op de CD&V banken zijn ze nog met vier van de tien aanwezig. Goed bezig gasten! Pfff
 • Jan Deweer (VB) betreurt dat tijdens het Urban Golf Tornooi standbeelden zoals het Groeningemonument als doelwit zullen gebruikt worden. Belachelijk! Op de site van Urban Golf Kortrijk kan je lezen dat een van de basisregels is: respect voor andere mensen en eigendommen. Daarom wordt er ook met zachte balletjes gespeeld die geen schade kunnen aanrichten. Voorts zou Jan Deweer liever spreken van stadsgolf. Hij heeft een hekel aan Engelse benamingen.
 • Philippe Avijn (Groen!) vraagt of de stad Kortrijk, in samenwerking met de horecasector, een initiatief kan nemen om via een brochure en een link op de website de vegetarische en biologische keukens in de Kortrijkse restaurants te promoten zodat een deel van de restaurantbezoekers niet moet uitwijken naar een andere stad.
 • De mondelinge vragen. Er komt aan het licht dat Dell’anno, nu failliet, de waarborg voor het pand niet betaalde aan de stad! Zal de stad dit geld nu kwijt zijn?
 • Nog een punt in besloten zitting. Het publiek en de pers moeten de zaal verlaten. Vlug computer afsluiten. De volgende gemeenteraad vindt plaats daags na de federale verkiezingen. Tot dan?

Gemeenteraad 10/04/10, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis.

 • Koen Byttebier is tevreden met de kwaliteit van de verslaggeving van de eerste raadscommissie. Hij vraagt of dit tot voorbeeld kan dienen voor de andere commissies.
 • Antoon Sansen vraagt naar de aanleg voor petanquebanen.
 • Marc Lemaitre vraagt of het mogelijk is om de transporten voor de leiewerken niet via de Stasegemsestraat te laten verlopen met tractoren. Waarom eiste de stad niet dat de aannemer gewone vrachtwagens gebruikt? Die maken de straten minder vuil en rijden ze niet volledig kapot. Volgens de schepen kon dit niet omdat de aard van de werken dit niet toeliet.
 • Maarten Seynaeve had nog een vraag voor schepen Jean de Béthune, maar die is al vertrokken. Seynaeve vindt dit een teken van respectloos omgaan met de raad.
 • Mondelinge vragen. Philippe De Coene stelt een vraag over het indienen van de bouwaanvraag rond de site Callens. Hij hoopt dat de buurt zal betrokken worden en dat de plannen zullen toegelicht worden op een tweede bewonersvergadering, zoals beloofd op de eerste bewonersvergadering. De burgemeester belooft dat het overleg er komt.
 • De laatste toegevoegde vraag. De voorzitter wou al overgaan naar de mondeling punten, iets te vlug. Raadslid Philippe Avijn van Groen! had nog een vraag ingediend over de inzet van vrijwilligers voor natuureducatieve opdrachten en de ontwikkeling van het stadsgroen Marionetten. Avijn stelt vast: “natuur en natuurontwikkeling is volledig weggeveegd uit de agenda van het stadsbestuur.” Schepen van leefmilieu, Stefaan Bral ontkent dit.
 • Bart Caron stelt ook een vraag over het beleid voor personen met een handicap. Hij vraagt het beleid af te stemmen op de uitdagingen van vandaag om mensen en organisaties aan te zetten projecten te ontwikkelen die een toegevoegde waarde geven aan de Kortrijkse gemeenschap. De schepen is bereid om samen met de adviesraden hierover na te denken. Bart Caron is tevreden met het antwoord van de schepen.
 • Door het lange en zeer specifieke antwoord van de schepen verslapt de aandacht van de raadsleden enorm. Er wordt wat gekeuveld. Minister De Clerck slaat een praatje met schepen Depuydt vanop de stoel van schepen de Béthune. Zou hij heimwee hebben naar deze kant van de raadszaal?
 • Bart Caron (Groen!) stelt een aantal vragen over de proefprojecten kinderopvang met dienstencheques. Volgens Caron is het proefproject niet echt een groot succes. Als het van ons (Groen!) afhangt mag dit peperdure systeem worden afgeschaft. Caron citeert uit het standpunt van het ACW over het gebruik van dienstencheques voor kinderopvang (ACW loopt ook niet echt warm voor dit systeem). Hoeveel cheques zijn er in Kortrijk verkocht? Hoeveel zijn er gebruikt en hoeveel procent is dat van het beschikbare. Welke type gezinnen maken er gebruik van? Hoe evalueert de schepen dit experiment? Elisabeth Van Damme (Open VLD) komt hierop tussen. Ze vindt dat het systeem nog zou moeten uitgebreid worden.
  Schepen Alain Cnudde (CD&V) geeft een heel lang, uitvoerig en concreet antwoord (4 bladzijden repliek). Zijn samenvatting: Hij kan de teneur van Bart Caron, als zouden de dienstencheques voor kinderopvang niet aanslaan, niet bijtreden. Hij vindt dat Kortrijk heel voorbeeldig is tewerk gegaan in dit proefproject. Er zijn heel veel positieve reacties over dit systeem.
 • Moniek Gheysen (Open VLD) vraagt of de stad van plan is iets te doen rond de ‘internationale week van de begraafplaatsen’. Gheysen vraagt zich ook af hoe ver Kortrijk staat met het voorbereiden van bezoekers van begraafplaatsen via een website.
 • Johan Coulembier (CD&V) vraagt aandacht voor de bewoners en handelaars tijdens de werken aan de Doornikserijksweg te Bellegem. De weg zou volledig worden afgesloten. Hij vraagt zich af of het niet mogelijk is de weg gedeeltelijk open te houden. Er werd ook zeer slecht gecommuniceerd naar de bewoners en handelaars. Hij vraagt zich af of er niet meer inspraak kan komen voor de bewoners. Schepen Guy Leleu geeft toe dat er slecht werd gecommuniceerd door het Vlaams Gewest.
 • Bert Herrewyn (sp.a) stelt een vraag over afvalarme evenementen. Er bestaat een advies vanuit diverse adviesraden omtrent het afvalarm organiseren van evenementen. Het komt er in grote lijnen op neer dat er een samenwerking moet komen tussen de diensten die evenementen ondersteunen en de dienst leefmilieu met de organisatoren. Er kunnen diverse afspraken worden gemaakt: het gebruik van herbruikbare / composteerbare bekers en borden, het gebruik van fairtrade producten, uitdelen van flyers, afvalpunten, … Herrewyn vraagt het standpunt van de stad omtrent dit advies. Hij kaart ook heel concreet de problematiek van de herbruikbare bekers van de stad aan. Er zijn er veel te weinig, vele bekers zijn in slechte staat, er is geen eenduidig systeem voor de inzameling. Dit brengt teweeg dat veel organisaties de bekers niet meer wensen te gebruiken en er zo grote afvalbergen ontstaan. Schepen Bral geeft een antwoord. Het gemeenschappelijk advies van de verschillende adviesraden wordt enorm gewaardeerd en ondersteund. Er zal ook een reglement terzake opgesteld worden, in overleg met de verschillende spelers en uiterlijk aan de raad worden voorgelegd bij de bespreking van de retributies voor 2011. Herrewyn vraagt aandacht voor de afdwingbaarheid, enkel zo heeft dit reglement slaagkansen.
 • Een gemeenteraad met constante luide achtergrondmuziek. Bonke bonke bonke… ’t is foor in de stad!
 • Punt 34. Marc Lemaitre gaat niet akkoord met de opheffing van de toelage aan instellingen voor gezinshulp. “Dit is een blinde en niet-sociale besparingsmaatregel.” Lemaitre zegt te weten dat de organisaties dit geld goed kunnen gebruiken. De burgemeester geeft toe dat de organisaties niet gelukkig zijn met deze besparing, maar ze hadden er begrip voor. Stemming: 21 voor (meerderheid), 13 tegen (oppositie).
 • Bart Caron (Groen!) vraagt zich af waarom er 164 bezwaarschriften van bewoners in dit dossier zomaar ongegrond verklaard werden. Schepen Wout Maddens antwoord dat de motivering in de notulen van het CBS te vinden zijn. Caron vindt het jammer dat ze niet in het dossier van de gemeenteraad zitten.
 • De stemming: 28 voor, 8 onthoudingen, 1 tegen. De progressieve fractie onthield zich. Flo stemde tegen.
 • Ook Patrick Jolie doet nog eens zijn zegje. Hij betreurt dat er politieke spelletjes werden gespeeld. Hij verwijt ook Philippe De Coene een populist en extremist te zijn. Pfff, zo flauw, speel het toch op het dossier, Jolie, en niet op de man. Het debat werd nochtans tot nu correct gevoerd, jammer dat Jolie het verpest.
 • Eric Flo stelt voor om het seizoen uit te spelen en dan de boeken neer te leggen. Opdoeken KVK, zo vindt hij.
 • Philippe De Coene zegt dat desondanks het enthousiasme van de schepenen het punt eigenlijk niet kan gestemd worden, omdat er nu eenmaal geen geld is voorzien op de begroting. Dit kan slechts in zéér uitzonderlijke gevallen en dit werd nog nooit eerder toegepast voor het geven van een toelage aan een vennootschap.
 • Nu is het aan de schepen van sport, Stefaan Bral, hij legt uit waarom de stad koos voor een toelage a posteriori. De stad was volledig op de hoogte van de gedane investeringen. Er werd niet geopteerd voor een overbruggingskrediet. We hebben in eerste instantie getracht aan een lening te komen bij een financiële instelling. Daarna was de optie om een toelage te geven, gespreid in de tijd. Dit bleek niet mogelijk. KVK had dat geld nodig. Aldus werd er geopteerd om de toelage in één keer uit te betalen. Wat de voorwaarden betreft, was KVK zelfs bereid die condities te aanvaarden als het zou gaan om een lening (wat KVK beter vond). De overeenkomst met KVK kon niet meer worden aangepast omdat het seizoen reeds was gestart. (Philippe De Coene vroeg hiernaar). Ook het feit dat de stad een revisor zal kunnen aanduiden om de boeken te controleren vindt de schepen een zeer goede zaak. Ook het sociaal aspect zal worden geïntensifieerd. “KVK heeft investeringen gedaan aan onze infrastructuur en nu hoop ik dat de stad deze kosten voor 3/4 kan terugbetalen,” zo besluit de schepen.
 • Ondertussen is Stefaan De Clerck ook aanwezig (anderhalf uur te laat).
 • De schepen van financiën, Alain Cnudde, mag eerst antwoorden. Hij geeft toe dat er op het artikel geen geld voorzien werd. Maar dat komt in orde bij de eerste begrotingswijziging, aldus de schepen.
 • Het onderonsje van Flo met de schepenen zit erop. We gaan verder.
 • De zitting wordt nu geschorst op vraag van Flo.
 • Franceska Verhenne (CD&V), raadslid en OCMW voorzitter, komt ook tussen. Zij hoopt dat KVK de reeds genomen initiatieven op sociaal vlak verder zet.
 • Eric Flo (onafhankelijk) vindt 411.00 EUR veel te veel. “Dat is financieel wanbeleid!” Hij wil een onderhoud met de bevoegde schepenen onder vier ogen en vraagt om de zitting even te schorsen. De voorzitter wil afwachten en geeft eerst de andere raadsleden het woord.
 • Ook Maarten Seynaeve is niet volledig akkoord met de gang van zaken. VB vraagt zich ook af waarom er werd gekozen om een toelage te geven en niet voor een lening, zoals KVK zelf wou. Waarom werden de voorwaarden nog gewijzigd? Kan de stad een overzicht geven van de nog te maken investeringen? Het argument van de stad (“Wij zijn geen financiële instelling”) klopt ook niet zegt Seynaeve. Er werden in het verleden al meerdere malen kredieten verstrekt aan andere instellingen.
 • Nu punt 14. Geld voor KVK. Philippe De Coene (sp.a) neemt het woord. Hij kaart een aantal zaken aan die niet helemaal correct zijn. Er is iets mis met het begrotingsartikel voor deze subsidie. Er is op het opgegeven artikel geen budget voorzien zulke uitgave. Ook de voorwaarden die de stad oplegt aan de club zijn niet goed, aldus de progressieve fractie. “Dit had allemaal veel beter en transparanter gekund,” zo zegt De Coene. “Waarom kiest de stad voor een toelage en niet voor een terugbetaling van de objectiveerbare gedane investeringen (411.000 EUR)? Dit zou veel beter zijn,” zegt De Coene nog.
 • Nu gaan we wat vlugger vooruit. Tot en met punt 11: “geen bemerkingen, algemeen goedgekeurd”
 • Nu een aantal geheime stemmingen in openbare zitting. Schepen Filip Santy (CD&V) moet vertegenwoordigd worden in een aantal Algemene Vergaderingen.
 • Jan Deweer (VB) wil niet stemmen over het samenwerkingscontract stad Kortrijk – Designregio over het Europees project Innovation Festival omdat er zaken instaan die in het Engels zijn en niet in het Nederlands. De burgemeester geeft repliek: “sommige stukken zijn inderdaad in het Engels, maar dat is nu eenmaal de voertaal van de Europese Unie. Wij wensen de raadsleden maximaal te informeren, vandaar dat wij u deze stukken niet wilden onthouden. Een vertaling kost ook geld aan de belastingbetaler ” Er wordt getracht om subsidies uit Europa te verkrijgen voor dit dossier. Terechte opmerking van Lybeer. Er wordt gestemd. VB stemt tegen.
 • De fractietoelagen. Zie ook kortrijkwatcher. Maarten Seynaeve (VB) hekelt de aangebrachte facturen van de CD&V fractie. Internetrekeningen van de CD&V voorzitter werden ingediend, ook al is hij geen lid van de fractie. Schepen de Béthune maakt zich kwaad en valt Seynaeve in de rede. “Moei u in uw eigen fractie!” roept de schepen. Fractieleider van CD&V, Pieter Soens, verdedigt deze facturen: “De CD&V voorzitter maakt deel uit van onze fractie, hij engageert zich voor de goede werking van onze fractie, u zoekt terug spijkers op laag water.” De burgemeester zegt dat er al voldoende over gezegd werd over die toelagen, en ziet geen probleem. Er wordt nu gestemd over een aktename?! Kan dit wel, stemmen over een aktename?
 • Philippe De Coene kaart aan dat de leden van de meerderheid slechts met 20 aanwezig zijn (7 afwezigen van de meerderheid). Ze zijn dus niet in aantal om de dossiers te stemmen. Vincent Van Quickenborne komt ondertussen aan, ook Patrick Jolie is er nu ook, een kwartier te laat. Er is nu een meerderheid aanwezig.
 • Lieven Lybeer, voorzitter van de raad en waarnemend burgemeester, opent de zitting.
 • De raadsleden en het stadsbestuur komen aan. Frans Destoop, oud-schepen van de stad (CD&V) zit op de publieksbanken vanavond. De fractieleiders maken nog wat afspraken met hun fractie. Stemgedrag rond KVK-dossier?
 • Oeps veel te vroeg hier… nog een halfuurtje wachten.

Gemeenteraad 08/03/10, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis.
Klik hier voor de agenda

Slechts 20 punten op de agenda vanavond. Er werd wel een punt bij hoogdringendheid toegevoegd door het college. Er werden 10 punten toegevoegd door raadsleden van de oppositie.

De vorige verslagen kan je steeds terugvinden op de ‘Archief’ pagina. In cursief geef ik hier en daar een eigen inbreng. De meest recente berichten verschijnen bovenaan.

 • Het zit erop. Tot volgende keer!
 • We zijn aan de mondelinge vragen. Hans Masselis klaagt aan dat vrachtwagens in de Condédreef gevaarlijk geparkeerd staan. Philippe Avijn vraagt waar de monumentale verlichtingspalen vanop de Budabrug gebleven zijn. Eric Flo vraagt hoe het nu zit met de achterstallige betalingen van Dell’Anno. Wilfried Depauw (VB) vraagt of de winkelwandelstraten nu echt weer verkeersvrij worden nu K in Kortrijk af is, hij meldt ook dat de grondverlichting in de Kleine Kapucijnenstraat niet werkt. Een kleine tip: je kan dit eenvoudig melden op meldpunt@kortrijk.be of op 1777.
 • Bert Herrewyn vraagt nogmaals aan de bevoegde schepen Jean de Béthune hoever het staat met het toegankelijk maken van de gemeenteraad voor de inwoners via internet. In Leuven kan de gemeenteraad live via het internet gevolgd worden.Zie ook mijn stukje hierover. Herrewyn vroeg dit twee jaar geleden al. Jean de Béthune beloofde toen dit te bekijken. Hoe ver staat dit nu? De schepen: “Het is technisch niet eenvoudig en de investering kost veel geld, maar ik ben principieel akkoord en zal dit verder bekijken.” Uw dienaar gaat dus nog een tijdje door met live-commentaar 😉
 • Bert Herrewyn had een vraag omtrent afvalarme evenementen. Maar schepen Stefaan Bral is al verdwenen. Dezelfde schepen die vraagt om bij hoogdringendheid punten te agenderen, vindt de punten van de oppositie niet belangrijk genoeg om te blijven. “Dit is geen serieuze manier van werken” zegt fractieleider Philippe De Coene. Weeral een incident. Geen greintje respect voor de raad.
 • Bart Caron (Groen!) vraagt of het mogelijk is de verlichting te doven op het duurzame bedrijventerrein Evolis zolang er nog geen bedrijven gevestigd zijn. En van zodra er bedrijven zijn, een systeem te voorzien van gedeeltelijke verlichting of gedimde verlichting. “Het is compleet nutteloos een bedrijventerrein te verlichten waar geen activiteiten zijn” Terechte vraag van Caron. Schepen Leleu antwoordt. Volgens hem is het fout te beweren dat Evolis niet gebruikt wordt. Het wordt al een tijdje gebruikt om vrachtwagens en bestelwagens voor K in Kortrijk te ontvangen. Zodra K in Kortrijk afgewerkt is zal gevraagd worden aan Eandis de verlichting te doven. Goed zo.
 • Jean de Béthune roept ondertussen de hulp in van de stadssecretaris in zijn zoektocht naar een document die zijn verklaringen staven.
 • Maarten Seynaeve wil ook weten hoe het staat met de toekomst van ‘Kortrijk Weide’. Wat is de stand van zaken omtrent het nieuwe politiekantoor dat daar zou moeten komen? Welke initiatieven werden genomen m.b.t. de nieuwe fuifzaal? Ook Bert Herrewyn komt tussen: van waar de informatie dat de NMBS loods niet meer zal ingericht worden als fuifzaal? Schepen Cnudde behoudt samen met de jeugddienst de optie van een fuifzaal op Kortrijk Weide, maar het kan nog lang duren… Dat duurt nu al meer dan 10 jaar, tijd voor actie!!
 • De burgemeester stelt voor om verder te gaan met de zitting zodat de schepen de desbetreffende documenten kan opzoeken.
 • VB, terug bij monde van Maarten Seynaeve, stelt zich vragen bij de BID-belasting. Zie ook mijn stukje over de BID-belasting. “Het lokaal pact werd door de stad met de voeten getreden” aldus Seynaeve. Volgens mij heeft hij gelijk. Hij vraagt wat de stad zal doen om zich in orde te stellen met het lokaal pact, waarin staat dat de belastingen niet mogen verhoogd worden. Schepen de Béthune antwoordt: er is geen vuiltje meer aan de lucht. Het kabinet Bourgeois heeft me gemeld dat de verhoging geen probleem is. Philippe De Coene: “Ik wil dat op papier zien, want dit is erg belangrijk, dit wil eigenlijk zeggen dat de minister zichzelf terugfluit?!” De burgemeester vraagt aan de schepen om toch wat verdere uitleg te verschaffen. De schepen zegt dat het om een mondelinge communicatie gaat. Er zou een pact bestaan tussen de stad en de Vlaamse overheid, aldus de schepen. De Coene vraagt om tijdens deze zitting nog de desbetreffende stukken (dat pact) te tonen. Desnoods moet de zitting even geschorst worden.
 • Bart Caron en Bert Herrewyn van de progressieve fractie willen de fietsvergoeding voor het stadspersoneel verhogen. Sinds vorig jaar is het wettelijk mogelijk 0,20 EUR te geven  per kilometer i.p.v. de vroegere 0,15 EUR. Kortrijk geeft tot op vandaag 0,15 EUR aan haar personeel. Het voorstel is dus om vanaf 01/01/2010 de fietsvergoeding op te trekken naar 20 eurocent. Dit zal het fietsgebruik voor woon- werkverkeer aanmoedigen en zo minder wagens op de weg brengen. Dubbele winst: goed voor het milieu en goed voor de nu al overvolle wegen in Kortrijk. Lybeer antwoordt vanuit zijn hart, zo zegt hij, als fervent fietser. De burgemeester vindt dit een punt voor het vakbondsoverleg en weerlegt het voorstel dus. Jammer.
 • Patrick Jolie komt nu ook tussen over het doortrekkersterrein. Hij vraagt goede communicatie om wilde stadslegendes te vermijden. Schepen Filip Santy geeft antwoord. Het debat wordt terug op niveau gevoerd nu. Er is wel degelijk goede communicatie tussen de stad en de doortrekkers, via de toezichthouder. De schepen geeft ook toe dat er praktische problemen zijn met het toilet die heel binnenkort worden opgelost. Goed dat Kortrijk over zo’n terrein beschikt. Er wordt ook aangekondigd dat het terrein binnenkort even gesloten wordt om enkele technische aanpassingen te doen.
 • Flo wil ook het reglement van het doortrekkersterrein in beeldvorm uitbrengen. Hij zegt letterlijk: “Vele bewoners van het doortrekkersterrein kunnen in geen enkele taal lezen nog schrijven” Hoe weet Flo dat toch allemaal? Of is voor hem een woonwagenbewoner d’office een ongeletterde? Schrijnend. Hij wil van het toilet op het doortrekkersterrein een toilet met hogedrukreiniging maken. 60 bar vraagt hij. En steunen (op 1m en 10 cm) om zich aan vast te houden. Hopelijk zijn de volgende toegevoegde agendapunten iets serieuzer.
 • Flo vreest ondertussen aanslagen op de K in Kortrijk: “Als er een zot is die een bommelding doet op zaterdag, wat dan”Jongens toch. Er werd intussen gestemd over de toeristentaks van Flo: 33 tegen 1 voor, Flo zelf natuurlijk.
 • VB vraagt zich af of er wel een consensus bestaat binnen het CD&V-VLD stadsbestuur over het al dan niet shoppen op zondag in Kortrijk. Het is raadslid Vincent Van Quickenborne die de kat de bel aanbond. Hij liet onlangs verstaan dat hij voor het winkelen op zondag is. CD&V is dan weer tegen. Wat is nu het officiële standpunt van de stad? Schepen Jean de Béthune is kort en duidelijk en bevestigt dat winkelen op zondag in Kortrijk nog steeds niet aan de orde is, uitgezonderd op bepaalde koopzondagen zoals de braderie, solden, …
 • Eric Flo dwaalt ondertussen af. Hij begint met een toeristentaks en eindigt met K in Kortrijk. Flo: “Hoe rapper K terug sluit, hoe liever de zelfstandigen dit hebben” Die mens kan nogal een stukske zeveren. Hij sluit af met: “Ik geef het woord aan de bevoegde schepen” Algemene hilariteit (voor de derde keer tijdens Flo zijn tussenkomst).
 • Ondertussen kuist de nestor van de raad, Antoon Sanssen zijn schop af.
 • We zijn aan de toegevoegde punten. Raadslid Eric Flo bijt de spits af met de toegevoegde agendapunten. Flo wil een toeristentaks invoeren in Kortrijk.
 • Er wordt gedebatteerd over de speelstraten. Maarten Seynaeve, Philipe Avijn (Groen!) en Patrick Jolie (CD&V) komen tussen. Het initiatief wordt geloofd. Er wordt gevraagd om het project nog meer bekend te maken bij het publiek. Niet alles in Kortrijk is slecht hoor 😉 integendeel. Schepen Alain Cnudde (CD&V) kondigt aan dat alle straten die deze zomer speelstraat zullen worden, beloond worden met een gratis toneelvoorstelling. Mooi zo!
 • Punt 13. Inzamelen van textielafval. Bart Caron (Groen!) komt tussen. Hij heeft aanvullende vragen. Welke criteria werden gebruikt? Hoe komt het dat de ene vereniging meer containers mag plaatsen dan de andere? Kreeg de stad garanties van de organisaties over een eerlijke communicatie? Kan een gescheiden verzameling gebeuren van herbruikbaar textiel in de containerparken van de stad? De schepen antwoordt: “Gezien de niet hoogdringendheid zal het punt verplaatst worden naar een latere datum” Dat is eerlijk van de schepen.
 • Maarten Seynaeve stelt vast dat de bevoegde schepen niet aanwezig is om punt 6 te behandelen. Ik zag hem zopas broodjes eten in een achterkamertje van het stadhuis, samen met minister Declerck en schepen Leleu. Nog maar eens een blijk van veel respect voor de raad. Jongens toch.
 • We zijn nu pas begonnen (na 45 min) aan de eigenlijke agenda van de raad. Nog niet helemaal… Maarten Seynaeve klaagt aan dat de raadsleden niet werden uitgenodigd op de bewonersvergadering Overleie. Dit werd nochtans beloofd door het stadsbestuur op vorige zitting. Alweer geen respect voor de raadsleden. Schepen Wout Maddens (VLD) vindt de opmerking terecht.
 • wordt gestemd over de hoogdringendheid: 23 voor, 2 onthoudingen, 14 tegen. Het punt werd verworpen. 2 leden van CD&V onthielden zich: Roel Deseyn en Carl Decaluwé. Onenigheid binnen de CD&V fractie dus!
 • Philippe De Coene vraagt het woord bij het begin van de zitting. Hij vindt het niet normaal dat er een agendapunt werd toegevoegd bij hoogdringendheid (geld voor KVK). Dit kan niet volgens het gemeentedecreet. Hoogdringendheid kan enkel indien er gevaar dreigt voor de stad. Maarten Seynaeve (VB) treedt De Coene bij. Schepen Bral antwoordt: “De club heeft dit geld nodig en wij hebben dit punt te laat toegevoegd”. De Coene vindt dat de raad toch goed moet kunnen voorbereid zijn vooraleer er beslissingen genomen worden. “De progressieve fractie is zeker niet gekant tegen een bijdrage voor KVK, integendeel, maar de raadsleden moeten zich toch deftig kunnen voorbereiden?!” Het is niet de eerste keer in Kortrijk dat de raadsleden niet gerespecteerd worden. De Coene: “Laten we dit behandelen op de volgende raad, zodat iedereen zich deftig kan voorbereiden en zo met een brede consensus een mooi paascadeau kunnen bezorgen aan KVK.” Burgemeester Lieven Lybeer zegt dat KVK dringend dit geld nodig heeft, hij insinueert dus dat er financiële problemen zijn bij de club. Dat is nieuw! Klopt dit? Ook Patrick Jolie zegt dat de club krap bij kas zit op het einde van dit seizoen. Bral zegt dat de stad geen inzage kan eisen in de boekhouding van KVK. Is dat geen basisvereiste om te beginnen spreken over al dan niet voorzien van een toelage? Voor mij mag de club gerust geld krijgen van de stad, veel geld zelfs, maar het moet toch een beetje degelijk blijven… Schepen Bral verontschuldigt zich voor het ontbreken van bepaalde stukken in het dossier. Wat een goed bestuur van de stad!
 • De zaal loopt vol.  De zitting wordt geopend om 18u38. Schepen Demedts en raadslid Van Quickenborne zijn verontschuldigd.

Gemeenteraad 08/02/10, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis.

Klik hier voor de agenda

 • We zijn aan de mondelinge vragen. Bert Herrewyn (sp.a) vraagt zich af wanneer er werk wordt gemaakt van het beloofde overleg omtrent de Vlasmarkt. Dit was beloofd voor januari. De schepen vindt het op vandaag niet nuttig een vergadering bijeen te roepen, daar er geen nieuws is. Maarten Seynhaeve (VB) vraagt aandacht voor de toegang van het kerkhof op ’t Hoge, bij regenweer is dat een smerige bedoening. Philippe Avijn vraagt of het klopt dat het speelplein zal verdwijnen in Kooigem.
 • Bart Caron (Groen!) stelt een aantal vragen rond de filialen van de openbare bibliotheek. Caron betreurt oa. dat er keuzes moeten gemaakt worden tussen filialen sluiten en beperken van de collectiebudgetten.
 • Philippe Avijn (Groen!) vraagt te onderzoeken of het mogelijk is een gedeelte van de straat- en monumentenverlichting tussen middernacht en 5u te doven en op die manier een bijdrage te leveren tot de vermindering van de CO2 uitstoot en tegelijk te besparen op de energie-uitgaven. Het antwoord van Leleu: “Er kunnen niet zomaar lichten gedoofd worden, er zijn technische problemen, en bovendien ontstaat er een veiligheidsprobleem”
 • Carl Decaluwé (CD&V) vindt ook dat de oppositie recht heeft op duidelijkheid. Het kan niet dat mensen geweigerd worden op bewonersvergaderingen. Philippe De Coene (sp.a) betreurt de stijl van communicatie. De stad is aandeelhouder in de maatschappij, daardoor hebben de raadsleden het recht om alles te weten wat er beslist wordt! Byttebier zou persoonlijk geen mensen aan de deur zetten op infovergaderingen. Maar de medewerkers van de Goedkope Woning doen het wel! Hij is toch baas van die mensen? Byttebier geeft toe dat het fout was om mensen de toegang te weigeren. Schepen van Wonen Santy (CD&V) zegt dat hij onder de indruk was van de plannen die hij gezien heeft voor de wijk. Maar waarom, schepen, worden die plannen niet voorgelegd aan de verkozenen? Een boeiend debat!
 • Ook de bevoegde schepen Wout Maddens (open VLD) geeft repliek. Er zal een afzonderlijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opgesteld worden voor het gedeelte van de Goedkope Woning, later komt er dan een globaal RUP voor de gehele site. “Ik begrijp dat Marc Lemaitre dit project zelf had willen realiseren als toenmalig voorzitter van de Goedkope Woning, …” Wat een flauwe opmerking van de schepen. Alsof het daarom gaat. Het zijn de bewoners en de visie op de wijk die van belang zijn.
 • Koen Byttebier (open VLD), voorzitter van de Goedkope Woning, reageert op de tussenkomst van Marc Lemaitre. Hij merkt op dat het om meer dan de Venning gaat. Byttebier zegt dat hij niet kan spreken over het verleden. De bewoners werden volgens hem al ingelicht, nog voor de pers werd opgetrommeld. Bronnen zeggen me dat er geen enkele duidelijkheid was op die bewonersvergadering. Het klopt ook niet dat 70% van de woningen zal worden afgebroken, enkel de woningen die niet meer voldoen, worden vervangen door nieuwe. Byttebier garandeert dat de bewoners naar minstens evenwaardige woningen zullen verhuizen tijdens de verbouwingen. Men zal individueel begeleid worden. “Er zijn ook geen inhoudelijke meningsverschillen tussen de stad en de huisvestingsmaatschappij”, aldus de voorzitter.
 • Patrick Jolie (CD&V) geeft er de brui aan, hij vertrekt. Stefaan De Clerck is al een tijdje huiswaarts vertrokken. Er moeten nog een vijftal agendapunten worden besproken. Ze zijn niet geïnteresseerd in wat de oppositie aanbrengt.
 • De wijk Venning is aan de beurt. Marc Lemaitre (sp.a) vraagt een open debat over de heraanleg van de wijk. Hij dringt er op aan dat de voorgenomen plannen eindelijk eens op tafel zouden komen in de gemeenteraad, bij de betrokkenen en in het brede publiek. Wat is Goedkope Woning precies van plan op de Venning? Wat is de stad precies van plan met het ‘overvaartse’ deel van Kortrijk? Hij vraagt zich ook af waarover er een meningsverschil is tussen de stad en de huisvestingsmaatschappij.Ten slotte dringt Lemaitre erop aan dat deze operatie stadsvernieuwing een sociale stadsvernieuwing zou zijn. De huidige bewoners mogen niet de dupe worden. Je kan meer lezen over dit dossier op de blog Kortrijk links bekeken.
 • Schepen Jean de Béthune is blij met de resolutie van Bart Caron. Hij juicht toe dat hierover wordt gedebatteerd in de raad. Hij start een heel erg lange monoloog. Bijna niemand kan of wil nog volgen. Ik ben ook afgehaakt. De schepen vraagt de gemeenteraad de resolutie niet goed te keuren. Hij zegt dat vele van de voorstellen al lopende zijn.
 • We zijn aan de toegevoegde agenda. Bart Caron (Groen!) dient een resolutie in over de gebiedswerking. Caron heeft een aantal voorstellen: de gebiedswerking moet beter worden ondersteund, de politieke bevoegdheid moet onder één schepen komen, er moet meer autonomie komen voor het team gebiedswerking, in de deelgemeenten moet er dorpsoverleg komen, … Een aantal interessante ideeën, te overwegen waard!
 • Philippe Avijn (Groen!) vraagt het woord. Hij vindt het niet kunnen dat de in en uitrit van de Houtmarkt terug worden gewisseld. Dit zal zorgen voor een zeer onveilige verkeerssituatie voor de fietsers. Schepen Leleu verdedigt dat de veiligheid gewaarborgd wordt door een uitzwaai te creëren voor de fietsers.
 • Er worden subsidiereglementen voor sportclubs goedgekeurd. Bart Caron (Groen!) betreurt dat het nu al de vierde keer is dat een sportsubsidieregelement wordt goedgekeurd. Waarom geen globale aanpak?
 • Ondertussen wordt er een mini-ministerraad gehouden binnen de gemeenteraad. Stefaan De Clerck en Vincent Van Quickenborne zijn in petit comité aan het keuvelen.
 • Punt 20. Sociale tewerkstelling 2010 (de stad besteedt een deel van het groenonderhoud uit aan sociale economieprojecten) Philippe De Coene (sp.a) vraagt om een overzicht van de personeelsenveloppe, hij vroeg dit al in de raadscommissie maar kreeg nog geen antwoord. Hoeveel statutairen, hoeveel sociale tewerkstellingen, …? VB is tegen sociale tewerkstelling. Zij vrezen dat dit de reguliere economie belemmert.
 • Er wordt gestemd. 30 voor, 2 onthoudingen (vanuit VLD) en 9 tegen.
 • Schepen Wout Maddens (open VLD) repliceert. Volgens hem klopt het niet dat de aanleg van nieuwe groenzones in Heule in gedrang komt door dit nieuwe bouwproject. De vraag om uitstel wordt niet gevolgd. Bert Herrewyn kaart nogmaals aan dat de Heulenaars niet op de hoogte zijn van wat er concreet zal gebeuren. Dat is te betreuren. Er zijn 12 bezwaarschriften ingediend tegen dit project door bewoners. De stad legt al deze bezwaren gewoon naast zich neer.
 • Bert Herrewyn (sp.a) vraagt aandacht voor het project de ‘Heerlijke Heulebeek’. Er wordt een nieuw stuk verkaveling voorgelegd door het stadsbestuur. Herrewyn vraagt om dit dossier uit te stellen naar een latere datum. “Het is voor de progressieve fractie niet aanvaardbaar om dit stuk verkaveling te realiseren en ondertussen de mensen in het ongewisse te laten over de verdere ontwikkeling van de groene omgeving voor Heule.”
 • Schepen Leleu antwoordt. We gaan eerst het gebruik evaluaren van het nieuwe toilet, daarna zien we wel. Ook de toiletten in de parking Schouwburg zouden moeten terug opengesteld worden, maar er zijn daar problemen met de riolering. Hopelijk wordt dit geen zoveelste vergeten werk.
 • Punt 16. De bouw van een nieuw openbaar design!toilet op St Rochus. Petra Demeyere (sp.a) is blij dat er EINDELIJK een openbaar toilet komt. De progressieve fractie vraagt ook dat er meer openbare toiletten zouden komen in de stad. Raadslid Marie-Claire Vandenbulcke komt ook tussen, ze steunt de vraag van Petra Demeyere. VB vindt het niet noodzakelijk dat de toiletten design zijn. Amai, ook Hans Masselis komt tussen. Hij vraagt dat de toiletten in de schouwburgparking terug zouden worden opengesteld. De stad moet dringend werk maken van meer, propere en toegankelijke toiletten.
 • We vliegen door de agenda. Tot en met punt 15 zonder bemerkingen goedgekeurd.
 • Waarnemend burgemeester Lybeer antwoordt dat de basis uiteraard zal betrokken worden. Hij zal ook de raadsleden tijdig op de hoogte houden van de toekomstplannen.
 • Punt 4. Aktename van de fusie van de brandweerposten in Kortrijk. Bert Herrewyn (sp.a) vraagt aandacht voor drie belangrijke zaken. Ten eerste vraagt sp.a dat de basis betrokken wordt bij de reorganisatie. Ook wordt er aandacht gevraagd over welke taken worden toebedeeld en tot slot wordt voorgesteld om tijdens een verenigde raadscommissie de toekomst van de brandweer wordt toegelicht.
 • Er moet een nieuwe voorzitter verkozen worden voor de 2e raadscommissie. Kandidaten zijn Wilfried Depauw (VB) en Koen Byttebier (open VLD). Wie zou verkozen worden? Uiteraard de kandidaat van de meerderheid.
 • Eerst wordt Anthony Vanden Berghe (open VLD) beëdigd als nieuw raadslid. Hij vervangt Joost Ghyssel, die ontslag nam om beroepsredenen.
 • De zitting is voor geopend verklaard.
 • Het is even wennen. De plaatsen in de raadszaal zijn herschikt. De raadsleden zoeken hun nieuwe stoel op.

Gemeenteraad 04/01/10, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis.
Klik hier voor de agenda

In januari is er traditioneel een lichte agenda. We krijgen wel een schepenwissel. En een nieuwkomer in de raad!

De vorige verslagen kan je steeds terugvinden op de ‘Archief’ pagina. In cursief geef ik hier en daar een eigen inbreng. De meest recente berichten verschijnen bovenaan.

 • Veel volk in de publiekstribunes. De nieuwe schepen en het nieuwe raadslid hebben hun supporters meegebracht. Het wordt een korte raad.
 • De raad zal vertraging oplopen, maar dat is niet erg. Iedereen heeft het druk met elkaar het beste toe te wensen voor het nieuwe jaar.
 • We gaan beginnen. De burgemeester brengt zijn nieuwjaarswensen over. Hij wenst de raad open en degelijke debatten. En veel warmte voor de stad.
 • Het eerste punt op de agenda is het ontslag van raadslid Cathy Matthieu (Groen!). Cathy was 9 jaar actief gemeenteraadslid en neemt nu afscheid van de raad. Een afscheidsinterview kan je hier lezen op de blog van raadslid Marc Lemaitre. Dank aan Cathy voor de jarenlange inzet voor Kortrijk! Applaus!
 • Wanneer een raadslid vertrekt, moet er uiteraard een opvolger komen. De rangschikking van de opvolgers wordt bepaald door het aantal behaalde stemmen. Op de lijst van Groen! was Marleen Dierickx eerste gerangschikt, maar Dierickx neemt haar mandaat niet op. Zo wordt Philippe Avijn, als tweede gerangschikt, de vervanger van Cathy Matthieu. Geheel nieuw is de gemeenteraad niet voor Avijn, hij volgt al jaren de gemeenteraad van heel nabij op de publieksbanken als voorzitter van Groen! Kortrijk. Avijn legt nu de eed af in handen van de burgemeester. Proficiat en veel succes aan goede vriend Philippe met deze nieuwe uitdaging! Ook veel succes toegewenst aan de nieuwe voorzitter van Groen! Kortrijk, David Wemel!
 • Bij de start van deze legislatuur werd afgesproken tussen de meerderheidspartijen VLD-CD&V dat halverwege de termijn VLD een schepenambt zou afstaan aan CD&V. Filip Santy wordt voor CD&V nieuwe schepen. Hij krijgt de bevoegdheden wonen en welzijn. Dit waren tot op vandaag de bevoegdheden van schepen Alain Cnudde (CD&V). Cnudde krijgt de bevoegdheden (bevolking, burgerlijke stand) van ontslagnemend schepen Marie-Claire Vandenbulcke (VLD). Ook de rangorde van de schepenen wijzigt licht. Schepen Christine Depuydt (CD&V) schuift een plaatsje op en wordt 7e schepen. Santy wordt de 8e schepen. Santy legt nu ook de eed af in handen van de burgemeester. Ook hier welgemeende dank en felicitaties!
 • Door de schepenwissel, worden nu ook de bevoegdheden van de raadscommissies lichtjes aangepast.
 • Punt 5 &6. Ook de samenstelling van het overlegcomité stad – OCMW en het centrum voor basiseducatie dient aangepast te worden door de schepenwissel. vzw Centrum voor Basiseducatie is een vereniging die een werking ontplooit op het vlak van onderwijs voor volwassenen die om één of andere reden niet leerden lezen en/of schrijven. Zij ondernemen ook initiatieven om Nederlands te leren aan allochtonen.
 • Punt 7. Er wordt een Overeenkomsten m.b.t. de inventarisatie van de collecties van Sint-Maartenskerk en Onze-Lieve-Vrouwekerk goedgekeurd.
 • Het “Comité sociale dienst stadspersoneel Kortrijk” wordt ontbonden. Het comité was een soort sociale kas voor stadspersoneel. De 98.253,44 EUR netto actief wordt overgedragen aan de vzw ‘Kortrijkzaan’, vriendenkring voor actieve en gepensioneerde stadsmedewerkers.
 • We vliegen door de agenda. Het zit er al bijna op. Nu al de mondelinge vragen.
 • Maarten Seynaeve (VB) klaagt het strooibeleid aan van de stad. Schepen Guy Leleu (CD&V) antwoordt. Er zijn veel gewestwegen in Kortrijk, waar het Vlaams Gewest verantwoordelijk is. De stad moet echter prioriteiten stellen en kunnen dus onmogelijk alle straten tegelijk strooien.
 • Philippe Avijn doet meteen zijn maiden-speech. Hij vraagt aandacht voor het comfort van de publieksbanken. Philippe bracht zelf 10 jaar door op deze banken en stelt nu vast dat het comfort veel beter is aan de andere kant. Hij had dit beloofd dat dit zijn eerste tussenkomst zou zijn 😉

Gemeenteraad 14/12/09, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis.
Klik hier voor de agenda

 • De laatste punten worden gestemd. De zitting wordt gesloten om 22u50.
 • Schepen Christine Depuydt juicht toe dat het lidgeld voor de bib verlaagd wordt. Dit werd destijds voorgesteld door raadslid Bert Herrewyn (sp.a).
 • We zijn gekomen aan het retributiereglement. Dit zijn de diverse prijzen die de stad vraagt voor diverse diensten en producten. Bijvoorbeeld de kostprijs van de vuilniszakken, het huurgeld voor herbruikbare bekers, ed.
  Maarten Seynaeve somt een aantal tarieven op die volgens hem te hoog zijn. Hij betreurt onder meer dat in de bib de dag- en weekbladen verdwijnen. Wat niet klopt, als ik navraag doe bij de bevoegde schepen. Ook een verhoging van het tarief om cultuurtickets online te bestellen wordt doorgevoerd, Seynaeve vraagt zich af of raadslid en minister van vereenvoudiging Van Quickenborne dat allemaal goed vindt. Seynaeve maakt zich terecht kwaad omdat er niet naar hem wordt geluisterd. De meerderheid heeft absoluut geen respect voor het werk dat de oppositie levert. Anderzijds zijn de tussenkomsten van Seynaeve soms echt wel veel te lang en te technisch.
 • Het debat is gesloten. Er wordt gestemd over het budget. 27 voor (meerderheid) 1 onthouding (Flo) 12 tegen (oppositie).
 • Marc Lemaitre krijgt opnieuw het woord. Marc Lemaitre blijft de belastingen hoog vinden. De investeringen blijven lager dan in 2005, 2006, … Ook de andere sprekers herhalen vooral wat ze eerder al zeiden tijdens hun initiële tussenkomst.
 • Schepenen Jean de Béthune, Christine Depuydt en Hilde Demedts antwoorden op specifieke vragen van de oppositie. Schepen Guy Leleu zegt “Nu worden de plannen gemaakt, ik heb afspraak met de kiezer in 2012”. Ook schepen Stefaan Bral zegt dat de stad goed bezig is en dat zal blijven. OCMW voorzitter Franceska Verhenne wil de oppositie gerust stellen over de OCMW-begroting. Het OCMW werkt onder meer hard aan het wegwerken van de wachtlijsten voor service-flats. Het klopt dat er meer vraag is naar steun van het OCMW. Ook daar wordt er voldoende werk geleverd, aldus Verhenne.
 • Schepen Cnudde repliceert. Hij stelt dat bijvoorbeeld de retributies in Kortrijk heel erg laag zijn. Hij vindt ook de opcentiemen heel erg laag in vergelijking met andere centrumsteden. Hij legt Marc Lemaitre woorden in de mond die hij nooit uitgesproken heeft. Lemaitre wil persoonlijk feit inroepen maar wordt de mond gesnoerd door de schepen. De schepen weerlegt dat Kortrijk te weinig investeert.
 • Voor CD&V neemt Pieter Soens het woord (de toekomstige fractieleider). Soens weerlegt dat er te weinig investeringen komen in 2010. Hij somt een aantal projecten op die wel doorgaan.
 • Koen Byttebier (VLD) legt uit waarom zijn fractie deze begroting zal goedkeuren. Hij zal zich toespitsen op de domeinen van VLD schepen Maddens. Hij is ervan overtuigd dat de meerderheid juiste keuzes heeft gemaakt. Zo is de niet-verhoging van de belastingen een goede zaak. Om toch de inkomsten voor de stad te laten groeien, wil deze stad inzetten op een groei van de bevolking. We willen de mensen hier houden en andere, jonge mensen, aantrekken. Byttebier looft ook het project op de Venning, waar subsidies van Europa werden aangetrokken om de wijk terug leefbaar te maken. Het is meer dan nodig.
 • Bart Caron (Groen!) doet ook zijn zeg over de begroting. Hij betreurt ook het gebrek aan groei in de dotatie voor het OCMW. Hij merkt ook op dat de ambities op vlak van groen en milieubewust Kortrijk heel mager zijn. Hij besluit met het cultuurbeleid: “het jaaractieplan bevat weinig, behalve mooie woorden.”
 • De Clerck is terug van zijn avondmaal. Hij tekent nu de aanwezigheidslijst. Hij is hier met moeite al een half uur geweest. Zitpenning is binnen! Schandalig, ik zou niet durven, moest ik van hem zijn.
 • Eric Flo (onafhankelijk) neemt het woord. Hij belooft duidelijker te zijn! “Het gaat hier om opgeklopte cijfers, precies hetzelfde als bij Lernout en Hauspie! Zo kunnen leningen aangegaan worden door de stad, en leningen moeten terugbetaald worden. Jullie zitten op jullie tandvlees” aldus Flo.
 • Ook het VB, bij monde van Maarten Seynaeve, betreurt de uitgestelde projecten, zoals de nieuwe bibliotheek. Hij klaagt ook aan dat er zelfs geen hoofdstuk wordt gewijd aan jeugd in het jaaractieplan 2010, in 2009 was dit veel duidelijker en vollediger. VB vindt de belastingen ook te hoog.
 • Van Quickenborne is toegekomen, weeral veel te laat. Deseyn blijft maar tekenen, compleet respectloos voor het debat.
 • Marc Lemaitre (sp.a) neemt de begroting op de korrel. Hij spreekt van een fabeltje. “De belastingen blijven hoog en de investeringen blijven laag, vooral waar het hoog nodig is voor de Kortrijkse gezinnen. Het OCMW wordt van zijn reserves beroofd.” Vele werken worden uitgesteld, denk maar aan de vernieuwing van de Broelkaai, de site Callens, Kortrijk Weide, … De meeste raadsleden van de meerderheid hebben geen interesse voor de tussenkomst van de oppositie. Men neemt soms zelfs geen uitgeschreven kopij aan van de tussenkomst. Marc Lemaitre concludeert dat deze begroting, gezien de reële financiële toestand van de stad, onverantwoord is. “De progressieve fractie stelt voor om de belastingen met minstens 0,5 procent te verlagen, de stad heeft hier geld genoeg voor,” aldus Lemaitre.
 • Stefaan De Clerck is ondertussen toegekomen. Hij bleef voorlopig een half uurtje. Hij is nu gaan eten in café Petit Paris, zo vertrouwde hij toe aan een bezoeker. En dat allemaal tijdens de raad! Een minister kan zich blijkbaar veel permitteren.
 • Bevoegde schepen Alain Cnudde (CD&V) verdedigt de beleidskeuzes, vertaald in de stadsbegroting. De schepen merkt ondermeer op dat de belastingen niet worden verhoogd. Het zal er nog aan markeren, ze zijn al zo hoog, terwijl de stad zo’n grote reserve heeft! De lonen voor het stadsbestuur worden behouden. Het OCMW krijgt evenveel geld als vorige jaren, eventueel kan er een verhoogd bedrag toegekend worden.
 • Nu pas begint het begrotingsdebat. Er volgt een presentatie van prentjes door de burgemeester. Niemand volgt wat er gezegd wordt, het is dan ook een saaie uiteenzetting van wat gebeurde en wat moet gebeuren. Jan Deweer (VB) vindt het ondertussen jammer dat er geen prentje tussen zit van de Guldensporenslag, oeps, terwijl de burgemeester zich wil ‘verschonen’ verschijnt er een 1302-prentje… “U vraagt, wij draaien,” repliceert Lybeer. 🙂
 • Waarnemend burgemeester Lieven Lybeer wil als besluit van dit debat nog meegeven dat het stadsbestuur resoluut niet tegen het huidige karakter van het plein is. De stad is voorstander van inspraak en betrokkenheid. Lybeer neemt zowaar nog eens de woorden creatie, innovatie en design in de mond, dit is van De Clerck geleden. Mooie beloftes, we zullen zien.De burgemeester vraagt de gemeenteraad om zich te scharen achter zijn tekst… Philippe De Coene wenst zich niet te scharen achter een gezamenlijke tekst, opgedrongen door de burgemeester. Bovendien werd de tekst niet eens verspreid aan de raadsleden. Wat een circus van slecht bestuur. In de wandelgangen wordt afgevraagd of coalitiepartner VLD wel op de hoogte was van deze demarche van de burgemeester.
 • Het stadsbestuur geeft toe dat ze vandaag niet kunnen garanderen dat er niet meer woongelegenheid komt op de Vlasmarkt. Eindelijk wordt toegegeven dat de stad bewust kiest voor wonen en uitgaan samen. Slecht idee, dit is om problemen vragen!!!!
 • Roel Desyn (CD&V) tekent een stapel brieven. Een pakje van 1000 stuks denk ik. Persoonlijk met porte plume getekend. Wat een raadslid allemaal niet kan doen om de tijd te doden tijdens een nochtans belangrijk debat. Triest.
 • Het woord is aan de bevoegde schepen Wout Maddens (VLD). De schepen wijst op het constructieve overleg die er al was,weliswaar op vraag van Philippe De Coene (sp.a). De schepen antwoordt op de gestelde vragen van de Vlasmarkt!. Het stadsbestuur kiest resoluut voor de vermenging van de verschillende functies (vind ik geen goed idee, zeker niet wat wonen betreft). Maddens wil wel een horeca-convenant opstellen. Hij praatte vooral in cirkels, vond ik.
 • Moniek Gheysens (VLD) en Pieter Soens (CD&V) willen dat de Vlasmarkt blijft zoals ze nu is. Wie is eigenlijk nog voorstander van de plannen van het CD&V-VLD stadsbestuur?
 • Weeral grote afwezigen: Stefaan De Clerck en Vincent Van Quickenborne.
 • Ook Bart Caron (Groen!) trekt voluit de kaart van de Vlasmarkt in zijn huidige, gezellige en creatieve vorm.
 • De progressieve fractie is aan het woord. Bij monde van Bert Herrewyn (sp.a) vraagt de fractie aandacht voor het plein. Herrewyn klaagt aan dat de plannen die nu voorliggen, nooit werden doorgepraat met de mensen van de Vlasmarkt. Er wordt ook aandacht gevraagd voor de combinatie wonen-uitgaan. Dit is volgens de progressieve fractie een bedreiging voor de Vlasmarkt in de huidige vorm. Er worden alternatieven voor de luxe-appartementen voorgesteld: kantoorruimte bijvoorbeeld. SLP-Groen!-sp.a houden een pleidooi voor structureel overleg: info- en bewonersvergaderingen op regelmatige basis met aanwezigheid van ALLE betrokkenen, inzage in correcte informatie over de plannen en de bereidheid om plannen aan te passen in functie van behoud van het huidige unieke karakter.
 • Het debat wordt opgestart. Eerst het VB aan het woord. VB vindt de gekozen architectuur, voor de vernieuwing verkeerd. VB roept ook op tot wederzijds respect. Dat zijn we niet gewoon van die partij. Raadslid Jan Deweer wenst de Vlasmarkt het allerbeste.
 • Deze vraag in de raad is bijna uniek. Kortrijkwatcher, die de raad al jaren volgt, herinnert zich in het verleden al éénmaal dergelijk verzoek.
 • Vlasmarkt! vraagt aan het stadsbestuur duidelijke garanties dat het plein nu en in de toekomst een plein blijft dat voorbestemd is voor horecazaken en winkelpanden, waar de bewoning tot een minimum beperkt blijft. Ten tweede wil Vlasmarkt! als volwaardige partner structureel een consequent betrokken worden in het overleg m.b.t. de toekomst van het plein. Als laatste wil Vlamarkt! meestappen in de toekomstvisie van de Belgacomsite. Men wil deze site voorbehouden voor stedelijke infra, scholen en kantoren, eventueel ook studentenhuisvesting. Terecht. Prachtig burgerinitiatief.
 • Het eerste punt op de dagorde zijn de vragen, ingediend door ‘de Vlasmarkt’. Steve Vandekerkhove  en Peter Deschamps nemen het woord. Het gebeurt heel erg weinig dat inwoners inspraak vragen op de gemeenteraad. Elke burger kan dat. Je moet enkel voldoende handtekeningen verzamelen: ten minste 1% van het aantal inwoners ouder dan 16 jaar in Kortrijk. In januari 2009 bedroeg dit aantal 61.833. Er moesten dus minstens 618 handtekeningen verzameld worden. Het werden er 910.
 • Philippe De Coene feliciteert namens de progressieve fractie schepen Marie-Claire Vandenbulcke (VLD) voor de geleverde diensten aan de stad. Een klein bloempje hoort daar bij. Een groen-rood boeket. Schepen Vandenbulcke is aanwezig op haar laatste gemeenteraad, ze wordt volgend jaar vervangen door Filip Santy (CD&V). Nieuwe fractieleider voor CD&V wordt Pieter Soens.
 • Lybeer vraagt aandacht voor het plotse overlijden van Pierre Lano. Er werd 1 minuut stilte gevraagd. Rust in Vrede, Pierre.
 • Succestrainer Leekens neemt ook het woord. Hij is heel erg trots als peter van de actie. De boompjes worden verkocht volgend weekend op de kerstmarkt.
 • Voorafgaandelijk aan de gemeenteraad wordt er aandacht gevraagd voor het boompjesweekend van de Vlaamse Liga tegen Kanker. Bedoeling is bomen te verkopen, die dan geplant worden in het Preshoekbos. Op die manier wordt een groot deel van het kankerverwekkende fijn stof uit de lucht gefilterd. Mooie actie. De peter van de actie, Georges Leekens, is ook aanwezig, hij neemt zelfs plaats op de banken van het college van burgemeester en schepenen.

Gemeenteraad 07/12/09, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis.
Klik hier voor de agenda

Vandaag worden 26 punten behandeld, geagendeerd door het stadsbestuur. 7 punten werden toegevoegd door raadsleden.

De meest recente berichten verschijnen bovenaan deze keer.

 • Enkele mondelinge vragen. Moniek Gheysens (VLD) is tegen de plaatsing van een LED-scherm in Heule. Jan Deweer (VB) vindt het jammer dat tijdens de nieuwe-bewoners-drink het Groeninge-monument niet getoond werd op de fotootjes. Hij vindt ook (weeral) dat Buda Beach een Nederlandse naam moet krijgen ipv een Engelse. Waar zijn we mee bezig… De zitting wordt gesloten om 22u30
 • Maarten Seynaeve (VB) heeft ook nog drie vragen. Over de evaluatie van het Cambio-autodelen. Over de problematische verkeerssituatie op de kluifrotonde. En over informatieverstrekking over de luchthaven Kortrijk-Wevelgem.
 • Bart Caron (Groen!) vraagt waarom na de thuismatchen van KVK de Moorseelsestraat niet meer wordt gereinigd door de stadsdiensten. Er blijft immers wat zwerfvuil (vooral plastic bekers) achter na de match. Vreemd genoeg werd dit weekend, na de derby KVK – Zulte Waregem, die Kortrijk trouwens glansrijk won ;-), de straat toch terug opgekuist.
 • Eric Flo wil ook de “dakloosheid” aanpakken. Hij dient een voorstel in voor de opvang van “clochards”. Hij stelt voor om bewoners aan te moedigen daklozen in huis te halen. “Geef de inwoners met het hart op de goede plaats 10 euro per dag per dakloze,” zo oppert Flo. “Ze kunnen zo ook Nederlands leren bij de opvangezinnen” Pfff… geen verder commentaar.
 • Flo is er aan begonnen. Eerst een voorstel dat ik helemaal niet begrijp. Iets met parkeren en ticketjes voor de zelfstandigen. Maar ik ben niet de enige die het niet begrijpt blijkbaar. Er wordt over gestemd. 31 tegen 1 voor (Flo).
 • Wnd. burgemeester Lieven Lybeer geeft repliek. “Ik heb onmiddellijk contact opgenomen met foruminvest en ik heb laten nagaan dat de afspraken juridisch blijven bestaan na verkoop. Met als resultaat dat Foruminvest bevestigde dat er gesprekken worden gevoerd over een eventuele verkoop. De stad zal als eerste op de hoogte gebracht worden.” Het stadsbestuur wil foruminvest echter niet uitnodigen op de verenigde raadscommissie. De Coene is hier niet mee akkoord. “Vertrouwen is goed, maar controle is beter, ook in de politiek”
 • We zijn aan de punten die op de agenda geplaatst werden door de raadsleden. Philippe De Coene (sp.a) vraagt om de groep foruminvest uit te nodigen op de verenigde raadscommissie. Foruminvest is blijkbaar van plan het shoppingcentrum ‘K in Kortrijk’ te verkopen. De Coene wil dat ze daarover tekst en uitleg komen geven aan de raadsleden. “Het winkelcentrum heeft immers een zeer grote impact op het sociaaleconomisch profiel van de stad.”
 • Er wordt gedebatteerd over de kortingen op de schoolfactuur in het basisonderwijs die schepen de Béthune wil toekennen. Goed systeem. Ware het niet dat 10 euro toch wel heel erg laag is. Kan dit echt niet hoger, voor eens stad die bovenop een torenhoge financiële reserve zit? Er zijn ook tal van andere mogelijkheden om aan flankerend onderwijsbeleid te doen. De stad zou kunnen werken aan ondersteuning op het vlak van sport, cultuur, informatica en zoveel meer.
 • Quickie komt ook toe. Twee uur te laat. Proficiat.
 • Ondertussen zijn zoveel raadsleden van de meerderheid koffie gaan drinken dat men weer niet in aantal is om een meerderheid te leveren.
 • Reactie van een brandweerman: “we weten nu niets meer dan datgene wat we al wisten.” De pompiers verlaten een beetje ontgoocheld de raadszaal.
 • Kris Vanhee van het Nieuwsblad is er ondertussen ook. Patrick Jolie blijft typen. Amai, die mens heeft veel werk te verrichten tijdens de raad, hij zou beter wat opletten. De Clerck heeft ondertussen al een tijdje de zaal verlaten. Een diepte-interview met Knack aan het geven misschien? Zie ook het stuk van Marc Lemaitre: Knack maakt van Kortrijk een De Clerck-dorp.
 • De reorganisatie van de Kortrijkse brandweer is aan de orde. De talrijk opgekomen pompiers luisteren aandachtig. VB vreest dat de vrijwilligers zullen afhaken als de actueel bestaande posten moeten fusioneren. De snelheid van de reorganisatie wordt ook in vraag gesteld. Wie zal financieren? De federale overheid zit immers op droog zaad. Pieter Soens (CD&V) komt ook tussen. Hij pleit voor overleg met ‘de basis’. De burgemeester antwoordt. Het klopt dat de hervorming stil ligt op federaal niveau. De hervormingen zijn zeer belangrijk, maar met aandacht voor het personeel. Lybeer hoopt dat de vrijwilligers zich zullen blijven inzetten, ook binnen een geherstructureerd korps. Stemming: 32 voor 4 onthoudingen (VB).
 • Subsidiereglement voor afkoppeling van rioleringswerken. Bart Caron, namens de progressieve fractie, dient een amandement in op dit reglement. Groen! en sp.a willen dat er niet procentueel gesubsidieerd wordt, dit is niet sociaal. Een bescheiden woning kan zo minder subsidies opstrijken. Wanneer het voorstel van Caron gevolgd wordt, krijgen de mensen in het kleine rijhuis procentueel meer geld van hun kosten dan degenen die in een grote villa wonen. Repliek van schepen Guy Leleu: “Wij zijn niet tegen uw voorstel, maar kunnen het nu om praktische  reden niet doorvoeren. We zullen het zeker graag meenemen naar volgend jaar”. Goed zo. Dit is constructieve oppositie. Ik hoop dat Leleu woord houdt (wat niet van zijn gewoonte is).
 • Punt 9 tot en met punt 14 werden zonder bemerkingen of tussenkomsten algemeen goedgekeurd.
 • Verwarring over de stemming er wordt wel degelijk gestemd over punt 5 binnen punt 6 op de raad … Over de wijziging van de politieverordening. VB stemt tegen.
 • Niet te geloven maar minister Stefaan De Clerck volgt de raad. Geen federale dossiers op zijn desk deze keer. ‘Federale’ afwezigen deze keer zijn Vincent Van Quickenborne (VLD) en kamerlid Roel Desyn (CD&V). Q is vermoedelijk op campagne als running mate van Alexander De Croo voor de VLD voorzittersverkiezingen.
 • Schepen Christine Depuydt verdedigt de erfpacht-formule. “Op die manier blijven we eigenaar van het pand”, aldus de scepen. Dat blijf je ook als je een gewone huurovereenkomst afsluit, schepen. Er wordt gestemd 24 voor, 10 onthoudingen. Flo stemt mee met de meerderheid.
 • De Oude Dekenij. Stad Kortrijk sluit een erfpacht van 27 jaar af met Claudio Dell’anno. Mijn restaurant, weet je wel. De progressieve fractie vindt het niet kunnen dat het contract de mogelijkheid laat om de bestemming van het pand te wijzigen. Dit wil zeggen dat als Claudio zijn restaurant beu zou zijn, hij morgen kan beslissen om een traiteur te beginnen in dit prachtige pand. Dat zou pas een ‘hete pot sause in’t aangezichte’ van de stad zijn. Bart Caron vraagt zich ook af waarom er niet met een normale handelshuur overeenkomst gewerkt wordt ipv met een erfpacht.
 • Opvallende afwezigen op de publiek/pers tribunes: de leden van de geschreven perse! Noch HLN noch Nieuwsblad zijn aanwezig.
 • Wnd. burgemeester Lieven Lybeer verontschuldigt zich voor het te laat beginnen van de raad. Hij wil ook de raad toch laten doorgaan op de nieuwe datum. De oppositie pleit voor overleg vooraleer data gewijzigd worden. De reden van het stadsbestuur om de raad te laten doorgaan op de eerste maandag van 2010 is blijkbaar van juridische aard. Filip Santy (CD&V) moet dan de eed afleggen als nieuwe schepen. Men kan hem perfect de eed laten afleggen op de raad van volgende week, vind ik. Maar dan moet M.C. Vandenbulcke (VLD) een beetje vroeger opstappen natuurlijk.
 • Patrick Jolie werkt ondertussen verder aan zijn ongetwijfeld spannende boek. En maar typen op zijn laptop. Geen interesse voor de raad.
 • Philppe De Coene klaagt terecht terug aan dat de raad moest starten zonder in aantal te zijn voor een meerderheid. Er wordt ook betreurd dat de raad van januari werd verplaatst zonder de fractieleiders hierin te kennen. Ook VB vindt dit ‘respectloos’.
 • De zitting wordt geopend. 12 minuten te laat. Enkele raadsleden van de meerderheid moeten nog aankomen. Ze zijn aangekondigd zegt voorzitter Lybeer.
 • De raadsleden komen binnen. Opmerkelijke aanwezigen op de publiekstribunes deze keer. Een twintigtal vrijwillige brandweermannen komen luisteren naar wat er beslist wordt over de brandweerhervorming in stad Kortrijk. Punt 17 op de agenda. Ondertussen zijn er al zo’n 30 pompiers in de zaal, ook brandweercommandant Hendrik Verdonck is aanwezig.

Gemeenteraad 09/11/09, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis.
Klik hier voor de agenda

Er zijn deze maand 32 agendapunten vanuit het CBS. 8 punten werden toegevoegd door raadsleden. We zullen zeker nog eens kunnen lachen -eigenlijk is het schrijnend- met het taalgebruik van Eric Flo (onafhankelijk) (hij gebruikt namelijk de woorden crapuul en stront in zijn tussenkomst! :-o). Deze keer ook een agendapunt toegevoegd door de CD&V fractieleider Filip Santy (namens NVA!?). En we sluiten af met 1 agendapunt in besloten zitting.

Jong VLD voert een actie bij aanvang van de raad. Ze juichen het 15 min ‘pistoletkwartiertje’ toe. Dit houdt in dat je vanaf heden recht hebt om 15 min gratis te parkeren in de stad, om bvb uw broodje af te halen. Goede zaak. Moest er wel al veel langer doorgekomen zijn.

En we zijn vertrokken. Met enige vertraging. Voorzitter Lybeer opent de zitting.

De eerste punten worden behandeld zonder tussenkomsten van meerderheid noch oppositie:

 • De vzw De Leiegouw mag voortaan gebruik maken van rekken in het Kortrijkse stadsarchief.
 • De stad ruilt een klein stukje grond met de BVBA Haeze Projects. Voor het optrekken van een meergezinswoning op de hoek van de Spoorweglaan en de Vlamingenstraat.
 • Er wordt een verlenging van de overeenkomst met de federale overheid in het kader van het veiligheidsbeleid en de aanpak van de federale regering m.b.t. de jeugdcriminaliteit.

Nu worden er een aantal vertegenwoordigers in diverse raden van bestuur en algemene vergaderingen vervangen. Onder meer de vertegenwoordiging van de stad (RvB) en de vertegenwoordiger van de sportsector (AV) van de vzw Sportplus wordt vervangen. In dit geval gaat het om dezelfde persoon die dus in de RvB de stad vertegenwoordigt (namens Open VLD) en in de AV als vertegenwoordiger van de sportsector.

Er zullen weinig tussenkomsten zijn denk ik. Redelijk kalme agenda. De raadsleden zijn  verdacht aandachtig…

De verlichting op de Leiebrug dient om onderhouds- en financiële redenen vervangen te worden. De kosten voor de vervanging worden geraamd op 8.827,54 €. Geen design meer op de brug dus, veel te duur… Zou Stefaan De Clerck daar mee akkoord gaan? Lees ook eens het stukje daarover van raadslid Marc Lemaitre op Kortrijk Links Bekeken.

Schepen de Béthune komt ook toe. Half uurtje te laat. Hij geeft onmiddellijk repliek over de luchthaven Kortrijk-Wevelgem. Bart Caron en Q wisselden hierover van gedachten. De meerderheid steunt voluit de luchthaven. Groen! stelt zich vragen over de haalbaarheid van een regionale luchthaven in Kortrijk.

Opvallende afwezige… Stefaan Declerck… geen verontschuldiging… zou er iemand ontsnapt zijn?

De aandacht bij de meerderheid verslapt. Ze keuvelen. Ze nemen hun post door. Is ook redelijk technisch nu. Geen Flairs gespot tot nog toe. 😉

Schepen de Béthune vraagt aan de GR geduld voor de luchthaven. De onderhandelingen zitten in het slop over de uitbating. CD&V zegt ‘onverwijld’ stappen te ondernemen. Waar hebben we dat nog gehoord… onverwijld… hmm

Er worden nu heel wat vertegenwoordigers aangeduid voor diverse intercommunales. (Leiedal, Psilon, IMOG, Vliegveld Kortrijk-Wevelgem, Financieringsintercommunale voor de gemeenten van Gaselwest en Gaselwest zelf). Dit gebeurt door geheime stemming in openbare zitting.

Er wordt gestemd! Over de statuten van Gaselwest. 25 voor, 1 onthouding, 11 tegen (oppositie).

Samenwerkingsovereenkomst 2010 politiezone Vlas – Stad Kortrijk wordt goedgekeurd: Afspraken over wat de Stad doet voor de Politie en omgekeerd.

Er wordt akte genomen van het PV van onderzoek van de stadskas (3e kwartaal).

Nu worden er belastingen verhoogd, verdubbeld zelfs ten opzichte van vorig jaar. Ja ja, met de VLD in het bestuur! Het gaat om de belastingen die commerciële vestigingen in het centrum van Kortrijk betalen. Omdat ze volgens de stad voordeel halen uit de initiatieven die de Stad Kortrijk neemt in verband met handelsondersteunende projecten in het stadscentrum. VB stelt voor om de handelaars die getroffen worden door werken geheel of gedeeltelijk worden vrijgesteld van die belastingen. Sp.a vindt de belastingen sowieso niet eerlijk: “Wat vroeger gebeurde op basis van enthousiasme en vrijwilligheid, moet nu betaald worden met extra belastingen”, aldus Bert Herrewyn (sp.a). ‘Kortrijk morgen beter’, de slogan van VLD bij de vorige GR-verkiezingen lijkt meer en meer op ‘Kortrijk morgen duurder’. Eric Flo vermoedt betrokkenheid van de Russische maffia, en dit heb ik niet verzonnen. Hij zei dit letterlijk. Niet te geloven…

Koen Byttebier (VLD en handelaar) bijt van zich af. Hij verdedigt de tax. “Er werd lang over gedebatteerd maar het merendeel van de handelaars is voor” Dit betwijfel ik, maar ik ben geen handelaar natuurlijk…
Jean de Béthune (CD&V) verdedigt ook de belastingen. “Ze kwam tot stand in democratisch overleg met de handelaars”
We zijn nog steeds bezig over de nieuwe tax. Meerderheid verdedigt. Oppositie hekelt deze belastingen. Philippe De Coene (sp.a) komt nu ook tussen: “Dit is toch niet het moment om de handelaars extra te gaan belasten. Bovendien moeten 32 straten bijdragen, waarvan 17 straten rechtstreeks getroffen worden door de werken.” De Coene vraagt zich ook af of dit ‘business improvement district’ (waar de inkomsten van de belasting naar toe gaan) eigenlijk geen veredeld braderie-comité is… wat is de meerwaarde?

Roel Desyn (CD&V) heeft het druk met post sorteren. De helft voor de vuilbak, de andere helft misschien interessant. Patrick Jolie (CD&V) is heel erg druk in de weer met zijn PC. De raad is het laatste van hun zorgen. Stefaan De Clerck komt toe. Meer dan 2u te laat… maar hetzelfde bedrag aan presentiegeld in de pocket.

Punt 32. Raamovereenkomst flankerende onderwijsmaatregelen. Philippe De Coene komt tussen. Hij vraagt zich af of er nu effectief een nieuwe kleuterschool komt op de Venning? Schepen de Béthune van onderwijs antwoordt: “We finaliseren het onderzoek, ik vind dat het te lang duurt, maar ik ben 1000% voorstander van zo’n school. Het is nog aan het CBS om te beslissen.” Wederwoord van De Coene: “U komt regelmatig in de pers verkondigen dat de school er komt. De bestaande scholen zijn er echt niet gerust op. Dit is geen goede zaak voor de instroom van die scholen. De stad moet toch niet de concurrentie gaan organiseren?”

Filip Santy (CD&V) stelt vragen, namens NVA Kortrijk… (deze partij heeft geen verkozenen in de gemeenteraad, nu Lieve Vanhautte lid is van CD&V) over de (brand)veiligheid in de te restaureren Broeltorens. Toch beetje vreemd dat Santy nu de spreekbuis is van NVA. Officieel is er nog een kartel CD&V-NVA.

Eric Flo vraagt nu om zich niet aan de deontologische code voor GR-leden te moeten houden. Ziehier zijn argumentatie :-s:

 • Ik heb geen fractieleider, die mij verdedigt wanneer er een klacht terecht of niet terecht voorkomt bij het bureau van fractieleiders.
 • Ik zal mij niet verlagen tot wat men noemt het politiek crapuul of het crapuul van de politiek. Maar ik wil niet aan de ketting liggen.
 • Tijdens de laatste verkiezingen gooide men met modder, de volgende verkiezingen met stront. (woordelijke uitleg volgt).”

Dit is een gemeenteraad onwaardig. Sorry. Wie verkiest zo’n nar????

Waarnemend burgemeester Lieven Lybeer stelt terecht dat niemand kan ontslagen worden van navolging van die code. “Bovendien heeft u zelf de code mee goedgekeurd.” Goed gecoupeerd door Lybeer. Flo antwoord: “Vanaf nu gooi ik met stront in de raad”… geen verder commentaar… zielig.

Patrick Jolie schrijft waarschijnlijk een boek. Hij is nog niet gestopt met typen op zijn laptop. Hij typt dan ook met twee vingers… gaat niet zo snel natuurlijk.
Aha… Vincent Van Quickenborne heeft er genoeg van. Gedaan met werken op zijn Apple (goeie smaak ;-)). Hij gaat naar huis maar keuvelt eerst nog wat met collega minister De Clerck.

VB brengt nu nog twee punten. Over de vergoedingen bij de brandweer en, te verwachten, over het doortrekkersterrein. Nog geen twee weken na de opening moest het terrein terug dicht wegens kinderziektes. VB is altijd al tegen het terrein geweest. Maar die zijn tegen alles wat vreemd is.

Bart Caron (Groen!) stelt zich vragen bij het imago van de stad in de VTM-programma’s ‘De Rodenburgs’ en ‘Stille weldoeners’. “Vindt u, burgemeester, dat de return voor de stad goed is? Is het zijn geld waard? Kan u evenveel investeren voor bestrijding van de armoede?”
Lybeer somt de vele initiatieven die de stad nam om de armen te ondersteunen op in zijn repliek. “Er wordt veel meer geïnvesteerd voor bestrijding van de armoede dan wat er werd uitgegeven voor de serie Rodenburgs. Bovendien wordt de stad mooi in beeld gebracht,” aldus de burgemeester.

Kortrijkwatcher (zoals steeds ook in het publiek) merkt op dat voor het eerst sinds heel lang ook de (nieuwe) kabinetschef van de wnd. burgemeester de raad aandachtig volgde van op de publieksbanken.

Cathy Matthieu (Groen!) stelt  een aantal concrete vragen over de aanpak van het fietsbeleid in Kortrijk.

Bert Herrewyn (sp.a) kaart de zeer gevaarlijke situatie voor zwakke weggebruikers in de Kleine Marktstraat aan. De Kleine Marktstraat is een sluipweg, waar veel verkeer passeert, aan dikwijls hoge snelheid. Herrewyn vraagt maatregelen om de veiligheid daar gevoelig te verbeteren, voor er ongelukken gebeuren. Schepen Leleu schuift het probleem voor zich uit naar volgend jaar. Jammer. Weer een vergeten werk in Kortrijk.

Nog eventjes een punt in besloten zitting. Publiek en pers verlaten de zaal. Tot de volgende editie!

Gemeenteraad 12/10/09, 18u30, raadszaal Kortrijkse Stadhuis.
Klik hier voor de agenda

Er zijn 27 agendapunten op deze gemeenteraad. Met 4 bijkomende punten, geagendeerd door de oppositie.

De raadsleden komen mondjesmaat binnen in de raadszaal. We starten heel binnenkort.

We zijn vertrokken. De voorzitter opent de zitting. 5 raadsleden zijn verontschuldigd.

Punt 7. Voorlopige vaststelling van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan AZ Groeninge op de nieuwe locatie. Cathy Matthieu (Groen!) komt tussen. Cathy vraagt aandacht voor de veiligheid van de fietsers en voetgangers aan de heraangelegde rotonde. Ook het verdwijnen van het vele groen rond de site baart sp.a-groen zorgen.

Stefaan Declerck komt aan in de raadszaal (20 min te laat) heeft deze keer bitter weinig dossiers mee uit Brussel. Zou hij deze keer aandachtig volgen?

Oeps… te rap geweest… Stefaan brenkt zelf een curverbox naar binnen… Dat wordt weer veel handtekeningen zetten. Hervormt Declerck justitie vanuit de Kortrijkse gemeenteraad?

Progressieve fractie vraagt de stemming over RUP AZ Groeninge. 28 voor (meerderheid + VB) 7 tegen (progressieve fractie)

Het gaat vlot. Veel volk in het publiek deze keer. Meer dan 20 burgers volgen deze zitting. 4 redacteurs van de geschreven pers zijn ook aanwezig.

WordPress viel even uit. Maar we gaan verder nu. Ondertussen zijn we bezig over de wijzigingen aan het budget 2009. Marc Lemaitre (sp.a) hekelt het financieel beleid van de stad. “Veel te veel belastingen voor te weinig investeringen” , aldus Lemaitre. Ook het VB stelt zich vragen over het uitstellen van een aantal dossiers. De verlaging van de leieboorden is, denk ik, het meest ambitieuze dossier dat wordt verschoven.

De bevoegde schepenen nemen het woord. Alain Cnudde (CD&V) stelt hautain dat hij het nog maar eens zal uitleggen. Marc, volgens Cnudde versta je het niet… (zou hij het zelf eigenlijk begrijpen?). De meeste raadsleden verliezen ondertussen de aandacht. Ze vervelen zich, althans zij die geen blackberry of laptop bijhebben. Stefaan zijn justitie is volgens mij bijna hervormd. Al die handtekeningen…

Roel Desyn komt tussen!! Aanpassingswerken ‘mijn restaurant’ over hoeveel gaat het nu? 50 000 EUR of over 100 000 EUR? Er is een verschil tussen het bedrag in verschillende documenten.

Schepen Bral (CD&V) verdedigt het niet hebben van een 50m zwembad. “We hebben 4 zwembaden, die VLAREM in orde zijn” (natuurlijk, zonder die vergunning mag dat zwembad zelfs niet bestaan, red). Jammer. Nu moeten zowel de waterpolo als de zwemclub uitwijken naar andere steden om te kunnen trainen. Kortrijk zou echt een 50 meter bad moeten hebben, zegt ook Marc Lemaitre.

Quote van Marc Lemaitre: “We zullen het nooit eens zijn, schepen Cnudde, althans niet in deze legislatuur” Hilariteit. Marc vindt dat in tijden van crisis de overheden moeten investeren en niet sparen. Er wordt gestemd. 21 voor, 1 onthouding, 11 tegen.

We zijn al aan de toegevoegde punten vanuit de oppositie. Schepen Jean de Bethune (CD&V) leest ostentatief de krant. Hij schaamt zich zelfs niet. Geen interesse voor de raad.

VB hekelt het plan om een oprotpremie in te voeren voor vertrekkende schepenen. Ook sp.a-groen fractieleider Philippe De Coene verklaarde al in de pers dat dit in tijden van crisis onaanvaardbaar is. Maarten Seynhaeve (VB) vraagt om meer uitleg. De premie werd ondertussen al afgevoerd door de meerderheid, wegens strubbelingen in de coalitie . Kon de waarnemend burgemeester dat niet voorzien hebben? benieuwd naar zijn antwoord.

Philippe De Coene (sp.a) neemt ook het woord: “burgemeester, u improviseert politiek. U investeert wel degelijk, maar dan in eigen portefeuille.” Philippe somt een aantal argumenten op waarom de progressieve fractie tegen zo’n premie is. Het is niet het moment om zo iets in te voeren. De stad heeft zelfs de bevoegdheid niet. Op Vlaams niveau is daar geen enthousiasme voor. We moeten overal bezuinigen, zeker als overheid moeten we het voorbeeld tonen. In Kortrijk wordt her en daar geknipt in zelfs kleine subsidies, maar de schepenen die vertrekken zouden kunnen beroep doen op een uittredingsvergoeding. “Er zijn in Kortrijk wel andere problemen op te lossen”, aldus De Coene.

De waarnemend burgemeester erkent dat er geen juridische grond is voor zo’n vergoeding. Bij gebrek aan een wettelijke regeling zocht het CBS naar mogelijke oplossingen om zo’n premie in te voeren. Lybeer gaat er van uit dat er een draagvlak is voor zo’n premie in de gemeenteraad. Dit zou besproken worden in de verenigde raadscommissie. Maar! Het is GEEN bevoegdheid van de gemeenteraad om zoiets in te voeren.
Wist u dit niet eerder, burgemeester?

Ook de nar van de raad, Eric Flo (eerst Vb, dan LDD, nu onafhankelijk), neemt het woord. “Aan hoeveel had u gedacht voor die premie? En gaat het over een premie voor bewezen diensten, of over zwijggeld?” algemene hilariteit.

Cathy Matthieu (Groen!) stelt een vraag over de wijziging aan het subsidiereglement voor de energiekosten van jeugdverenigingen. Ook Bert Herrewyn (sp.a) stelde hier eerder in de raad al een vraag over in de raad. Er wordt gevreesd dat de ‘armste jeugdverenigingen’, met de slechtst geïsoleerde lokalen de klos zullen zijn. (Het reglement voorziet erin dat de jeugd nu zelf een bijdrage zal moeten leveren op de energiefactuur).

Schepen Cnudde (CD&V) betreurt dat items die op de jeugdraad worden behandeld, gerecupereerd worden in de gemeenteraad. Schepen, waartoe dient deze gemeenteraad dan? Mogen raadsleden geen vragen stellen over waar de jeugd van wakker ligt? Getuigt weer van veel respect voor de raad.

Bart Caron komt tussen over de heraanleg van de Torkonjestraat in Marke. Naar aanleiding van het advies van de Markse Dorpsraad en de werkgroep Torkonjestraat. Schepen de Bethune antwoordt bijna onbegrijpbaar, het kan ook aan mij liggen ;-). Maar mijn buurman, Carlo, begrijpt het ook niet.

Raadslid Bart Caron (Groen!) vraagt of er binnenkort een overleg komt met alle betrokkenen over de toekomst van de Vlasmarkt. Ja, dit komt er. Philippe De Coene (sp.a) pleitte al eerder voor dit overleg tijdens de raad van bestuur van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (SOK), waar het overleg zal moeten gebeuren. De jongeren van de Vlasmarkt komen ook binnenkort zelf hun bedenkingen formuleren op de raad. Via de petitie zullen ze spreekrecht krijgen, als ze voldoende (619) handtekeningen hebben. Groen! pleit ook voor studentenkamers op het plein in plaats van luxe appartementen.

Philippe De Coene waarschuwt ervoor dat de plannen die worden voorgelegd aan de Vlasmarkt niet te concreet mogen zijn. Er moet nog ruimte zijn voor debat!

Tijd voor de mondelinge vragen.

21u35. De voorzitter verklaart de gemeenteraad voor gesloten. Het was een korte versie deze keer. Vorige bijeenkomst duurde tot bijna middernacht.

Advertenties
%d bloggers liken dit: